Skip to main content

Alla Fil-Glorja Tiegħu

“Nirringrazzja ’l Kristu Ġesù Sidna, li għamilni setgħan, għax ikkonsidrani fidil u appuntani f’das-servizz, avolja darba kont midgħi u persekutur u insolenti. Frattant sibt ħniena għax aġixxejt bl-injoranza u fl-inkredulità; il-grazzja ta’ Sidna tfawret fuqi, bil-fidi u l-imħabba li huma fi Kristu Ġesù. Affidabbli l-affermazzjoni u jistħoqqilha aċċettazzjoni sħiħa: Kristu Ġesù ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin - li fosthom jien l-ewlieni. Iżda minħabba f’hekk sibt ħniena sabiex fija, l-agħar midneb, Ġesù Kristu jesibixxi l-paċenzja illimitabbli tiegħu bħala eżempju għal dawk li għandhom jemmnu fih għall-ħajja eterna.Issa lis-Sultan etern, immortali, inviżibbli, l-uniku Alla, ikunu unur u glorja għal dejjem ta’ dejjem. Ammen” (1 Timotju 1:12-17).

Alla tagħna hu l-Pantokrator, l-Omnipotenti, u allura hu t-torri setgħan tagħna, li fih ninħbew. Kemm tabilħaqq il-konfidenza tagħna fih tixhed il-fidi li nistqarruh bħala El Xaddaj? Ewwilla hi loġika niddependu fuqu għall-ġustifikazzjoni u l-glorifikazzjoni tagħna, iżda mhux għall-provdiment ta’ ħwejjeġ żgħar ta’ kuljum?

Kollox possibbli għal Alla. Naturalment b’kollox irridu nfissru kull ħaġa konsistenti man-natura tiegħu. Hi assurdità tgħid li Alla kapaċi jigdeb, imut jew jiċħad lilu nnifsu, ħwejjeġ li l-Iskrittura nfisha espliċitament issemmi bħala eżempji tal-limitazzjoni divina fl-omnipotenza tiegħu, limitazzjonijiet li huma proprjament il-glorja tiegħu. Għax għalkemm Alla kapaċi jagħmel linja dritta b’għasluġ mgħawweġ, ma jistax imur kontra n-natura tiegħu stess. 

Inkwantu l-omnipreżenza tiegħu, mill-Medju Evu ssawret did-definizzjoni sublimi dwarha: iċ-ċentru t’Alla jinsab kullimkien, u ċ-ċirkonferenza tiegħu mkien. Fuq l-istess binarju, Alla l-ħaj ma jistax jissakkar f’xi post partikolari, għax is-sema hu t-tron tiegħu, u l-art mirfes riġlejh. Ebda maqdes ma jista’ jinbnielu biex jgħammar fih. Hu li firex is-smewwiet, is-smewwiet ma jistax jesgħu. Bl-istess mod, Alla ma jistax jitħalla barra minn xi post, mhux għax għandu bżonn post biex ikun kontenut fih, iżda għax fl-immensità tiegħu hu infinit. Il-moħħ spiritwali jarah f’kollox, imqar fi ħwejjeġ naturali, avolja l-moħħ karnali ma jarah f’xejn, lanqas fi ħwejjeġ spiritwali.

Xi ngħidu għal qdusitu? Alla hu mħabba, Alla hu nar li jikkonsma; iżda l-appellazzjoni l-aktar frekwenti mogħtija lilu fl-Iskrittura hi “l-Qaddis.” Żvela qdusitu lil Iżrael; u xtaqhom jikkonsidrawha bħala l-ġmiel tan-natura tiegħu. Jekk nikkummissjonaw ritratt ta’ raġel, nipprovaw nirrappreżentaw wiċċu, mhux idu jew dahru, u lanqas siequ. Nagħmlu tentattiv biex niddelinjaw ġmielu, biex niffriskaw imħuħna b’dak li hu l-aktar memorabbli u jiddistingwih fis-sura esterna tiegħu. Issa filwaqt li l-id jew is-swaba’ t’Alla jiddenotaw setgħetu u l-ħila tiegħu, u t-tron tiegħu hu s-simbolu tal-maestà u d-dominju tiegħu, hu nnifsu jikkonsidra qdusitu bħala l-appan veru tal-karattru tiegħu. Hekk iridna nkunu nafuh, bħala l-Missier Qaddis, kif sejjaħlu Ibnu speċifikament, jew b’mod aktar poetiku, Missieri jew Missierkom tas-smewwiet, ċoè, ta’ kwalità sublimi, ta’ purità u safa hekk li l-anġli mhumiex nodfa quddiemu, li għajnejh huma wisq safjin biex jaħmel l-inikwità. 

Talba: “Aħna nittraċċaw nisilna minnek, o Alla Kreatur. Int sawwartna mit-trab tal-art u għamiltna fuq ix-xbieha tiegħek, biex nagħrfuk, inħobbok u nservuk, u wara dil-ħajja tintroduċina għall-glorja eterna, bil-merti tal-Ħaruf provdut minnek stess, il-Feddej li xtrana biex jifforma minna poplu pekuljari tiegħek, li jqimek u jservik fl-Ispirtu u fil-verità. Ħu ħsieb, Mulej, biex l-għan tajjeb tiegħek jintlaħaq fina.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…