Skip to main content

Minn Issa 'l Quddiem

“Is-sommu saċerdot qallu, ‘Aħlifli b’Alla l-ħaj: għidilna jekk intix il-Messija, Bin Alla.’ ‘Iva, int innifsek għidt,’ wieġbu Ġesù. ‘Madankollu ngħidilkom: mil-lum ’il quddiem għad taraw lil Bin il-Bniedem bilqiegħda fuq il-leminija tas-Setgħa’ u ‘ġej fuq sħab is-sema.’ Imbagħad is-sommu saċerdot ċarrat ilbiesu u qal, ‘Dagħa! Xi bżonn għandna iżjed ta’ xhieda? Araw, issa smajtuha d-dagħwa tiegħu’” (Mattew 26:63-65).

Xi kliem hu dan, “Madankollu...mil-lum ’il quddiem”! Nixtieq nimita ċ-ċarezza fil-vista ta’ Sidna, u f’nofs il-faqar, jew mard, jew tqasqis kontrija, jien ukoll ngħid: “Madankollu...mil-lum ’il quddiem.” 

Minflok dgħufija, għandu kull setgħa; minflok għajb, kull glorja; minflok żufjett, kull qima. Is-salib tiegħu ma tefiex l-isplendur tal-kuruna tiegħu, u l-bżieq li beżqu fuq wiċċu ma tellifx il-ġmiel ta’ wiċċu. Anzi, hu iżjed eżaltat u mweġġaħ minħabba l-passjoni tiegħu.

Għalhekk irrid jien ukoll nagħmel il-qalb minn dik il-kelma, “mil-lum ’il quddiem.” Ninsa t-tribulazzjoni preżenti fit-trijonf ġejjieni. Din hi bażikament sejħa għall-eżerċizzju tat-tama, tama illi għalkemm tista’ ttul ma titwettaq, impossibbli tiddiżappuntana, għax hi mnissla fina minn Alla fidil.

Il-Feddej tagħna kien fl-iżjed qagħda baxxa tiegħu meta quddiem il-persekuturi tiegħu kien kostrett jidher bħala kriminal! Madankollu għajnejh setgħu jaraw lil hinn mill-umiljazzjoni tiegħu u jimirħu fuq il-glorja futura tiegħu. Aktar tard fissirha hekk lil tnejn mid-dixxipli tiegħu: “Ewwilla ma ħtiġlux il-Messija jbati dawn il-ħwejjeġ u mbagħad jidħol fil-glorja tiegħu?” (Luqa 24:26).

Talba: “Għinni, Sidi Ġesù, billi tidderiġini fl-imħabba tal-Missier u fis-sabar tiegħek, biex meta nkun iżżufjettat għal ismek ma niċċaqlaqx, iżda naħseb iżjed u iżjed dwar il-ġejjieni, u għalhekk inqas u inqas dwar illum. Dalwaqt inkun miegħek u nara l-glorja tiegħek. Għaldaqstant ma nistħix, iżda ngħid fis-sigriet ta’ ruħi, ‘Madankollu...mil-lum ’il quddiem.’”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…