Skip to main content

Doni

“Issa intom il-ġisem ta’ Kristu, u individwalment membri tiegħu. U Alla appunta fil-knisja l-ewwel nett appostli, it-tieni profeti, it-tielet għalliema, imbagħad dawk li jwettqu setgħat mirakolużi, imbagħad dawk b’doni ta’ fejqan, dawk kapaċi jgħinu ’l ħaddieħor, dawk b’doni t’amministrazzjoni, u dawk li jitkellmu b’xorti differenti t’ilsna. Jaqaw kollha appostli? Kollha profeti? Kollha għalliema? Kollha jaħdmu setgħat mirakolużi? Kollha għandhom doni ta’ fejqan? Kollha jitkellmu bl-ilsna? Kollha jinterpretaw? Imma xxenqu bil-ħerqa għad-doni ikbar. Kieku nitkellem bl-ilsna tal-bnedmin u tal-anġli, imma m’għandix imħabba, inkun biss gong storbjuż jew ċimblu jżarżar” (1 Korintin 12:27-13:1).

Nitfa ubbidjenza evanġelika preferibbli mill-kapaċità li tkun tagħmel il-mirakli. L-iżgħar grazzja hi sigurtà aħjar għall-Ġenna mill-ikbar doni jew privileġġi kwalunkwe. Id-doni jew għotjiet jistgħu jkunu biss grazzji ‘mejta’; iżda l-grazzji huma għotjiet ħajjin. 

Bniedem donat hu bniedem kontabbli. Jista’ jkun indurat bit-talenti u abbiltajiet, frattant, jekk ma jkunx stabbilit bil-grazzja evanġelika fuq ġewwa, xorta waħda jista’ jispiċċa mormi fl-Infern, u jintilef għall-eternità. U jekk jiġri dan, xi traġedja! Għax aktar ma jkun kwalifikat bid-doni, aktar imbagħad jegħreq fl-abbissi. Jiġrilu l-istess bħal raġel imwaqqa’ fil-baħar: aktar ma jkun mgħobbi bl-injotti tad-deheb aktar jegħreq fil-pront. Hu u jegħreq, jekk isib iċ-ċans, jgħajjat l-ajjut u jgħid, “Eħilsuni minn dad-deheb, dat-toqol dehbi rrovinani!” 

Id-doni mhuma ebda garanzija għall-Ġenna. Kristu hu l-passaport; dawk biss li jirkbu miegħu jaslu. Sikwit id-doni, mogħtija minn Alla bi skop tajjeb, għall-edifikazzjoni tal-aħwa u l-miljorament tal-proxxmu, jisfaw abbużati. Il-pussessur tagħhom isir jafda fihom flok ma jwaħħal ħarstu fuq Ġesù li qabel tah id-doni jridu jafda fih u fir-riparazzjoni mwettqa minnu fuq il-Golgota. 

Id-doni spiss insibuhom jgħammru mad-dnub, għax meta jsiru eminenti, regolarment id-dnub narawh fl-axxendenza, jekk kemm-il darba Alla ma jiddomax il-kburija f’qalb il-bniedem, kif għamel ma’ Pawlu. Meta tellgħu fit-tielet sema, u tah soprabbondanza ta’ rivelazzjonijiet, fi ħnientu ħalla x-xitan iwaħħallu xewka f’ġismu. Hekk Pawlu baqa’ japprezza l-grazzja wisq wisq aktar mill-fatt li kien reċipjent ta’ rivelazzjoni divina. 

Talba: “Agħtina d-dehen, Missier smewwieti, biex niskopru liema doni tajtna għall-edifikazzjoni tal-knisja tiegħek. Bihom nixtiequ nagħtu aktarx milli nirċievu. Għinna nħaddmuhom regolarment bl-imħabba u rieda tajba lejn ħutna, bla ma nippretendu prosit mingħand ħadd ħliefek. Tħalliniex nitgħażżnu jew inkunu bierda fis-servizz tagħna, f’ġieħ is-Salvatur tagħna Ġesù.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…