Skip to main content

Alla Fil-Glorja Tiegħu

“Nirringrazzja ’l Kristu Ġesù Sidna, li għamilni setgħan, għax ikkonsidrani fidil u appuntani f’das-servizz, avolja darba kont midgħi u persekutur u insolenti. Frattant sibt ħniena għax aġixxejt bl-injoranza u fl-inkredulità; il-grazzja ta’ Sidna tfawret fuqi, bil-fidi u l-imħabba li huma fi Kristu Ġesù. Affidabbli l-affermazzjoni u jistħoqqilha aċċettazzjoni sħiħa: Kristu Ġesù ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin - li fosthom jien l-ewlieni. Iżda minħabba f’hekk sibt ħniena sabiex fija, l-agħar midneb, Ġesù Kristu jesibixxi l-paċenzja illimitabbli tiegħu bħala eżempju għal dawk li għandhom jemmnu fih għall-ħajja eterna.Issa lis-Sultan etern, immortali, inviżibbli, l-uniku Alla, ikunu unur u glorja għal dejjem ta’ dejjem. Ammen” (1 Timotju 1:12-17).

Alla tagħna hu l-Pantokrator, l-Omnipotenti, u allura hu t-torri setgħan tagħna, li fih ninħbew. Kemm tabilħaqq il-konfidenza tagħna fih tixhed il-fidi li nistqarruh bħala El Xaddaj? Ewwilla hi loġika niddependu fuqu għall-ġustifikazzjoni u l-glorifikazzjoni tagħna, iżda mhux għall-provdiment ta’ ħwejjeġ żgħar ta’ kuljum?

Kollox possibbli għal Alla. Naturalment b’kollox irridu nfissru kull ħaġa konsistenti man-natura tiegħu. Hi assurdità tgħid li Alla kapaċi jigdeb, imut jew jiċħad lilu nnifsu, ħwejjeġ li l-Iskrittura nfisha espliċitament issemmi bħala eżempji tal-limitazzjoni divina fl-omnipotenza tiegħu, limitazzjonijiet li huma proprjament il-glorja tiegħu. Għax għalkemm Alla kapaċi jagħmel linja dritta b’għasluġ mgħawweġ, ma jistax imur kontra n-natura tiegħu stess. 

Inkwantu l-omnipreżenza tiegħu, mill-Medju Evu ssawret did-definizzjoni sublimi dwarha: iċ-ċentru t’Alla jinsab kullimkien, u ċ-ċirkonferenza tiegħu mkien. Fuq l-istess binarju, Alla l-ħaj ma jistax jissakkar f’xi post partikolari, għax is-sema hu t-tron tiegħu, u l-art mirfes riġlejh. Ebda maqdes ma jista’ jinbnielu biex jgħammar fih. Hu li firex is-smewwiet, is-smewwiet ma jistax jesgħu. Bl-istess mod, Alla ma jistax jitħalla barra minn xi post, mhux għax għandu bżonn post biex ikun kontenut fih, iżda għax fl-immensità tiegħu hu infinit. Il-moħħ spiritwali jarah f’kollox, imqar fi ħwejjeġ naturali, avolja l-moħħ karnali ma jarah f’xejn, lanqas fi ħwejjeġ spiritwali.

Xi ngħidu għal qdusitu? Alla hu mħabba, Alla hu nar li jikkonsma; iżda l-appellazzjoni l-aktar frekwenti mogħtija lilu fl-Iskrittura hi “l-Qaddis.” Żvela qdusitu lil Iżrael; u xtaqhom jikkonsidrawha bħala l-ġmiel tan-natura tiegħu. Jekk nikkummissjonaw ritratt ta’ raġel, nipprovaw nirrappreżentaw wiċċu, mhux idu jew dahru, u lanqas siequ. Nagħmlu tentattiv biex niddelinjaw ġmielu, biex niffriskaw imħuħna b’dak li hu l-aktar memorabbli u jiddistingwih fis-sura esterna tiegħu. Issa filwaqt li l-id jew is-swaba’ t’Alla jiddenotaw setgħetu u l-ħila tiegħu, u t-tron tiegħu hu s-simbolu tal-maestà u d-dominju tiegħu, hu nnifsu jikkonsidra qdusitu bħala l-appan veru tal-karattru tiegħu. Hekk iridna nkunu nafuh, bħala l-Missier Qaddis, kif sejjaħlu Ibnu speċifikament, jew b’mod aktar poetiku, Missieri jew Missierkom tas-smewwiet, ċoè, ta’ kwalità sublimi, ta’ purità u safa hekk li l-anġli mhumiex nodfa quddiemu, li għajnejh huma wisq safjin biex jaħmel l-inikwità. 

Talba: “Aħna nittraċċaw nisilna minnek, o Alla Kreatur. Int sawwartna mit-trab tal-art u għamiltna fuq ix-xbieha tiegħek, biex nagħrfuk, inħobbok u nservuk, u wara dil-ħajja tintroduċina għall-glorja eterna, bil-merti tal-Ħaruf provdut minnek stess, il-Feddej li xtrana biex jifforma minna poplu pekuljari tiegħek, li jqimek u jservik fl-Ispirtu u fil-verità. Ħu ħsieb, Mulej, biex l-għan tajjeb tiegħek jintlaħaq fina.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…