Skip to main content

Diskors u Skiet

“Min jagħlaq għajnu jġib l-għali, iżda iblah lablabi jiġġarraf. Fomm ir-raġel ġust hu għajn il-ħajja, iżda fomm il-ħżiena jistor il-vjolenza. Il-mibegħda tqajjem il-ġlied, iżda l-imħabba tgħatti l-ħtijiet kollha. Fuq xofftejn min għandu d-dehen jinsab l-għerf, iżda l-ħatar għad-dahar ta’ min ma għandux sens. L-għorrief jaħżnu l-għerf tagħhom, iżda fomm l-iblah hu ħsara fil-qrib” (Proverbji 10:10-14).

Id-diskors tajjeb, is-silenzju itjeb, bħalma d-deheb jisboq il-fidda fil-valur. Dan għaliex il-kliem jiġi bħaċ-ċirasa, naturalment, imma s-silenzju hu r-riżultat ta’ fehma u simpatija. Għalhekk, sikwit, meta l-boloh ireċplu, id-dehni jibqa’ b’fommu sieket. Aktar iva milli le, huwa l-fomm imsikket li jinstema’ l-aktar melodjuż. 

Hawnhekk ma rridux immorru fl-estremità l-oħra: is-sempliċi silenzju mhuwiex ekwivalenti għall-għerf. Aktarx l-għerf jikkonsisti filli tkun taf x’tgħid, meta u kif, u liema huma s-sitwazzjonijiet fejn hu għaqli tirtira wara l-fortizza tas-silenzju.

Anke fil-ħajja privata tagħna, meta m’għandniex kuntatt ma’ ħaddieħor, nafu li t-tempju tal-ħsibijiet l-aktar safja huwa proprjament is-silenzju. Għax is-silenzju ġej mingħand Alla, u rikmandat minnu: “Iskot, u kun af li jien Alla!” “Il-Mulej jinsab fit-tempju tiegħu: ħa tiskot quddiemu l-art kollha!” 

Tant aħna mferfxin illi m’għandniex ċans nilbtu ftit. X’avvanz inkunu għamilna meta nirċievu s-silenzju bħala l-mediċina ħelwa tal-qalb! Ħafna aktar nidmu għax tkellmu milli għax baqgħu siekta. Min jitkellem ikun qed jiżra’, imma min iżomm ilsienu bejn snienu jkun qed jaħsad. L-aħjar, però, hi l-linja medjana: skont Salamun, hemm ħin biex titkellem u ħin biex tiskot. Imma ieħor, ispirat bħalu u daqsu, jissuġġerixxi biex inkunu tqal biex nitkellmu u ħfief biex nisimgħu. 

Talba: “Mgħallem ġust, int għidtilna illi mill-milja tal-qalb jitkellem il-fomm. Jisgħobbina talli minn ħalqna joħroġ il-gideb, it-tqasqis u d-diskors bla ħniena, aktar u aktar meta nafu illi dan juri l-istat fqir ta’ qalbna. Aħfer lill-qaddejja tiegħek; u oħloq fina qalb li tibża’ minnek u titriegħed għal Kelmtek. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…