Skip to main content

Salvazzjoni Għall-Familja

“Il-kalzrier issupplika għad-dwal, ħebb ’il ġew, u billi safa mriegħed, inxteħet quddiem Pawlu u Sila. Imbagħad ħariġhom barra u staqsa, ‘Sinjuri, x’jeħtieġli nagħmel biex inkun salvat?’ Huma wieġbu, ‘Emmen fis-Sid Ġesù, u tkun salvat, int u darek.’ Imbagħad kellmuh kelmet is-Sid, ma’ dawk kollha f’daru. Il-kalzrier ħadhom f’dik is-siegħa tal-lejl u ħaslilhom il-feriti, u mbagħad tgħammed immedjatament, hu u l-familja kollha tiegħu. Tellagħhom sad-dar u qiegħed l-ikel quddiemhom fuq il-mejda, u eżulta ma’ daru kollha talli emmen f’Alla” (Atti 16:29-34).

Dan l-evanġelju, għal raġel bi stallett ma’ griżmejh, huwa l-evanġelju għalija. Ikun jgħodd għalija kieku kont qed immut, u huwa dak kollu li għandi bżonn kemm indum ħaj. Inħares lil hinn minni nnifsi, nabbanduna d-dnub, nagħti dahri għal kull idea ta’ mertu personali, u nafda fil-Mulej Ġesù bħala s-Salvatur li Alla ta. Hu Salvatur adegwat għal kull min jirrikorri għandu, sew jekk hu għani jew fqir, mara jew raġel, iswed jew abjad. 

Nemmen fi Kristu, nistrieħ fuqu, naċċettah biex ikun għalija kollox f’kollox. Jien salvat, u nkun salvat tul l-eternità, għax nemmen f’Ġesù Kristu. Fih nafda, u fuqu nistrieħ. Imbierek l-isem ta’ Ġesù! “Hi se tiled iben, u int issejjaħ ismu Ġesù, għax hu se jsalva ’ll-poplu tiegħu minn dnubiethom” (Mattew 1:21). Hu l-oħla fost għaxart elef. Ħa nagħti prova kuljum, mela, li jien salvat mill-egoiżmu, u mill-korruzzjoni tad-dinja, u minn kull speċi ta ħażen.

“Emmen fis-Sid Ġesù, u tkun salvat, int u darek.” Inkwantu dawn l-aħħar kelmiet dwar “dari,” ma jaqbillix naħrab b’nofs wegħda, meta ngħatatli wegħda sħiħa. Allura messni nkun ilħiħ biex nara l-familja kollha tiegħi salvata, tgawdi l-maħfra u ħajja ta’ hena u barka mal-Mulej. 

Talba: “Nitolbok bil-ħeġġa, ja Sidi, salva l-familja kollha tiegħi. Salva l-eqreb u l-egħżeż tiegħi. Ikkonverti ’l uliedi, u wlied uliedi. Kun grazzjuż ma’ qrabati, u dawk kollha li jgħammru taħt is-saqaf tiegħi, jew jaħdmu għalija jew miegħi. Int tagħmel dil-wegħda għalija personalment ladarba nafda fik; nitolbok tagħmel preċiżament kif għidt. Kuljum insemmilek l-ismijiet ta’ ħuti subien u bniet, il-ġenituri tiegħi, it-tfal, il-ħbieb, il-qraba. Ma nagħtik ebda mistrieħ qabel kelmtek tkun imwettqa għalija. F’isem Ġesù. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…