Skip to main content

Rikonċiljazzjoni

“Dan kollu hu mingħand Alla, li rrikonċiljana miegħu nnifsu permezz ta’ Kristu u tana l-ministeru tar-rikonċiljazzjoni, ċoè, Alla kien qed jirrikonċilja d-dinja miegħu nnifsu fi Kristu, bla ma jgħodd l-offiżi tagħhom kontrihom. U kkommettielna l-kelma tar-rikonċiljazzjoni. Mela aħna ambaxxaturi għal Kristu, bħallikieku Alla qed jappella permezz tagħna. Nimplorawkom għal Kristu: kunu rikonċiljati m’Alla. Lil dak li ma kienx jaf dnub Alla għamlu dnub għalina, sabiex aħna nsiru l-ġustizzja t’Alla fih” (2 Korintin 5:18-21).

Fl-evanġelju, ir-rikonċiljazzjoni hi l-bidla ta’ relazzjoni bejn Alla u l-bniedem: fejn qabel kienet maqtugħa u diżastruża, issa r-relazzjoni hi msewwija. L-unika relazzjoni kienet dik bejn kriminal ħati quddiem l-Imħallef rett, li ma jinxtarax. Issa, bil-mewt ta' Kristu, il-qagħda t’Alla lejna nbidlet.

Għaliex kien hemm bżonn ta’ rikonċiljazzjoni? L-għadwa u l-avversità tagħna kontra Alla, bid-dnub, qanqlet l-oppożizzjoni qaddisa t’Alla kontra kull dnewwa u ħażen. Id-diżubbidjenza tagħna xegħlet l-għadab ġust tiegħu kontrina. L-inikwità tagħna stiednet il-ġudizzji tiegħu fuqna, u l-ħażen tagħna ġab fl-operazzjoni inevitabbli l-vendetta u l-kastig retributtiv t’Alla. Finalment konna ninsabu taħt is-saħta ta’ Liġi miksura u diżonorata. 

Bir-rikonċiljazzjoni sseħħ bidla tremenda: l-istat ta’ għadwa u avversità hu mibdul fi stat ta’ sliem u xirka dejjiema. Fir-restawr tar-relazzjoni mħarbta bejn Alla u l-bniedem ribelluż, “kollox hu minn Alla.” Aħna mgħarrfa illi “kull min jemmen…ikollu l-ħajja eterna” (Ġwanni 3:16), imma ma jgħidilniex “min jemmen” kif jasal biex jemmen. Dan insiru nafuh band’ oħra (2 Korintin 5:18-21). Alla hu s-suġġett tal-proċess rikonċiljattiv kollu. Bil-grazzja tiegħu jilħaq imqar l-għedewwa pessmi tiegħu. Mhux il-bnedmin jirrikonċiljaw lil Alla, imma Alla hekk bidel is-sitwazzjoni bejnu u bejn il-midinbin illi rrikonċilja d-dinja miegħu nnifsu.

Alla wettaq dir-rikonċiljazzjoni għalina fi Kristu, hekk li apparti minn Ibnu li ġab is-sliem b’demmu, Alla ma jistax ikun għalina dak li hu. Bħala fidili ninsabu rikonċiljati m’Alla permezz tal-mewt ta’ Ibnu; fi kliem ieħor, bid-demm tas-salib. Ladarba aħna rikonċiljati allura wkoll ġustifikati: iż-żewġ ideat jakkumpanjaw lil xulxin.

Talba: “Missier, darba ma konniex poplu tiegħek; issa sirna niesek. Darba konna aljenati minnek; issa rikonċiljati permanentement. Darba fittxejna d-dlam u ma ridniex nersqu lejn id-dawl; issa volontarjament dorna lejk, magħmulin kapaċi bil-grazzja tiegħek. Iva, dan kollu nafuh għall-medjazzjoni ta’ Ibnek Ġesù. Agħtina li nservuh bla riżerva, għas-sebħ ta’ ismek qaddis. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…