Skip to main content

Rikonċiljazzjoni

“Dan kollu hu mingħand Alla, li rrikonċiljana miegħu nnifsu permezz ta’ Kristu u tana l-ministeru tar-rikonċiljazzjoni, ċoè, Alla kien qed jirrikonċilja d-dinja miegħu nnifsu fi Kristu, bla ma jgħodd l-offiżi tagħhom kontrihom. U kkommettielna l-kelma tar-rikonċiljazzjoni. Mela aħna ambaxxaturi għal Kristu, bħallikieku Alla qed jappella permezz tagħna. Nimplorawkom għal Kristu: kunu rikonċiljati m’Alla. Lil dak li ma kienx jaf dnub Alla għamlu dnub għalina, sabiex aħna nsiru l-ġustizzja t’Alla fih” (2 Korintin 5:18-21).

Fl-evanġelju, ir-rikonċiljazzjoni hi l-bidla ta’ relazzjoni bejn Alla u l-bniedem: fejn qabel kienet maqtugħa u diżastruża, issa r-relazzjoni hi msewwija. L-unika relazzjoni kienet dik bejn kriminal ħati quddiem l-Imħallef rett, li ma jinxtarax. Issa, bil-mewt ta' Kristu, il-qagħda t’Alla lejna nbidlet.

Għaliex kien hemm bżonn ta’ rikonċiljazzjoni? L-għadwa u l-avversità tagħna kontra Alla, bid-dnub, qanqlet l-oppożizzjoni qaddisa t’Alla kontra kull dnewwa u ħażen. Id-diżubbidjenza tagħna xegħlet l-għadab ġust tiegħu kontrina. L-inikwità tagħna stiednet il-ġudizzji tiegħu fuqna, u l-ħażen tagħna ġab fl-operazzjoni inevitabbli l-vendetta u l-kastig retributtiv t’Alla. Finalment konna ninsabu taħt is-saħta ta’ Liġi miksura u diżonorata. 

Bir-rikonċiljazzjoni sseħħ bidla tremenda: l-istat ta’ għadwa u avversità hu mibdul fi stat ta’ sliem u xirka dejjiema. Fir-restawr tar-relazzjoni mħarbta bejn Alla u l-bniedem ribelluż, “kollox hu minn Alla.” Aħna mgħarrfa illi “kull min jemmen…ikollu l-ħajja eterna” (Ġwanni 3:16), imma ma jgħidilniex “min jemmen” kif jasal biex jemmen. Dan insiru nafuh band’ oħra (2 Korintin 5:18-21). Alla hu s-suġġett tal-proċess rikonċiljattiv kollu. Bil-grazzja tiegħu jilħaq imqar l-għedewwa pessmi tiegħu. Mhux il-bnedmin jirrikonċiljaw lil Alla, imma Alla hekk bidel is-sitwazzjoni bejnu u bejn il-midinbin illi rrikonċilja d-dinja miegħu nnifsu.

Alla wettaq dir-rikonċiljazzjoni għalina fi Kristu, hekk li apparti minn Ibnu li ġab is-sliem b’demmu, Alla ma jistax ikun għalina dak li hu. Bħala fidili ninsabu rikonċiljati m’Alla permezz tal-mewt ta’ Ibnu; fi kliem ieħor, bid-demm tas-salib. Ladarba aħna rikonċiljati allura wkoll ġustifikati: iż-żewġ ideat jakkumpanjaw lil xulxin.

Talba: “Missier, darba ma konniex poplu tiegħek; issa sirna niesek. Darba konna aljenati minnek; issa rikonċiljati permanentement. Darba fittxejna d-dlam u ma ridniex nersqu lejn id-dawl; issa volontarjament dorna lejk, magħmulin kapaċi bil-grazzja tiegħek. Iva, dan kollu nafuh għall-medjazzjoni ta’ Ibnek Ġesù. Agħtina li nservuh bla riżerva, għas-sebħ ta’ ismek qaddis. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…