Skip to main content

Vapur fl-Ilma Jew Ilma fil-Vapur?

“Tħobbux id-dinja, lanqas il-ħwejjeġ fid-dinja. Jekk xi ħadd iħobb id-dinja, l-imħabba tal-Missier mhix fih. Għax kulma hu fid-dinja - il-leblieba tal-bniedem midneb u l-leblieba tal-għajnejn u l-kburija faħħarija tal-ħajja - mhux mill-Missier iżda hu mid-dinja. U d-dinja tgħaddi, u l-leblibiet tagħha wkoll, imma min jagħmel il-volontà t’Alla jgħix għal dejjem” (1 Ġwanni 2:15-17).

Kemm jiġina f’moħħna li spirtu mondan hu żvijjatura gravi inkwantu r-relazzjoni tagħna mal-Feddej, “li ta lilu nnifsu biex jeħlisna minn did-dinja preżenti”? (Galatin 1:4). Fih ħtija serja inkwantu Alla, u weġgħa inkalkolabbli inkwantu aħna nfusna. Alla jittimbra t-tali spirtu, li jiġi espress sikwit f’rgħiba bla kontroll, bħala idolatrija (Efesin 5:5), u l-idolatrija hi l-ewwel dnub tal-ewwel tavla tal-liġi. 

Il-periklu jinsab meta nħallu d-dinja tidħol fil-qalb. L-ilma jiswa għat-tbaħħir ta’ bastiment; mingħajru ma jittraġġittax minn port għall-ieħor. Iżda gwaj għall-bastiment, dak il-mument illi l-ilma jidħol fih. Sakemm l-ilma huwa wżat, kollox sew; meta jippenetra minn xi xaqq, il-vaxxell jaffaċċja periklu enormi. 

Id-dinja u kulma fiha hija utli, sakemm isir użu moderat minnha. Mhux ta’ b’xejn illi aħna mwissija biex nitbiegħdu mir-rgħiba. Ix-xewk, jekk tħallih waħdu, la jniggeż u lanqas jagħmel ħsara, iżda meta taħfnu f’idek issirlek pjaga waħda. L-affarijiet ta’ madwarna huma tajbin, għax l-art hi tal-Mulej, u kulma fiha. Il-ħolqien, partikolarment id-dinja, sar bħala l-għamara tal-bniedem u għall-benefiċċju tiegħu. L-abbuż u allura l-gwaj jiġi meta nrawmu affezzjoni immoderata lejha, għax il-prijorità tibqa’: “Fittxu l-ewwel saltnet il-Mulej u l-ġustizzja tiegħu, u dawn il-ħwejjeġ (ikel u xorb u lbies) jiżdidulkom” (Mattew 6:33).

Nafu biżżejjed kif il-prudenza mhux kulħadd iħaddanha. Dak li jidher ovvju u sensibbli mhux kulħadd jaħtru għalih innifsu. Xi wħud jirċievu doni mingħand Alla, u bl-injoranza tagħhom, flok jimmiljoraw, jaqgħu lura. Nabal ingħata r-risq; flok radd il-ħajr, siker. Sawl ingħata saltna; flok onora lis-Sultan tiegħu, għamel ta’ rasu. Ġuda ngħata appostolat, u flok ma wera’ fedeltà, biegħ lill-Imgħallem għal tletin munita fiddiena. 

Talba: “Għallimna, ja Sid, nagħmlu użu xieraq mid-dinja. Ħa nkunu l-istess bħall-pellegrini: nieħdu magħna n-neċessarju, għax il-bqija, flok jgħinna, ifixkilna. Pellegrin għaqli jieħu ħatar u kulma hu konvenjenti għall-vjaġġ tiegħu. Sakemm l-oġġett jgħinu ’l quddiem fi triqtu, jinqeda bih, u allura jistmah. Iżda malli l-oġġett isir ingombru jew b’xi mod jostakolah, iħallih warajh jew jarmih. Agħmilna dat-tip ta’ nies, aħna u nterrqu lejn Sijon t’hemm fuq! Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…