Skip to main content

Grazzja Irreżistibbli

“Alla għażel il-ħwejjeġ baxxi tad-dinja u l-ħwejjeġ mistmerra – saħansitra l-ħwejjeġ li mhumiex – sabiex jinnullifika l-ħwejjeġ li huma, ħalli ebda bniedem ma jiftaħar quddiem Alla. Minħabba f’Alla illi intom qegħdin fi Kristu Ġesù, li sar għalina għerf mingħand Alla, u ġustizzja, qdusija u fidwa, sabiex, bħalma hu miktub: ‘Min jiftaħar ħa jiftaħar fis-Sid’” (1 Korintin 1:28-31).

Alla jikkonverti u jsejjaħ lill-bnedmin skont l-għan u l-grazzja tiegħu, mogħtija lilna fi Kristu Ġesù. Kull meta l-Mulej japplika l-grazzja tal-għan tiegħu biex jakkwista t-tali individwu, qatt u qatt ma jgħarrilu. Wistin ta’ Ippona kiteb: “Il-grazzja tiegħu ma ssibx lill-bnedmin kwalifikati għas-salvazzjoni, iżda tagħmilhom kwalifikati. Il-ħidma, mill-bidu sa tmiemha, tappartieni għal Alla waħdu, li jagħmel ir-rieda tal-bniedem ġusta.” 

Minn hawn il-Knisja Riformata tgħallmet titkellem u tithenna fil-grazzja invinċibbli. Il-grazzja qatt ma topera biex tħajjarna nkunu rridu u tħallina bla ma nkunu rridu nersqu lejn l-Iben għall-maħfra u l-ħajja. 

Il-qagħda tagħna kienet tassew kritika: twelidna b’daharna lejn Alla u opposti għall-Ġenna, u b’wiċċna lejn id-dnub u l-Infern, sakemm waslet il-grazzja u dawritna. Hija l-grazzja salvivika, mela, li tagħmilna rridu biex nitilqu l-leblibiet tagħna bħalma priġunier ikun irid japparti ruħu miċ-ċella tiegħu. O x’ħidma ineffabbli din! Il-grazzja sovrana, minn stranġieri, tikkostitwina wlied Alla l-ħaj! 

Alla ma jipprovdix sempliċement il-possibbiltà tas-salvazzjoni, imma jassigura l-applikazzjoni effikaċi tagħha għall-benefiċċju tagħna. Hekk, mela, il-grazzja hi setgħa, għax tenerġizzana. Nies spiritwalment mejta għandhom bżonn ħajja u enerġija aktar minn kull ħaġa oħra. Jeħtieġu n-nifs vitali, jitqajmu mill-mewt. Il-mejjet ma jistax iqajjem lilu nnifsu. Alla jrid jintervieni u jonfoħ fih, bħalma nefaħ f’Adam meta ħalqu mit-trab tal-art.

Talba: “Kemm huwa meraviljuż għemilek lejna, Missier! X’għaġeb ta’ grazzja esibejt favur tagħna! Għax kieku ma ġbidtniex int ma konniex nersqu lejn Ibnek għall-ħajja, u kieku ma għallimtniex int konna nibqgħu fid-dlam u l-injoranza spiritwali. Infaħħruk u nberkuk għall-operazzjoni tal-Ispirtu tiegħek illi illuminana u introduċiena għas-saltna ta’ Ibnek il-Maħbub.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…