Skip to main content

Ix-Xandir tal-Kelma

“Issa jien naf illi intom ilkoll, li fostkom għaddejt nipprietka s-saltna, mhux se taraw wiċċi iżjed. Allura naffermalkom fil-ġurnata tal-lum illi jien innoċenti minn demm kulħadd, għax m’eżitajtx milli niddikjaralkom il-fehma sħiħa t’Alla. Oqogħdu attenti għalikom infuskom u għall-merħla kollha, li fiha l-Ispirtu s-Santu qegħidkom sopristanti, biex tirgħu l-knisja t’Alla li akkwista b’demmu stess” (Atti 20:25-28).

Il-kwistjoni mhix kemm il-predikatur għandu lsien ħafif, elokwenti u x’naf jien. Fjuri u tlellix verbali, espressjonijiet mingħajr impressjonijiet fit-talb jew fl-ippritkar, mhuma xejn ħobż nutrittiv, iżda biss ċimblu jżarżar. Il-predikatur jeħtieġ ikun imqanqal mill-verità li biħsiebu jwassal; jekk japprowċja l-ministeru tiegħu klinikament, postu mhux bħala ħabbar tal-evanġelju. Impossibbli xxandar l-evanġelju, bxara inkredibbilment eċċellenti, u tibqa’ passiv. Ħadida taħraq, avolja mhix misnuna, tinfed iżjed il-kuxjenza minn ħadida kiesħa, avolja tkun misnuna aktar mill-oħra. 

Il-qari privat tal-Bibbja kommendibbli, iżda qatt ma jista’ jieħu post l-ippritkar. Meta l-ħuġġieġa titqanqal tagħti aktar sħana milli meta tibqa’ bla mittiefsa; bl-istess mod bl-ippritkar u l-interpretazzjoni l-Iskrittura tħalli fjamma akbar fi qlub is-semmiegħa milli kieku jaqrawha waħidhom id-dar. B’sogħba nammetti li din mhix il-konvinzjoni popolari fost l-Evanġeliċi llum, li donnhom jiddisprezzaw id-doni li Kristu tahom, ċoè, predikaturi, rgħajja, għalliema u katekisti. 

Henry Smith, bħal sħabu fil-ġenerazzjoni tiegħu, kellu stima għolja tat-tnedija pubblika tal-Kelma. Kollox kien jirrivolvi dwarha, konvinti illi fejn il-Kelma tiffjorixxi titwieled il-fidi, u fejn hemm il-fidi, jikber it-tagħrif ta’ Kristu u jgħaddi ’l quddiem. U fejn Kristu hu magħruf, hu maħbub u obdut. 

Jgħid, “Salamun ikkunfessa illi studja biex ottiena d-dottrina tiegħu…Danjel kien profeta, u xorta waħda xtaq pawsa ta’ żmien qabel jinterpreta l-ħolma ta’ Nebukadnezzar…U jekk Ġesù riedna nikkonsidraw għalxiex nitolbu qabel nersqu lejn il-Missier, wisq aktar jeħtiġilna nqisu qabel niġu biex nippritkaw, għax hu aktar diffiċli xxandar il-Kelma t’Alla, milli titkellem m’Alla.”

Talba: “O Sid il-ħsad, ninterċiedu quddiemek għax-xandara tal-evanġelju. Għandhom sfida qawwija, iżda nemmnu li l-grazzja tiegħek tfornihom u tkun għalihom suffiċjenti. Agħtihom d-diskors fil-ftuħ ta’ fommhom ħalli jgħarrfu bil-kuraġġ il-misterju tal-evanġelju. Akkost illi jbatu, kif huma msejħin jagħmlu, nitolbuk biex ma jfittxux jingħoġbu mal-bnedmin iżda jaċċertaw ruħhom biss mill-approvazzjoni tiegħek. Iffortifikahom fl-ispirtu, u żommhom leali lejn il-mandat li rċevew mingħand Ibnek Ġesù. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…