Skip to main content

Teħilx Fl-Imgħoddi

“U intom, ulied Sijon, thennew u ifirħu fil-Mulej, f’Alla tagħkom, għax jagħtikom ix-xita bikrija bil-qies u jibgħatilkom ix-xita, sew bikrija u sew imwaħħra, bħal fi żmien l-imgħoddi. U l-andrijiet jimtlew bil-qamħ u l-imgħasar ifuru bl-inbid u biż-żejt. U nroddilkom għas-snin li kielu l-arbeh, il-jeleq, il-ħasil u l-gażam, l-eżerċtu kbir tiegħi li jien bgħatt kontra tagħkom” (Ġoel 2:23-25). 

Iva, dawk is-snin moħlija li għalihom nitniegħdu għad ikun irrestawrati lilna. Alla kapaċi jagħtina grazzja hekk kotrana li fil-bqija ta’ għomorna ndeffsu servizz abbondanti illi jirrikumpensa dawk is-snin meta konna għadna mitlufa. “Għax iż-żmien passat hu suffiċjenti għalikom biex issodisfajtu r-rieda tal-pagani, billi għixtu fil-libertinaġġ, passjonijiet, orġji sikrana, tbaħrid sfrenat, sfiċeċ ta’ xorb u idolatriji diżgustanti” (1 Pietru 4:3).

Jerġa’, meta naqgħu għall-pjaċiri tad-dinja, għall-bruda u l-indifferenza, dawn huma kollha ġurati li jżuruna bħala kastig terribbli. M’hemmx li qatt ma joqorbu lejna! Il-Mulej, fi ħnientu, neħħiehom bogħod minna. Issa l-programm hu radikalment differenti. Ninsabu mħeġġin biex inservuh u navvanzaw il-kawża tiegħu fuq l-art. 

Imbierek ikun ismu! Fornuti bil-qawwa tiegħu li topera fina bis-setgħa, nistgħu issa niġbru ħsad ta’ grazzji spiritwali illi jpatti għal meta konna ħawlija. Mhuwiex il-lant inħammu fuq il-passat. Quddiemna hemm mifruxa triq ta’ opportunità. Il-mira tal-appostlu ma kinitx ambivalenti. “Qed nippressa,” jgħid, “sabiex inkun nista’ naqbad dak li għalih jien inqbadt minn Kristu Ġesù. L-aħwa, jien ma nikkonsidrax lili nnifsi li diġà qbadtu. Imma ħaġa waħda nagħmel: ninsa l-ħwejjeġ li jinsabu warajja u niġġebbed għall-ħwejjeġ quddiemi. Qed nisforza lejn l-objettiv għall-premju tas-sejħa t’hemm fuq mingħand Alla fi Kristu Ġesù” (Filippin 3:12-14). 

Permezz tal-grazzja sinjura tiegħu nistgħu naqilbu għall-aħjar tagħna l-esperjenzi qarsa tagħna; nużawhom ukoll biex inwissu lil ħaddieħor. Nistgħu nniżżlu għeruqna iżjed fl-umiltà, dipendenza sempliċi, u spiritwalità vera, minħabba l-fallimenti tal-imgħoddi. Jekk nitgħallmu nishru u ngħassu, insiru iżjed żelużi u teneri. Prattikament inkunu gwadanjajna mit-telfiet lamentabbli tagħna. Is-snin imberbqa, b’miraklu ta’ mħabba, jistgħu jkunu rrestawrati, għax nemmnu f’Alla li kapaċi jagħmel wisq iżjed milli nimmaġinaw.

X’kisba jista’ jkollna! Nemmnuha, u ngħixuha. Ftakar li Pietru safa ta’ użu ikbar wara li l-Mulej fejjaqlu l-preżunzjoni tiegħu. L-istess jagħmel fik u permezz tiegħek.

Talba: “Mulej, int is-Sostenitur fidil tagħna. Għinna bil-grazzja tiegħek biex ma neħlux fl-imgħoddi. Reġġagħna lura u aħna nerġgħu għandek. Fejqilna l-fallimenti u aħna nkunu mfejqa! Int Alla l-ħaj, preżenti u operattiv fina; ħa narawk twettqilna u timmultiplikalna għemil idejna. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…