Skip to main content

Alla Wieħed, Tliet Persuni

“Fis-sena li miet is-Sultan Għużżija, rajt ukoll lil Sidi qiegħed fuq tron, fl-għoli u merfugħ, u djulu kien jimla t-tempju. Is-serafini kienu weqfin fuqu: kull wieħed kellu sitt ġwienaħ; bi tnejn kien jgħatti wiċċu, u bi tnejn kien jgħatti riġlejh, u bi tnejn kien itir. U wieħed kien jgħajjat lill-ieħor u jgħid: ‘Qaddis, Qaddis, Qaddis, hu l-Mulej tal-eżerċti! L-art kollha mimlija bil-glorja tiegħu’” (Isaija 6:1-3).

Alla wieħed, tliet persuni! Alla tas-salvazzjoni tagħna! Alla li jġib lix-xewwiexa biex jagħrfuh, u flok jirroftahom, jintroduċihom f’saltnatu. 

Il-Missier ħabbna u bagħtilna Ħellies, biex iħabbrilha s-sena tal-ġublew. L-Iben assuma n-natura tagħna, laħam minn laħamna u għadam minn għadamna; f’demmu stess ħasilna immakulati, bla ebda makkja, liebsa l-perfezzjoni tiegħu biex ma tidhirx l-għera tagħna. L-Ispirtu s-Santu, mibgħut mis-sema, assuma l-kawża tagħna biex jiddefendina bħala l-Paraklitu fina u f’isimna, jassistina, jinkuraġġina, isaħħaħna, jgħallimna, iwiddibna, jilluminana, wara li nefaħ fina l-ħajja eterna, maqlugħa għalina minn Ġesù li hu l-ħajja għall-membri ta’ ġismu. 

Talba: “O Missier, kull foħrija u barka u ġieh nattribwixxu lilek, għall-imħabba safja, xejn meritata daparti tagħna, tant ineffabbli, tant meraviljuża, tant potenti biex issalva l-mitlufa u tittrasformahom. Grazzi għall-milja tal-grazzja, hekk li biha ngħatajna lil Ibnek biex nifformaw għalih il-merħla, il-ġojjell, il-wirt tiegħu. Grazzi tal-aċċess mogħti lilna biex nidhru quddiemek bl-ansjetajiet u l-hemm tagħna, bil-petizzjonijiet ta’ qalbna.

“O Ġesù, Bin Alla, bin Marija, inroddulek ħajr għall-kompletezza tal-favur tiegħek lejna, li bih aċċettajtna, tgħarrast magħna, intrabatt b’patt sagru magħna biex tfawwarna bil-ġid. Tbaxxejt għal-livell tagħna, biex tgħollina miegħek, ħalli nkunu fejn tinsab int u naraw il-glorja tiegħek li kellek minn qabel ma ssejset id-dinja.

“O Spirtu s-Santu, lilek nagħtu krettu għall-ħidma tal-grazzja divina fina, kif esibejtilna lil Kristu, kollox f’kollox għalina, l-Alfa u l-Omega, il-bidu u t-tmiem għar-ruħ, għall-qalb, għall-moħħ. Ħawwilt il-fidi fina, għakkist il-qalb stinata, ġeddidtna fl-ispirtu ta’ moħħna, għaqqadtna mal-Feddej għal dejjem, issiġillati bik, unzjonati bid-dilka tiegħek. Tikxfilna d-debbolizza biex nithennew fl-Omnipotenza tal-Irxoxtat. Turina l-bżonn biex nilqgħu l-provvista mħejjija għalina. Tweżinna fis-suppliki, tissupplixxi l-kliem, biex ma naqtgħux il-jies.

“O Alla Trinità, li tkellimt u l-univers infirex quddiemek bħal purtiera: ikkmanda biex bħalma d-dawl noneżistenti sema’ leħnek, ‘Ħa jkun id-dawl!’ u d-dawl sar, hekk aħna nagħrfu nimxu fid-dawl ta’ mħabbtek, u tabilħaqq niżvolġu s-sinifikat sħiħ tal-magħmudija tagħna, fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Ħobb Lil Min Ma Jħobbokx

“Smajtu illi ngħad, ‘Ħobb il-proxxmu tiegħek u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, ħalli tkunu wlied Missierkom fis-smewwiet; għax itella’ x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin, u jibgħat ix-xita fuq il-ġusti u l-inġusti. Għax jekk tħobbu ’l dawk li jħobbukom, xi premju għandkom? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra d-dazjarji l-istess ħaġa? U jekk issellmu ’l ħutkom biss, xi tkunu qed tagħmlu iżjed mill-oħrajn? Ewwilla ma jagħmlux saħansitra l-Ġentili l-istess ħaġa? Kunu mela intom perfetti, bħalma Missierkom smewwieti hu perfett” (Mattew 5:43-48).
Ma nkunu qed nagħmlu xejn speċjali jekk inħobbu biss lil dawk li jħobbuna. Il-briganti wkoll iħobb lill-briganti sħabhom. Jekk il-favuri u l-pjaċiri nagħmilhom biss ma’ nies li jaħmluni, x’benefiċċji nippretendi? Ix-xellerati u l-immorali jagħmlu l-istess ħaġa! Jekk insellef biss lil dawk li mingħandhom nippretendi rikumpensa, xi krettu għandi? Il-banavakki jass…

L-Għaqli u l-Iblah

“Wieħed għaref jisma’ twiddib missieru, iżda l-kiesaħ ma jismax iċ-ċanfir. Ċanfira tagħmel aktar impressjoni fuq l-għaqli minn mitt daqqa fuq l-iblah. Min jgħid lill-ħażin, ‘Inti ġust,’ il-poplu jisħtu, u l-ġnus jistkerrħuh. Imma dawk li jċanfru lill-ħażin jaħbtilhom tajjeb, u fuqhom tinżel barka u ġid. Canfira fid-deher aħjar minn imħabba mistura. Fidili l-ġrieħi ta’ ħabib, iżda qarrieq il-bews ta’ għadu. Min iwiddeb lil xi ħadd, wara jkunu jafuhulu aktar minn dak li jmelles b’ilsienu” (Proverbji 13:1; 17:10; 24:24-25; 27:5-6; 28:23).
Spiss fil-Ktieb tal-Proverbji nisimgħu dwar l-għaqli u l-iblah. Hawnhekk issirilna l-osservazzjoni li l-għaqli hu l-bniedem li jaċċetta ċanfira, filwaqt li l-iblah ma jismax meta jiġi mwiddeb.
L-għaqli hu l-individwu li meta żbalja, u xi ħadd jurih fejn u kif għotor, jammetti d-debolizza u jfittex jirranġa kollox bla dewmien, bla inkejja jew skużi. Ma joqgħodx jara kif se jiġġustifika lilu nnifsu; u lanqas jipprova jwaddab it-tort fuq ħaddieħor. Ma jeħ…