Skip to main content

Imħabba Straordinarja

“Imbagħad Ġuda (mhux l-Iskarjota) qallu, ‘Ja Sid, allura x’ġara illi biħsiebek timmanifesta lilek innifsek lilna u mhux lid-dinja?’ Ġesù wieġbu, ‘Jekk xi ħadd iħobbni, iżomm kelmti; u Missieri jħobbu, u niġu għandu, u nagħmlu l-għamara tagħna miegħu. Min ma jħobbnix ma jżommx kliemi, u l-kelma li tisimgħu mhix tiegħi, iżda tal-Missier li bagħatni. Għidtilkom dan kollu meta għadni magħkom. Imma l-Paraklitu, l-Ispirtu s-Santu, li l-Missier se jibgħat f’ismi, hu se jgħallimkom kollox u jfakkarkom kulma għidtilkom jien’” (Ġwanni 14:22-26).

X’hemm oħla milli Alla jagħmel l-għamara tiegħu miegħek? X’timmaġina aktar sublimi milli tgħum fl-imħabba t’Alla esperjenzata minn ġurnata għall-oħra? Jekk tixtieq tgawdi s-sens tal-imħabba divina, immedita spiss fuqha, irrifletti fuqha kuljum, qis x’wasal biex għamel fi mħabbtu, ċoè bagħat lill-istess Iben uniku tiegħu biex bih ikollna l-ħajja eterna. Bit-tpattija tiegħu onora l-liġi miksura, ottiena l-maħfra għal niesu u ġġustifikahom bis-sewwa perfett tiegħu.

Tafu dan bl-evanġelju? Fih l-imħabba divina hi żvelata. Temmen dil-bxara eċċellenti li twasslitlek? Għandek il-konvinzjoni mnissla fik mill-Ispirtu tal-verità? Tista’ tgħid li għandek il-maħfra? Din hi l-imħabba maħsusa u gawduta. Dan kollu jnixxi mill-imħabba rikka u sublimi t’Alla f’Ibnu Ġesù. 

Ħa jkun l-interess tiegħek kuljum illi żżomm ruħek f’das-sens ta’ mħabba straordinarja. Tħallix id-dinja tgħammixlek għajnejk biex ma tarax ir-realtà. Tippermetti xejn milli jfixklek mill-imħabba ġenwina. Il-passjonijiet karnali jagħmlu tagħhom; immortifikahom. Tpartat xejn mal-imħabba divina. Astjieni minn kull forma ta’ ħażen, għax dan inawwarlek is-sens tal-imħabba minn fuq. 

Daqskemm ikel inferjuri jweġġgħek jew anke jagħmel ħsara lil ġismek, hekk id-dnub f’kull espressjoni tiegħu jisraq lil ruħek mis-sliem, iberridlek is-sens ta’ mħabbet il-Missier etern, u jirrendik indifferenti u għaxi għat-tgawdija ta’ din l-imħabba stupenda. 

Talba: “Agħtina grazzja, Missier smewwieti, illi nikkonsidraw triqatna sewwa, u naħsbu x’għadda mingħalina. Mingħajr il-preżenza u l-barka tiegħek, ħajjitna hi niexfa deżert; għad-dell tat-tron tiegħek għandna s-sigurtà. Ħa ninħbew fik! Ħa jkollna d-dehen minn fuq biex nissoktaw interrqu fuq il-mogħdija li int stess urejtna, f’ġieħ Ibnek Ġesù. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…