Skip to main content

Minn Issa 'l Quddiem

“Is-sommu saċerdot qallu, ‘Aħlifli b’Alla l-ħaj: għidilna jekk intix il-Messija, Bin Alla.’ ‘Iva, int innifsek għidt,’ wieġbu Ġesù. ‘Madankollu ngħidilkom: mil-lum ’il quddiem għad taraw lil Bin il-Bniedem bilqiegħda fuq il-leminija tas-Setgħa’ u ‘ġej fuq sħab is-sema.’ Imbagħad is-sommu saċerdot ċarrat ilbiesu u qal, ‘Dagħa! Xi bżonn għandna iżjed ta’ xhieda? Araw, issa smajtuha d-dagħwa tiegħu’” (Mattew 26:63-65).

Xi kliem hu dan, “Madankollu...mil-lum ’il quddiem”! Nixtieq nimita ċ-ċarezza fil-vista ta’ Sidna, u f’nofs il-faqar, jew mard, jew tqasqis kontrija, jien ukoll ngħid: “Madankollu...mil-lum ’il quddiem.” 

Minflok dgħufija, għandu kull setgħa; minflok għajb, kull glorja; minflok żufjett, kull qima. Is-salib tiegħu ma tefiex l-isplendur tal-kuruna tiegħu, u l-bżieq li beżqu fuq wiċċu ma tellifx il-ġmiel ta’ wiċċu. Anzi, hu iżjed eżaltat u mweġġaħ minħabba l-passjoni tiegħu.

Għalhekk irrid jien ukoll nagħmel il-qalb minn dik il-kelma, “mil-lum ’il quddiem.” Ninsa t-tribulazzjoni preżenti fit-trijonf ġejjieni. Din hi bażikament sejħa għall-eżerċizzju tat-tama, tama illi għalkemm tista’ ttul ma titwettaq, impossibbli tiddiżappuntana, għax hi mnissla fina minn Alla fidil.

Il-Feddej tagħna kien fl-iżjed qagħda baxxa tiegħu meta quddiem il-persekuturi tiegħu kien kostrett jidher bħala kriminal! Madankollu għajnejh setgħu jaraw lil hinn mill-umiljazzjoni tiegħu u jimirħu fuq il-glorja futura tiegħu. Aktar tard fissirha hekk lil tnejn mid-dixxipli tiegħu: “Ewwilla ma ħtiġlux il-Messija jbati dawn il-ħwejjeġ u mbagħad jidħol fil-glorja tiegħu?” (Luqa 24:26).

Talba: “Għinni, Sidi Ġesù, billi tidderiġini fl-imħabba tal-Missier u fis-sabar tiegħek, biex meta nkun iżżufjettat għal ismek ma niċċaqlaqx, iżda naħseb iżjed u iżjed dwar il-ġejjieni, u għalhekk inqas u inqas dwar illum. Dalwaqt inkun miegħek u nara l-glorja tiegħek. Għaldaqstant ma nistħix, iżda ngħid fis-sigriet ta’ ruħi, ‘Madankollu...mil-lum ’il quddiem.’”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…