Skip to main content

Ix-Xandir tal-Kelma

“Issa jien naf illi intom ilkoll, li fostkom għaddejt nipprietka s-saltna, mhux se taraw wiċċi iżjed. Allura naffermalkom fil-ġurnata tal-lum illi jien innoċenti minn demm kulħadd, għax m’eżitajtx milli niddikjaralkom il-fehma sħiħa t’Alla. Oqogħdu attenti għalikom infuskom u għall-merħla kollha, li fiha l-Ispirtu s-Santu qegħidkom sopristanti, biex tirgħu l-knisja t’Alla li akkwista b’demmu stess” (Atti 20:25-28).

Il-kwistjoni mhix kemm il-predikatur għandu lsien ħafif, elokwenti u x’naf jien. Fjuri u tlellix verbali, espressjonijiet mingħajr impressjonijiet fit-talb jew fl-ippritkar, mhuma xejn ħobż nutrittiv, iżda biss ċimblu jżarżar. Il-predikatur jeħtieġ ikun imqanqal mill-verità li biħsiebu jwassal; jekk japprowċja l-ministeru tiegħu klinikament, postu mhux bħala ħabbar tal-evanġelju. Impossibbli xxandar l-evanġelju, bxara inkredibbilment eċċellenti, u tibqa’ passiv. Ħadida taħraq, avolja mhix misnuna, tinfed iżjed il-kuxjenza minn ħadida kiesħa, avolja tkun misnuna aktar mill-oħra. 

Il-qari privat tal-Bibbja kommendibbli, iżda qatt ma jista’ jieħu post l-ippritkar. Meta l-ħuġġieġa titqanqal tagħti aktar sħana milli meta tibqa’ bla mittiefsa; bl-istess mod bl-ippritkar u l-interpretazzjoni l-Iskrittura tħalli fjamma akbar fi qlub is-semmiegħa milli kieku jaqrawha waħidhom id-dar. B’sogħba nammetti li din mhix il-konvinzjoni popolari fost l-Evanġeliċi llum, li donnhom jiddisprezzaw id-doni li Kristu tahom, ċoè, predikaturi, rgħajja, għalliema u katekisti. 

Henry Smith, bħal sħabu fil-ġenerazzjoni tiegħu, kellu stima għolja tat-tnedija pubblika tal-Kelma. Kollox kien jirrivolvi dwarha, konvinti illi fejn il-Kelma tiffjorixxi titwieled il-fidi, u fejn hemm il-fidi, jikber it-tagħrif ta’ Kristu u jgħaddi ’l quddiem. U fejn Kristu hu magħruf, hu maħbub u obdut. 

Jgħid, “Salamun ikkunfessa illi studja biex ottiena d-dottrina tiegħu…Danjel kien profeta, u xorta waħda xtaq pawsa ta’ żmien qabel jinterpreta l-ħolma ta’ Nebukadnezzar…U jekk Ġesù riedna nikkonsidraw għalxiex nitolbu qabel nersqu lejn il-Missier, wisq aktar jeħtiġilna nqisu qabel niġu biex nippritkaw, għax hu aktar diffiċli xxandar il-Kelma t’Alla, milli titkellem m’Alla.”

Talba: “O Sid il-ħsad, ninterċiedu quddiemek għax-xandara tal-evanġelju. Għandhom sfida qawwija, iżda nemmnu li l-grazzja tiegħek tfornihom u tkun għalihom suffiċjenti. Agħtihom d-diskors fil-ftuħ ta’ fommhom ħalli jgħarrfu bil-kuraġġ il-misterju tal-evanġelju. Akkost illi jbatu, kif huma msejħin jagħmlu, nitolbuk biex ma jfittxux jingħoġbu mal-bnedmin iżda jaċċertaw ruħhom biss mill-approvazzjoni tiegħek. Iffortifikahom fl-ispirtu, u żommhom leali lejn il-mandat li rċevew mingħand Ibnek Ġesù. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…