Skip to main content

Il-Misterju tal-Providenza

“Ġakobb missierhom qalilhom: ‘Għamiltuni bla wlied: Ġużeppi m’għadux iżjed, u Simgħon m’għadux iżjed, u tridu tiħduli ’l Benjamin: dan kollu kontra tiegħi.’ U Ruben kellem lil missieru, qallu: ‘Oqtol liż-żewġ uliedi, jekk ma nġibulikx; agħtihuli f’idejja, u jien nerġa’ nġibulek.’ U Ġakobb qal: ‘Ibni ma jinżilx magħkom, għax ħuh miet, u baqa’ waħdu. Jekk jiġrilu xi għawġ fit-triq li sejrin fiha, tniżżlu x-xagħar abjad tiegħi f’Xeol” (Ġenesi 42:36-38). 

Ġakobb interpreta l-providenza divina u żbalja bl-ikrah. Ilmenta, “Kollox ġej kontrija,” mentri kollox attwalment kien favorih, għax Alla kien qed ihejji salvataġġ għalih u għal niesu.

Meta aħna jew qrabatna nimirdu jew insofru estremament ma jfissirx bilfors li Alla ‘nsiena.’ Oħt Lażżru qalet lil Ġesù, “Kieku kont hawn ħija ma kienx imut” (Ġwanni 11:21). Mur għidilha l-pjan kif kellu jiżvolġi! Anzi, nistgħu nkunu strumentali għall-wiri tal-glorja t’Alla. 

Meta niltaqgħu ma’ oppożizzjoni aħna u nagħmlu r-rieda magħrufa t’Alla ma jfissirx li Alla m’għandux pjaċir bil-mogħdijiet tagħna. Ħafna missjonarji u ħaddiema oħra għal saltnet Alla jispiċċaw f’ħabsijiet, inġustizzji perpetrati kontrihom, u saħansitra martirju, bħalma sofrew Jim Elliott u sħabu fl-Ekwador. 

Mill-banda l-oħra, meta kollox jiġina sonbor ma jfissirx bilfors li ngawdu t-tbissima t’Alla fuqna (Salmi 73:3f.,12f.).

Meta ma jkollokx suċċess viżibbli fil-ministeru tiegħek ma jfissirx bilfors li m’intix approvat minn Alla. Eżekjel, Isaija u profeti oħra qdew bl-ikbar fedeltà u frattant kienu mwissija mill-bidu li ma kinux se jkunu milqugħa. 

Meta jkollok suċċess immedjat u kontinwat jista’ jkun li qed tgawdi l-barka t’Alla, kif kellu Ħaggaj meta inkuraġġixxa lill-poplu jerġa’ jaqbad jibni t-tempju. Imma jista’ jkun il-kuntrarju – ara x’suċċessun kellhom il-profeti foloz! Il-popolarità, in-numri u ċ-ċapċip tan-nies huma irrelevanti: “dak li hu valutat fl-għoli fost il-bnedmin huwa detestazzjoni f’għajnejn Alla” (Luqa 16:15). Dan narawh illustrat f’Elija fit-taqtigħa qalbiena tiegħu kontra r-reliġjon tal-istat u l-erba’ mija u ħamsin profeta falz.

X’se nikkonkludu mela? Fil-providenza hemm ħafna misterju, u sikwit hija impenetrabbli, għax il-mogħdijiet t’Alla mhumiex il-mogħdijiet tagħna. Jibqa’ l-fatt innegabbli: Alla qed irieġi kollox. 

Talba: “Nadurawk u nberkuk, Mulej, għax is-saltna tiegħek fuq kollox taħkem. L-anġli jagħtuk qima, il-qaddisin fis-smewwiet jithennew fik, u l-ħolqien kollu jinseġ kontinwament ode ta’ tifħir lilek, l-oriġinatur tiegħu. Għallimna nużaw il-fakultajiet tagħna biex ningħaqdu magħhom f’innu universali lilek, o Alla Trinità.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…