Skip to main content

Salvazzjoni Għall-Familja

“Il-kalzrier issupplika għad-dwal, ħebb ’il ġew, u billi safa mriegħed, inxteħet quddiem Pawlu u Sila. Imbagħad ħariġhom barra u staqsa, ‘Sinjuri, x’jeħtieġli nagħmel biex inkun salvat?’ Huma wieġbu, ‘Emmen fis-Sid Ġesù, u tkun salvat, int u darek.’ Imbagħad kellmuh kelmet is-Sid, ma’ dawk kollha f’daru. Il-kalzrier ħadhom f’dik is-siegħa tal-lejl u ħaslilhom il-feriti, u mbagħad tgħammed immedjatament, hu u l-familja kollha tiegħu. Tellagħhom sad-dar u qiegħed l-ikel quddiemhom fuq il-mejda, u eżulta ma’ daru kollha talli emmen f’Alla” (Atti 16:29-34).

Dan l-evanġelju, għal raġel bi stallett ma’ griżmejh, huwa l-evanġelju għalija. Ikun jgħodd għalija kieku kont qed immut, u huwa dak kollu li għandi bżonn kemm indum ħaj. Inħares lil hinn minni nnifsi, nabbanduna d-dnub, nagħti dahri għal kull idea ta’ mertu personali, u nafda fil-Mulej Ġesù bħala s-Salvatur li Alla ta. Hu Salvatur adegwat għal kull min jirrikorri għandu, sew jekk hu għani jew fqir, mara jew raġel, iswed jew abjad. 

Nemmen fi Kristu, nistrieħ fuqu, naċċettah biex ikun għalija kollox f’kollox. Jien salvat, u nkun salvat tul l-eternità, għax nemmen f’Ġesù Kristu. Fih nafda, u fuqu nistrieħ. Imbierek l-isem ta’ Ġesù! “Hi se tiled iben, u int issejjaħ ismu Ġesù, għax hu se jsalva ’ll-poplu tiegħu minn dnubiethom” (Mattew 1:21). Hu l-oħla fost għaxart elef. Ħa nagħti prova kuljum, mela, li jien salvat mill-egoiżmu, u mill-korruzzjoni tad-dinja, u minn kull speċi ta ħażen.

“Emmen fis-Sid Ġesù, u tkun salvat, int u darek.” Inkwantu dawn l-aħħar kelmiet dwar “dari,” ma jaqbillix naħrab b’nofs wegħda, meta ngħatatli wegħda sħiħa. Allura messni nkun ilħiħ biex nara l-familja kollha tiegħi salvata, tgawdi l-maħfra u ħajja ta’ hena u barka mal-Mulej. 

Talba: “Nitolbok bil-ħeġġa, ja Sidi, salva l-familja kollha tiegħi. Salva l-eqreb u l-egħżeż tiegħi. Ikkonverti ’l uliedi, u wlied uliedi. Kun grazzjuż ma’ qrabati, u dawk kollha li jgħammru taħt is-saqaf tiegħi, jew jaħdmu għalija jew miegħi. Int tagħmel dil-wegħda għalija personalment ladarba nafda fik; nitolbok tagħmel preċiżament kif għidt. Kuljum insemmilek l-ismijiet ta’ ħuti subien u bniet, il-ġenituri tiegħi, it-tfal, il-ħbieb, il-qraba. Ma nagħtik ebda mistrieħ qabel kelmtek tkun imwettqa għalija. F’isem Ġesù. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…