Skip to main content

Alla Wieħed, Tliet Persuni

“Fis-sena li miet is-Sultan Għużżija, rajt ukoll lil Sidi qiegħed fuq tron, fl-għoli u merfugħ, u djulu kien jimla t-tempju. Is-serafini kienu weqfin fuqu: kull wieħed kellu sitt ġwienaħ; bi tnejn kien jgħatti wiċċu, u bi tnejn kien jgħatti riġlejh, u bi tnejn kien itir. U wieħed kien jgħajjat lill-ieħor u jgħid: ‘Qaddis, Qaddis, Qaddis, hu l-Mulej tal-eżerċti! L-art kollha mimlija bil-glorja tiegħu’” (Isaija 6:1-3).

Alla wieħed, tliet persuni! Alla tas-salvazzjoni tagħna! Alla li jġib lix-xewwiexa biex jagħrfuh, u flok jirroftahom, jintroduċihom f’saltnatu. 

Il-Missier ħabbna u bagħtilna Ħellies, biex iħabbrilha s-sena tal-ġublew. L-Iben assuma n-natura tagħna, laħam minn laħamna u għadam minn għadamna; f’demmu stess ħasilna immakulati, bla ebda makkja, liebsa l-perfezzjoni tiegħu biex ma tidhirx l-għera tagħna. L-Ispirtu s-Santu, mibgħut mis-sema, assuma l-kawża tagħna biex jiddefendina bħala l-Paraklitu fina u f’isimna, jassistina, jinkuraġġina, isaħħaħna, jgħallimna, iwiddibna, jilluminana, wara li nefaħ fina l-ħajja eterna, maqlugħa għalina minn Ġesù li hu l-ħajja għall-membri ta’ ġismu. 

Talba: “O Missier, kull foħrija u barka u ġieh nattribwixxu lilek, għall-imħabba safja, xejn meritata daparti tagħna, tant ineffabbli, tant meraviljuża, tant potenti biex issalva l-mitlufa u tittrasformahom. Grazzi għall-milja tal-grazzja, hekk li biha ngħatajna lil Ibnek biex nifformaw għalih il-merħla, il-ġojjell, il-wirt tiegħu. Grazzi tal-aċċess mogħti lilna biex nidhru quddiemek bl-ansjetajiet u l-hemm tagħna, bil-petizzjonijiet ta’ qalbna.

“O Ġesù, Bin Alla, bin Marija, inroddulek ħajr għall-kompletezza tal-favur tiegħek lejna, li bih aċċettajtna, tgħarrast magħna, intrabatt b’patt sagru magħna biex tfawwarna bil-ġid. Tbaxxejt għal-livell tagħna, biex tgħollina miegħek, ħalli nkunu fejn tinsab int u naraw il-glorja tiegħek li kellek minn qabel ma ssejset id-dinja.

“O Spirtu s-Santu, lilek nagħtu krettu għall-ħidma tal-grazzja divina fina, kif esibejtilna lil Kristu, kollox f’kollox għalina, l-Alfa u l-Omega, il-bidu u t-tmiem għar-ruħ, għall-qalb, għall-moħħ. Ħawwilt il-fidi fina, għakkist il-qalb stinata, ġeddidtna fl-ispirtu ta’ moħħna, għaqqadtna mal-Feddej għal dejjem, issiġillati bik, unzjonati bid-dilka tiegħek. Tikxfilna d-debbolizza biex nithennew fl-Omnipotenza tal-Irxoxtat. Turina l-bżonn biex nilqgħu l-provvista mħejjija għalina. Tweżinna fis-suppliki, tissupplixxi l-kliem, biex ma naqtgħux il-jies.

“O Alla Trinità, li tkellimt u l-univers infirex quddiemek bħal purtiera: ikkmanda biex bħalma d-dawl noneżistenti sema’ leħnek, ‘Ħa jkun id-dawl!’ u d-dawl sar, hekk aħna nagħrfu nimxu fid-dawl ta’ mħabbtek, u tabilħaqq niżvolġu s-sinifikat sħiħ tal-magħmudija tagħna, fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Mhux Bilfors Nirrabja!

