Skip to main content

Grazzja Irreżistibbli

“Alla għażel il-ħwejjeġ baxxi tad-dinja u l-ħwejjeġ mistmerra – saħansitra l-ħwejjeġ li mhumiex – sabiex jinnullifika l-ħwejjeġ li huma, ħalli ebda bniedem ma jiftaħar quddiem Alla. Minħabba f’Alla illi intom qegħdin fi Kristu Ġesù, li sar għalina għerf mingħand Alla, u ġustizzja, qdusija u fidwa, sabiex, bħalma hu miktub: ‘Min jiftaħar ħa jiftaħar fis-Sid’” (1 Korintin 1:28-31).

Alla jikkonverti u jsejjaħ lill-bnedmin skont l-għan u l-grazzja tiegħu, mogħtija lilna fi Kristu Ġesù. Kull meta l-Mulej japplika l-grazzja tal-għan tiegħu biex jakkwista t-tali individwu, qatt u qatt ma jgħarrilu. Wistin ta’ Ippona kiteb: “Il-grazzja tiegħu ma ssibx lill-bnedmin kwalifikati għas-salvazzjoni, iżda tagħmilhom kwalifikati. Il-ħidma, mill-bidu sa tmiemha, tappartieni għal Alla waħdu, li jagħmel ir-rieda tal-bniedem ġusta.” 

Minn hawn il-Knisja Riformata tgħallmet titkellem u tithenna fil-grazzja invinċibbli. Il-grazzja qatt ma topera biex tħajjarna nkunu rridu u tħallina bla ma nkunu rridu nersqu lejn l-Iben għall-maħfra u l-ħajja. 

Il-qagħda tagħna kienet tassew kritika: twelidna b’daharna lejn Alla u opposti għall-Ġenna, u b’wiċċna lejn id-dnub u l-Infern, sakemm waslet il-grazzja u dawritna. Hija l-grazzja salvivika, mela, li tagħmilna rridu biex nitilqu l-leblibiet tagħna bħalma priġunier ikun irid japparti ruħu miċ-ċella tiegħu. O x’ħidma ineffabbli din! Il-grazzja sovrana, minn stranġieri, tikkostitwina wlied Alla l-ħaj! 

Alla ma jipprovdix sempliċement il-possibbiltà tas-salvazzjoni, imma jassigura l-applikazzjoni effikaċi tagħha għall-benefiċċju tagħna. Hekk, mela, il-grazzja hi setgħa, għax tenerġizzana. Nies spiritwalment mejta għandhom bżonn ħajja u enerġija aktar minn kull ħaġa oħra. Jeħtieġu n-nifs vitali, jitqajmu mill-mewt. Il-mejjet ma jistax iqajjem lilu nnifsu. Alla jrid jintervieni u jonfoħ fih, bħalma nefaħ f’Adam meta ħalqu mit-trab tal-art.

Talba: “Kemm huwa meraviljuż għemilek lejna, Missier! X’għaġeb ta’ grazzja esibejt favur tagħna! Għax kieku ma ġbidtniex int ma konniex nersqu lejn Ibnek għall-ħajja, u kieku ma għallimtniex int konna nibqgħu fid-dlam u l-injoranza spiritwali. Infaħħruk u nberkuk għall-operazzjoni tal-Ispirtu tiegħek illi illuminana u introduċiena għas-saltna ta’ Ibnek il-Maħbub.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…