Skip to main content

Alla Wieħed, Tliet Persuni

“Fis-sena li miet is-Sultan Għużżija, rajt ukoll lil Sidi qiegħed fuq tron, fl-għoli u merfugħ, u djulu kien jimla t-tempju. Is-serafini kienu weqfin fuqu: kull wieħed kellu sitt ġwienaħ; bi tnejn kien jgħatti wiċċu, u bi tnejn kien jgħatti riġlejh, u bi tnejn kien itir. U wieħed kien jgħajjat lill-ieħor u jgħid: ‘Qaddis, Qaddis, Qaddis, hu l-Mulej tal-eżerċti! L-art kollha mimlija bil-glorja tiegħu’” (Isaija 6:1-3).

Alla wieħed, tliet persuni! Alla tas-salvazzjoni tagħna! Alla li jġib lix-xewwiexa biex jagħrfuh, u flok jirroftahom, jintroduċihom f’saltnatu. 

Il-Missier ħabbna u bagħtilna Ħellies, biex iħabbrilha s-sena tal-ġublew. L-Iben assuma n-natura tagħna, laħam minn laħamna u għadam minn għadamna; f’demmu stess ħasilna immakulati, bla ebda makkja, liebsa l-perfezzjoni tiegħu biex ma tidhirx l-għera tagħna. L-Ispirtu s-Santu, mibgħut mis-sema, assuma l-kawża tagħna biex jiddefendina bħala l-Paraklitu fina u f’isimna, jassistina, jinkuraġġina, isaħħaħna, jgħallimna, iwiddibna, jilluminana, wara li nefaħ fina l-ħajja eterna, maqlugħa għalina minn Ġesù li hu l-ħajja għall-membri ta’ ġismu. 

Talba: “O Missier, kull foħrija u barka u ġieh nattribwixxu lilek, għall-imħabba safja, xejn meritata daparti tagħna, tant ineffabbli, tant meraviljuża, tant potenti biex issalva l-mitlufa u tittrasformahom. Grazzi għall-milja tal-grazzja, hekk li biha ngħatajna lil Ibnek biex nifformaw għalih il-merħla, il-ġojjell, il-wirt tiegħu. Grazzi tal-aċċess mogħti lilna biex nidhru quddiemek bl-ansjetajiet u l-hemm tagħna, bil-petizzjonijiet ta’ qalbna.

“O Ġesù, Bin Alla, bin Marija, inroddulek ħajr għall-kompletezza tal-favur tiegħek lejna, li bih aċċettajtna, tgħarrast magħna, intrabatt b’patt sagru magħna biex tfawwarna bil-ġid. Tbaxxejt għal-livell tagħna, biex tgħollina miegħek, ħalli nkunu fejn tinsab int u naraw il-glorja tiegħek li kellek minn qabel ma ssejset id-dinja.

“O Spirtu s-Santu, lilek nagħtu krettu għall-ħidma tal-grazzja divina fina, kif esibejtilna lil Kristu, kollox f’kollox għalina, l-Alfa u l-Omega, il-bidu u t-tmiem għar-ruħ, għall-qalb, għall-moħħ. Ħawwilt il-fidi fina, għakkist il-qalb stinata, ġeddidtna fl-ispirtu ta’ moħħna, għaqqadtna mal-Feddej għal dejjem, issiġillati bik, unzjonati bid-dilka tiegħek. Tikxfilna d-debbolizza biex nithennew fl-Omnipotenza tal-Irxoxtat. Turina l-bżonn biex nilqgħu l-provvista mħejjija għalina. Tweżinna fis-suppliki, tissupplixxi l-kliem, biex ma naqtgħux il-jies.

“O Alla Trinità, li tkellimt u l-univers infirex quddiemek bħal purtiera: ikkmanda biex bħalma d-dawl noneżistenti sema’ leħnek, ‘Ħa jkun id-dawl!’ u d-dawl sar, hekk aħna nagħrfu nimxu fid-dawl ta’ mħabbtek, u tabilħaqq niżvolġu s-sinifikat sħiħ tal-magħmudija tagħna, fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Enerġija għall-Ġid jew Ħsara

“Smajtu illi ngħad lill-antiki, ‘Tikkommettix omiċidju,’ u ‘Kull min jikkommetti omiċidju jkun ħaqqu l-ġudizzju.’ Imma jien ngħidilkom, kull min jirrabja ma’ ħuh ikun ħaqqu l-ġudizzju. Jerġa’, kull min jgħid lil ħuh, ‘Raka,’ ikun suġġett għas-Sanedrin; u kull min jgħid, ‘Ja iblah!’ ikun ħaqqu jmur fl-Infern tan-nar” (Mattew 5:20-21).
Meta l-korla fija tidher fl-aħjar tagħha, tiżvelali l-agħar fil-karattru tiegħi. Il-korla, bestja inkontrollabbli, tnissel rimors fil-qalb, diskordja fid-dar, qrusa fil-komunità u konfużjoni fl-istat. 
Biss meta tiġi manipulata biex tikkonfronta problemi f’relazzjoni, tista’ tkun forza kostruttiva. Hi dajnamajt: faċilment tkun abbużata mid-delinkwenti għat-tkissir; f’xi każijiet tista’ tkun maniġġjata għall-ġid. Toffri varjetà wiesa’ ta’ possibbiltajiet. Toħloq kaos, imma tagħtik ukoll id-dinamika biex tinawgura mogħdijiet li altrimenti jibqgħu magħluqa. Tipprovdi s-saħħa biex tneħħi tfixkil, xkiel u imbarazz morali. 
Taf iċċaqlaq id-diżubbidjenza stinat…

Għajnuna Pronta

“Alla hu l-kenn u l-qawwa tagħna, għajnuna pronta dejjem fid-dwejjaq. Għalhekk ma nibżgħux imqar jekk l-art titriegħed u l-muntanji jiġġarrfu f’nofs il-baħar, u l-ilmijiet tiegħu jgħajtu u jirgħaw, u l-muntanji jitheżżu bit-tqanqil tagħhom. Hemm xmara li n-nixxigħat tagħha jferrħu l-belt t’Alla, l-għamara qaddisa tal-Ogħla. Alla qiegħed f’nofsha; hi ma titħarrikx. Alla jgħinna, mit-tbexbix tal-jum. Il-ġnus triegħdu, is-saltniet iġġarrfu; hu semma’ leħnu u l-art iddewbet. Il-Mulej tal-eżerċti magħna; Alla ta’ Ġakobb hu l-fortizza tagħna” (Salmi 46:1-7).
Għajnuna li mhix preżenti meta għandna bżonnha ma tiswa kważi xejn. L-ankra li titħalla fuq l-art tkun bla fejda għall-baħrin f’nofs il-maltempata. Tabib li ma ssibux meta tinsab marid ma jaġevolak xejn. Fost id-diversi għajnuniet tal-art, ftit huma pronti: ġeneralment iddum biex tiksibhom u tapprofitta minnhom. 
Xi ngħidu, però, dwar Alla tagħna? Hu preżenti kull meta nfittxuh, preżenti meta għandna bżonnu, u preżenti meta nkunu gawde…