Skip to main content

Imħabba Straordinarja

“Imbagħad Ġuda (mhux l-Iskarjota) qallu, ‘Ja Sid, allura x’ġara illi biħsiebek timmanifesta lilek innifsek lilna u mhux lid-dinja?’ Ġesù wieġbu, ‘Jekk xi ħadd iħobbni, iżomm kelmti; u Missieri jħobbu, u niġu għandu, u nagħmlu l-għamara tagħna miegħu. Min ma jħobbnix ma jżommx kliemi, u l-kelma li tisimgħu mhix tiegħi, iżda tal-Missier li bagħatni. Għidtilkom dan kollu meta għadni magħkom. Imma l-Paraklitu, l-Ispirtu s-Santu, li l-Missier se jibgħat f’ismi, hu se jgħallimkom kollox u jfakkarkom kulma għidtilkom jien’” (Ġwanni 14:22-26).

X’hemm oħla milli Alla jagħmel l-għamara tiegħu miegħek? X’timmaġina aktar sublimi milli tgħum fl-imħabba t’Alla esperjenzata minn ġurnata għall-oħra? Jekk tixtieq tgawdi s-sens tal-imħabba divina, immedita spiss fuqha, irrifletti fuqha kuljum, qis x’wasal biex għamel fi mħabbtu, ċoè bagħat lill-istess Iben uniku tiegħu biex bih ikollna l-ħajja eterna. Bit-tpattija tiegħu onora l-liġi miksura, ottiena l-maħfra għal niesu u ġġustifikahom bis-sewwa perfett tiegħu.

Tafu dan bl-evanġelju? Fih l-imħabba divina hi żvelata. Temmen dil-bxara eċċellenti li twasslitlek? Għandek il-konvinzjoni mnissla fik mill-Ispirtu tal-verità? Tista’ tgħid li għandek il-maħfra? Din hi l-imħabba maħsusa u gawduta. Dan kollu jnixxi mill-imħabba rikka u sublimi t’Alla f’Ibnu Ġesù. 

Ħa jkun l-interess tiegħek kuljum illi żżomm ruħek f’das-sens ta’ mħabba straordinarja. Tħallix id-dinja tgħammixlek għajnejk biex ma tarax ir-realtà. Tippermetti xejn milli jfixklek mill-imħabba ġenwina. Il-passjonijiet karnali jagħmlu tagħhom; immortifikahom. Tpartat xejn mal-imħabba divina. Astjieni minn kull forma ta’ ħażen, għax dan inawwarlek is-sens tal-imħabba minn fuq. 

Daqskemm ikel inferjuri jweġġgħek jew anke jagħmel ħsara lil ġismek, hekk id-dnub f’kull espressjoni tiegħu jisraq lil ruħek mis-sliem, iberridlek is-sens ta’ mħabbet il-Missier etern, u jirrendik indifferenti u għaxi għat-tgawdija ta’ din l-imħabba stupenda. 

Talba: “Agħtina grazzja, Missier smewwieti, illi nikkonsidraw triqatna sewwa, u naħsbu x’għadda mingħalina. Mingħajr il-preżenza u l-barka tiegħek, ħajjitna hi niexfa deżert; għad-dell tat-tron tiegħek għandna s-sigurtà. Ħa ninħbew fik! Ħa jkollna d-dehen minn fuq biex nissoktaw interrqu fuq il-mogħdija li int stess urejtna, f’ġieħ Ibnek Ġesù. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…