Skip to main content

Teħilx Fl-Imgħoddi

“U intom, ulied Sijon, thennew u ifirħu fil-Mulej, f’Alla tagħkom, għax jagħtikom ix-xita bikrija bil-qies u jibgħatilkom ix-xita, sew bikrija u sew imwaħħra, bħal fi żmien l-imgħoddi. U l-andrijiet jimtlew bil-qamħ u l-imgħasar ifuru bl-inbid u biż-żejt. U nroddilkom għas-snin li kielu l-arbeh, il-jeleq, il-ħasil u l-gażam, l-eżerċtu kbir tiegħi li jien bgħatt kontra tagħkom” (Ġoel 2:23-25). 

Iva, dawk is-snin moħlija li għalihom nitniegħdu għad ikun irrestawrati lilna. Alla kapaċi jagħtina grazzja hekk kotrana li fil-bqija ta’ għomorna ndeffsu servizz abbondanti illi jirrikumpensa dawk is-snin meta konna għadna mitlufa. “Għax iż-żmien passat hu suffiċjenti għalikom biex issodisfajtu r-rieda tal-pagani, billi għixtu fil-libertinaġġ, passjonijiet, orġji sikrana, tbaħrid sfrenat, sfiċeċ ta’ xorb u idolatriji diżgustanti” (1 Pietru 4:3).

Jerġa’, meta naqgħu għall-pjaċiri tad-dinja, għall-bruda u l-indifferenza, dawn huma kollha ġurati li jżuruna bħala kastig terribbli. M’hemmx li qatt ma joqorbu lejna! Il-Mulej, fi ħnientu, neħħiehom bogħod minna. Issa l-programm hu radikalment differenti. Ninsabu mħeġġin biex inservuh u navvanzaw il-kawża tiegħu fuq l-art. 

Imbierek ikun ismu! Fornuti bil-qawwa tiegħu li topera fina bis-setgħa, nistgħu issa niġbru ħsad ta’ grazzji spiritwali illi jpatti għal meta konna ħawlija. Mhuwiex il-lant inħammu fuq il-passat. Quddiemna hemm mifruxa triq ta’ opportunità. Il-mira tal-appostlu ma kinitx ambivalenti. “Qed nippressa,” jgħid, “sabiex inkun nista’ naqbad dak li għalih jien inqbadt minn Kristu Ġesù. L-aħwa, jien ma nikkonsidrax lili nnifsi li diġà qbadtu. Imma ħaġa waħda nagħmel: ninsa l-ħwejjeġ li jinsabu warajja u niġġebbed għall-ħwejjeġ quddiemi. Qed nisforza lejn l-objettiv għall-premju tas-sejħa t’hemm fuq mingħand Alla fi Kristu Ġesù” (Filippin 3:12-14). 

Permezz tal-grazzja sinjura tiegħu nistgħu naqilbu għall-aħjar tagħna l-esperjenzi qarsa tagħna; nużawhom ukoll biex inwissu lil ħaddieħor. Nistgħu nniżżlu għeruqna iżjed fl-umiltà, dipendenza sempliċi, u spiritwalità vera, minħabba l-fallimenti tal-imgħoddi. Jekk nitgħallmu nishru u ngħassu, insiru iżjed żelużi u teneri. Prattikament inkunu gwadanjajna mit-telfiet lamentabbli tagħna. Is-snin imberbqa, b’miraklu ta’ mħabba, jistgħu jkunu rrestawrati, għax nemmnu f’Alla li kapaċi jagħmel wisq iżjed milli nimmaġinaw.

X’kisba jista’ jkollna! Nemmnuha, u ngħixuha. Ftakar li Pietru safa ta’ użu ikbar wara li l-Mulej fejjaqlu l-preżunzjoni tiegħu. L-istess jagħmel fik u permezz tiegħek.

Talba: “Mulej, int is-Sostenitur fidil tagħna. Għinna bil-grazzja tiegħek biex ma neħlux fl-imgħoddi. Reġġagħna lura u aħna nerġgħu għandek. Fejqilna l-fallimenti u aħna nkunu mfejqa! Int Alla l-ħaj, preżenti u operattiv fina; ħa narawk twettqilna u timmultiplikalna għemil idejna. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…