Skip to main content

Doni

“Issa intom il-ġisem ta’ Kristu, u individwalment membri tiegħu. U Alla appunta fil-knisja l-ewwel nett appostli, it-tieni profeti, it-tielet għalliema, imbagħad dawk li jwettqu setgħat mirakolużi, imbagħad dawk b’doni ta’ fejqan, dawk kapaċi jgħinu ’l ħaddieħor, dawk b’doni t’amministrazzjoni, u dawk li jitkellmu b’xorti differenti t’ilsna. Jaqaw kollha appostli? Kollha profeti? Kollha għalliema? Kollha jaħdmu setgħat mirakolużi? Kollha għandhom doni ta’ fejqan? Kollha jitkellmu bl-ilsna? Kollha jinterpretaw? Imma xxenqu bil-ħerqa għad-doni ikbar. Kieku nitkellem bl-ilsna tal-bnedmin u tal-anġli, imma m’għandix imħabba, inkun biss gong storbjuż jew ċimblu jżarżar” (1 Korintin 12:27-13:1).

Nitfa ubbidjenza evanġelika preferibbli mill-kapaċità li tkun tagħmel il-mirakli. L-iżgħar grazzja hi sigurtà aħjar għall-Ġenna mill-ikbar doni jew privileġġi kwalunkwe. Id-doni jew għotjiet jistgħu jkunu biss grazzji ‘mejta’; iżda l-grazzji huma għotjiet ħajjin. 

Bniedem donat hu bniedem kontabbli. Jista’ jkun indurat bit-talenti u abbiltajiet, frattant, jekk ma jkunx stabbilit bil-grazzja evanġelika fuq ġewwa, xorta waħda jista’ jispiċċa mormi fl-Infern, u jintilef għall-eternità. U jekk jiġri dan, xi traġedja! Għax aktar ma jkun kwalifikat bid-doni, aktar imbagħad jegħreq fl-abbissi. Jiġrilu l-istess bħal raġel imwaqqa’ fil-baħar: aktar ma jkun mgħobbi bl-injotti tad-deheb aktar jegħreq fil-pront. Hu u jegħreq, jekk isib iċ-ċans, jgħajjat l-ajjut u jgħid, “Eħilsuni minn dad-deheb, dat-toqol dehbi rrovinani!” 

Id-doni mhuma ebda garanzija għall-Ġenna. Kristu hu l-passaport; dawk biss li jirkbu miegħu jaslu. Sikwit id-doni, mogħtija minn Alla bi skop tajjeb, għall-edifikazzjoni tal-aħwa u l-miljorament tal-proxxmu, jisfaw abbużati. Il-pussessur tagħhom isir jafda fihom flok ma jwaħħal ħarstu fuq Ġesù li qabel tah id-doni jridu jafda fih u fir-riparazzjoni mwettqa minnu fuq il-Golgota. 

Id-doni spiss insibuhom jgħammru mad-dnub, għax meta jsiru eminenti, regolarment id-dnub narawh fl-axxendenza, jekk kemm-il darba Alla ma jiddomax il-kburija f’qalb il-bniedem, kif għamel ma’ Pawlu. Meta tellgħu fit-tielet sema, u tah soprabbondanza ta’ rivelazzjonijiet, fi ħnientu ħalla x-xitan iwaħħallu xewka f’ġismu. Hekk Pawlu baqa’ japprezza l-grazzja wisq wisq aktar mill-fatt li kien reċipjent ta’ rivelazzjoni divina. 

Talba: “Agħtina d-dehen, Missier smewwieti, biex niskopru liema doni tajtna għall-edifikazzjoni tal-knisja tiegħek. Bihom nixtiequ nagħtu aktarx milli nirċievu. Għinna nħaddmuhom regolarment bl-imħabba u rieda tajba lejn ħutna, bla ma nippretendu prosit mingħand ħadd ħliefek. Tħalliniex nitgħażżnu jew inkunu bierda fis-servizz tagħna, f’ġieħ is-Salvatur tagħna Ġesù.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…