Skip to main content

Il-Misterju tal-Providenza

“Ġakobb missierhom qalilhom: ‘Għamiltuni bla wlied: Ġużeppi m’għadux iżjed, u Simgħon m’għadux iżjed, u tridu tiħduli ’l Benjamin: dan kollu kontra tiegħi.’ U Ruben kellem lil missieru, qallu: ‘Oqtol liż-żewġ uliedi, jekk ma nġibulikx; agħtihuli f’idejja, u jien nerġa’ nġibulek.’ U Ġakobb qal: ‘Ibni ma jinżilx magħkom, għax ħuh miet, u baqa’ waħdu. Jekk jiġrilu xi għawġ fit-triq li sejrin fiha, tniżżlu x-xagħar abjad tiegħi f’Xeol” (Ġenesi 42:36-38). 

Ġakobb interpreta l-providenza divina u żbalja bl-ikrah. Ilmenta, “Kollox ġej kontrija,” mentri kollox attwalment kien favorih, għax Alla kien qed ihejji salvataġġ għalih u għal niesu.

Meta aħna jew qrabatna nimirdu jew insofru estremament ma jfissirx bilfors li Alla ‘nsiena.’ Oħt Lażżru qalet lil Ġesù, “Kieku kont hawn ħija ma kienx imut” (Ġwanni 11:21). Mur għidilha l-pjan kif kellu jiżvolġi! Anzi, nistgħu nkunu strumentali għall-wiri tal-glorja t’Alla. 

Meta niltaqgħu ma’ oppożizzjoni aħna u nagħmlu r-rieda magħrufa t’Alla ma jfissirx li Alla m’għandux pjaċir bil-mogħdijiet tagħna. Ħafna missjonarji u ħaddiema oħra għal saltnet Alla jispiċċaw f’ħabsijiet, inġustizzji perpetrati kontrihom, u saħansitra martirju, bħalma sofrew Jim Elliott u sħabu fl-Ekwador. 

Mill-banda l-oħra, meta kollox jiġina sonbor ma jfissirx bilfors li ngawdu t-tbissima t’Alla fuqna (Salmi 73:3f.,12f.).

Meta ma jkollokx suċċess viżibbli fil-ministeru tiegħek ma jfissirx bilfors li m’intix approvat minn Alla. Eżekjel, Isaija u profeti oħra qdew bl-ikbar fedeltà u frattant kienu mwissija mill-bidu li ma kinux se jkunu milqugħa. 

Meta jkollok suċċess immedjat u kontinwat jista’ jkun li qed tgawdi l-barka t’Alla, kif kellu Ħaggaj meta inkuraġġixxa lill-poplu jerġa’ jaqbad jibni t-tempju. Imma jista’ jkun il-kuntrarju – ara x’suċċessun kellhom il-profeti foloz! Il-popolarità, in-numri u ċ-ċapċip tan-nies huma irrelevanti: “dak li hu valutat fl-għoli fost il-bnedmin huwa detestazzjoni f’għajnejn Alla” (Luqa 16:15). Dan narawh illustrat f’Elija fit-taqtigħa qalbiena tiegħu kontra r-reliġjon tal-istat u l-erba’ mija u ħamsin profeta falz.

X’se nikkonkludu mela? Fil-providenza hemm ħafna misterju, u sikwit hija impenetrabbli, għax il-mogħdijiet t’Alla mhumiex il-mogħdijiet tagħna. Jibqa’ l-fatt innegabbli: Alla qed irieġi kollox. 

Talba: “Nadurawk u nberkuk, Mulej, għax is-saltna tiegħek fuq kollox taħkem. L-anġli jagħtuk qima, il-qaddisin fis-smewwiet jithennew fik, u l-ħolqien kollu jinseġ kontinwament ode ta’ tifħir lilek, l-oriġinatur tiegħu. Għallimna nużaw il-fakultajiet tagħna biex ningħaqdu magħhom f’innu universali lilek, o Alla Trinità.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…