Skip to main content

Ragħaj Wieħed

“Għaliex intom b’ġenbejkom u bi spallejkom timbottaw u tagħtu bi qrunkom lill-morda kollha, sakemm waddabtuhom ’il barra. Għalhekk, jien insalva l-merħla tiegħi, u ma jkunux aktar priża; u nagħmel ħaqq bejn nagħġa u nagħġa. U nqiegħed fuqhom ragħaj wieħed, u jirgħahom, il-qaddej tiegħi David; jirgħahom hu stess, u jkun ir-ragħaj tagħhom” (Eżekjel 34:21-23).

Xi wħud huma godlija u mibrumin, u għalhekk jaħbtu jkunu insensittivi lejn id-debboli. Dan hu dnub li jġib miegħu ħafna mrar u għali. L-insensittività qatt m’hemm lok għaliha fost ulied Alla. Kull meta nimbottaw lil ħaddieħor fil-ġenb, jew nirrombaw lill-morda bil-qrun, inkunu qed noffendu qatigħ fil-ġemgħat tal-fidili. 

Il-Mulej jinnota dawn l-għemejjel ta’ kburija u bla ħniena, u jirrabja kontrihom, għax iħobb id-dgħajfin. Ħalef illi jindokrahom, u jgħaddihom mid-dgħufija għall-qawwa. Jieħu ż-żmien, iżda l-għan tiegħu ma jfallix.

Jaqaw int wieħed minn dawk mistmella? Forsi m’ilekx wisq illi kkonvertejt, u għadek bilkemm tagħraf id-differenza bejn ix-xellugija u l-leminija? Int bniedem immarkat minħabba l-kuxjenza tenera tiegħek? Ħutek jiġġudikawk bl-aħrax? Tagħmilx f’qalbek minħabba l-kondotta tagħhom. Fuq kollox, timbottax bi tpattija. Ħalli l-kwistjoni kollha f’idejn il-Mulej: hu l-Imħallef. Għaliex għandna nixtiequ niddeffsu f’dan ix-xogħol tiegħu? Hu jiddeċiedi wisq iżjed ġustament minna. Il-ħin tal-ġudizzju tiegħu hu l-aħjar, u m’għandniex għalfejn ngħaġġluh.

Fl-istess ħin ħa jitriegħed dak li qed jgħakkes lill-oħrajn b’qalbu iebsa. Avolja għalissa jista’ jirfes fuq ħaddieħor bla kastig, ħa jkun jaf li d-diskors kburi tiegħu hu nnotat. Għal kull kelma żejda li jgħid jeħtieġ jagħti kont tagħha quddiem it-tribunal tal-Imħallef il-Kbir.

Talba: “Fik nista’ nistabar, Mulej, konfortatur tiegħi, għax int taf l-għali tiegħi, u ddawwarni bil-mogħdrija tiegħek. Ħaddieħor jista’ jwarrabni, iżda int tilqa’ lill-batut u l-minsi. Żommni b’rieda tajba lejn ħaddieħor, avolja ma jifhmunix u lanqas jissimpatizzaw bid-dgħufija tiegħi. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…