Skip to main content

Diskors u Skiet

“Min jagħlaq għajnu jġib l-għali, iżda iblah lablabi jiġġarraf. Fomm ir-raġel ġust hu għajn il-ħajja, iżda fomm il-ħżiena jistor il-vjolenza. Il-mibegħda tqajjem il-ġlied, iżda l-imħabba tgħatti l-ħtijiet kollha. Fuq xofftejn min għandu d-dehen jinsab l-għerf, iżda l-ħatar għad-dahar ta’ min ma għandux sens. L-għorrief jaħżnu l-għerf tagħhom, iżda fomm l-iblah hu ħsara fil-qrib” (Proverbji 10:10-14).

Id-diskors tajjeb, is-silenzju itjeb, bħalma d-deheb jisboq il-fidda fil-valur. Dan għaliex il-kliem jiġi bħaċ-ċirasa, naturalment, imma s-silenzju hu r-riżultat ta’ fehma u simpatija. Għalhekk, sikwit, meta l-boloh ireċplu, id-dehni jibqa’ b’fommu sieket. Aktar iva milli le, huwa l-fomm imsikket li jinstema’ l-aktar melodjuż. 

Hawnhekk ma rridux immorru fl-estremità l-oħra: is-sempliċi silenzju mhuwiex ekwivalenti għall-għerf. Aktarx l-għerf jikkonsisti filli tkun taf x’tgħid, meta u kif, u liema huma s-sitwazzjonijiet fejn hu għaqli tirtira wara l-fortizza tas-silenzju.

Anke fil-ħajja privata tagħna, meta m’għandniex kuntatt ma’ ħaddieħor, nafu li t-tempju tal-ħsibijiet l-aktar safja huwa proprjament is-silenzju. Għax is-silenzju ġej mingħand Alla, u rikmandat minnu: “Iskot, u kun af li jien Alla!” “Il-Mulej jinsab fit-tempju tiegħu: ħa tiskot quddiemu l-art kollha!” 

Tant aħna mferfxin illi m’għandniex ċans nilbtu ftit. X’avvanz inkunu għamilna meta nirċievu s-silenzju bħala l-mediċina ħelwa tal-qalb! Ħafna aktar nidmu għax tkellmu milli għax baqgħu siekta. Min jitkellem ikun qed jiżra’, imma min iżomm ilsienu bejn snienu jkun qed jaħsad. L-aħjar, però, hi l-linja medjana: skont Salamun, hemm ħin biex titkellem u ħin biex tiskot. Imma ieħor, ispirat bħalu u daqsu, jissuġġerixxi biex inkunu tqal biex nitkellmu u ħfief biex nisimgħu. 

Talba: “Mgħallem ġust, int għidtilna illi mill-milja tal-qalb jitkellem il-fomm. Jisgħobbina talli minn ħalqna joħroġ il-gideb, it-tqasqis u d-diskors bla ħniena, aktar u aktar meta nafu illi dan juri l-istat fqir ta’ qalbna. Aħfer lill-qaddejja tiegħek; u oħloq fina qalb li tibża’ minnek u titriegħed għal Kelmtek. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…