Skip to main content

Vapur fl-Ilma Jew Ilma fil-Vapur?

“Tħobbux id-dinja, lanqas il-ħwejjeġ fid-dinja. Jekk xi ħadd iħobb id-dinja, l-imħabba tal-Missier mhix fih. Għax kulma hu fid-dinja - il-leblieba tal-bniedem midneb u l-leblieba tal-għajnejn u l-kburija faħħarija tal-ħajja - mhux mill-Missier iżda hu mid-dinja. U d-dinja tgħaddi, u l-leblibiet tagħha wkoll, imma min jagħmel il-volontà t’Alla jgħix għal dejjem” (1 Ġwanni 2:15-17).

Kemm jiġina f’moħħna li spirtu mondan hu żvijjatura gravi inkwantu r-relazzjoni tagħna mal-Feddej, “li ta lilu nnifsu biex jeħlisna minn did-dinja preżenti”? (Galatin 1:4). Fih ħtija serja inkwantu Alla, u weġgħa inkalkolabbli inkwantu aħna nfusna. Alla jittimbra t-tali spirtu, li jiġi espress sikwit f’rgħiba bla kontroll, bħala idolatrija (Efesin 5:5), u l-idolatrija hi l-ewwel dnub tal-ewwel tavla tal-liġi. 

Il-periklu jinsab meta nħallu d-dinja tidħol fil-qalb. L-ilma jiswa għat-tbaħħir ta’ bastiment; mingħajru ma jittraġġittax minn port għall-ieħor. Iżda gwaj għall-bastiment, dak il-mument illi l-ilma jidħol fih. Sakemm l-ilma huwa wżat, kollox sew; meta jippenetra minn xi xaqq, il-vaxxell jaffaċċja periklu enormi. 

Id-dinja u kulma fiha hija utli, sakemm isir użu moderat minnha. Mhux ta’ b’xejn illi aħna mwissija biex nitbiegħdu mir-rgħiba. Ix-xewk, jekk tħallih waħdu, la jniggeż u lanqas jagħmel ħsara, iżda meta taħfnu f’idek issirlek pjaga waħda. L-affarijiet ta’ madwarna huma tajbin, għax l-art hi tal-Mulej, u kulma fiha. Il-ħolqien, partikolarment id-dinja, sar bħala l-għamara tal-bniedem u għall-benefiċċju tiegħu. L-abbuż u allura l-gwaj jiġi meta nrawmu affezzjoni immoderata lejha, għax il-prijorità tibqa’: “Fittxu l-ewwel saltnet il-Mulej u l-ġustizzja tiegħu, u dawn il-ħwejjeġ (ikel u xorb u lbies) jiżdidulkom” (Mattew 6:33).

Nafu biżżejjed kif il-prudenza mhux kulħadd iħaddanha. Dak li jidher ovvju u sensibbli mhux kulħadd jaħtru għalih innifsu. Xi wħud jirċievu doni mingħand Alla, u bl-injoranza tagħhom, flok jimmiljoraw, jaqgħu lura. Nabal ingħata r-risq; flok radd il-ħajr, siker. Sawl ingħata saltna; flok onora lis-Sultan tiegħu, għamel ta’ rasu. Ġuda ngħata appostolat, u flok ma wera’ fedeltà, biegħ lill-Imgħallem għal tletin munita fiddiena. 

Talba: “Għallimna, ja Sid, nagħmlu użu xieraq mid-dinja. Ħa nkunu l-istess bħall-pellegrini: nieħdu magħna n-neċessarju, għax il-bqija, flok jgħinna, ifixkilna. Pellegrin għaqli jieħu ħatar u kulma hu konvenjenti għall-vjaġġ tiegħu. Sakemm l-oġġett jgħinu ’l quddiem fi triqtu, jinqeda bih, u allura jistmah. Iżda malli l-oġġett isir ingombru jew b’xi mod jostakolah, iħallih warajh jew jarmih. Agħmilna dat-tip ta’ nies, aħna u nterrqu lejn Sijon t’hemm fuq! Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…