Skip to main content

Ragħaj Wieħed

“Għaliex intom b’ġenbejkom u bi spallejkom timbottaw u tagħtu bi qrunkom lill-morda kollha, sakemm waddabtuhom ’il barra. Għalhekk, jien insalva l-merħla tiegħi, u ma jkunux aktar priża; u nagħmel ħaqq bejn nagħġa u nagħġa. U nqiegħed fuqhom ragħaj wieħed, u jirgħahom, il-qaddej tiegħi David; jirgħahom hu stess, u jkun ir-ragħaj tagħhom” (Eżekjel 34:21-23).

Xi wħud huma godlija u mibrumin, u għalhekk jaħbtu jkunu insensittivi lejn id-debboli. Dan hu dnub li jġib miegħu ħafna mrar u għali. L-insensittività qatt m’hemm lok għaliha fost ulied Alla. Kull meta nimbottaw lil ħaddieħor fil-ġenb, jew nirrombaw lill-morda bil-qrun, inkunu qed noffendu qatigħ fil-ġemgħat tal-fidili. 

Il-Mulej jinnota dawn l-għemejjel ta’ kburija u bla ħniena, u jirrabja kontrihom, għax iħobb id-dgħajfin. Ħalef illi jindokrahom, u jgħaddihom mid-dgħufija għall-qawwa. Jieħu ż-żmien, iżda l-għan tiegħu ma jfallix.

Jaqaw int wieħed minn dawk mistmella? Forsi m’ilekx wisq illi kkonvertejt, u għadek bilkemm tagħraf id-differenza bejn ix-xellugija u l-leminija? Int bniedem immarkat minħabba l-kuxjenza tenera tiegħek? Ħutek jiġġudikawk bl-aħrax? Tagħmilx f’qalbek minħabba l-kondotta tagħhom. Fuq kollox, timbottax bi tpattija. Ħalli l-kwistjoni kollha f’idejn il-Mulej: hu l-Imħallef. Għaliex għandna nixtiequ niddeffsu f’dan ix-xogħol tiegħu? Hu jiddeċiedi wisq iżjed ġustament minna. Il-ħin tal-ġudizzju tiegħu hu l-aħjar, u m’għandniex għalfejn ngħaġġluh.

Fl-istess ħin ħa jitriegħed dak li qed jgħakkes lill-oħrajn b’qalbu iebsa. Avolja għalissa jista’ jirfes fuq ħaddieħor bla kastig, ħa jkun jaf li d-diskors kburi tiegħu hu nnotat. Għal kull kelma żejda li jgħid jeħtieġ jagħti kont tagħha quddiem it-tribunal tal-Imħallef il-Kbir.

Talba: “Fik nista’ nistabar, Mulej, konfortatur tiegħi, għax int taf l-għali tiegħi, u ddawwarni bil-mogħdrija tiegħek. Ħaddieħor jista’ jwarrabni, iżda int tilqa’ lill-batut u l-minsi. Żommni b’rieda tajba lejn ħaddieħor, avolja ma jifhmunix u lanqas jissimpatizzaw bid-dgħufija tiegħi. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…