“In-nies kesħin iġibu belt f’nassa, iżda l-għorrief iberrdu t-tmasħin. L-iblah jiżvoga għadbu kollu iżda l-għaref iżommu. Wieħed imgħaddab iqajjem il-ġlied, u min jitbaqbaq jagħmel ħafna ħtijiet. Jekk kont iblah billi tkabbart, jew jekk ħsibt id-deni, qiegħed idek fuq fommok, għax jekk tagħsar il-ħalib toħroġ il-baqta, u jekk tagħsar imnieħrek toħroġ id-demm, u jekk tagħsar il-għadab joħroġ il-ġlied” (Proverbji 29:8,11,22; 30:32-33).
Il-ġudizzju hu l-eżami aħħari tagħna quddiem Alla – “kull wieħed minna jagħti kont ’l Alla tiegħu nnifsu.” Kif taħseb li se tmur f’dan l-eżami kruċjali? Se tgħaddi jew teħel? Tinstab għaref jew iblah? Ir-risposta tista’ tkun tafha, għax il-Mulej jagħtina ħafna u ħafna testijiet matul ħajjitna biex naraw kif aħna sejrin; inkunu qed nagħmlu evalwazzjoni tagħna nfusna. 
Dawn it-testijiet huma ċ-ċirkostanzi li tiltaqa’ magħhom kuljum, fid-dar, l-iskola, fuq ix-xogħol, fil-ħanut, fil-knisja, mal-ħbieb, ma’ kulħadd. Mistoqsija li toħroġ spiss f’dawn it-testiji…

Diskriminazzjoni Divina

“Meta timtedd ma jkollox biża’; iva, meta timtedd ngħasek jiġik ħelu. La tibżax minn qtajja għal għarrieda, u lanqas mill-ħsara tal-ħżiena, meta tasal. Għax ikun maġenbek il-Mulej, u riġlek iħarislek li ma jinqabadx…Is-saħta tal-Mulej f’dar il-ħażin, iżda dar il-ġusti jberikha. Min irid jiddieħaq, hu jiddieħaq bih, iżda lill-umli jagħtihom il-ħniena. L-għorrief jirtu l-ġieħ, iżda l-għajb hu sehem il-boloh” (Proverbji 3:24-26,33-35).
Alla hu realment renjanti fuq it-tron tal-univers. Dan nistqarruh bil-fidi, speċjalment meta naraw l-anormalità u d-dissens morali minħabba d-dnub uman. Fil-Kredu nistqarru apertament illi Alla “jippremja t-tajbin u jikkastiga lill-ħżiena.” Allura meta Alla jżur il-bniedem bil-ġudizzji tiegħu, ma jkunx irid li niesu jallarmaw ruħhom. Jaf jiddistingwi bejniethom. Alla ma joħroġx biex jagħmel id-deni, iżda biex jiddefendi l-ġusti.
Iridhom juri kuraġġ. Il-fidili, marbuta miegħu b’patt solenni, igawdu xirka miegħu u allura jafu bil-preżenza tiegħu, avolja kul…

L-Għammiel u Jien

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela” (Mattew 10:28-31). 
Il-providenza t’Alla sservi l-għan biex tagħti xhieda tiegħu fost il-pagani. L-interess, l-għożża u l-ħarsien patern tiegħu huma kollha sinjali illi jippontaw lejh innifsu. L-intenzjoni f’dit-testimonjanza, jekk xejn, hi biex il-bnedmin, huma min huma, ma jkollhomx skuża. Jilagħbuha taparsi ma jafux lil Alla; difatti jafu bih, imma jippreferu jaduraw u jservu allat oħra skont l-istħajjil u l-invenzjoni tagħhom. Alla l-veru hu qaddis wisq biex nidhru quddiemu maħmuġa bid-dnub; għaldaqstant in-nies taħarbu.
Aspett ieħor inkwantu l-providenza hu dan. Alla, li jagħti l-ħajja f…