Skip to main content

Biża'

“Ħa tissokta l-imħabba fraterna. Tinsewx l-ospitalità, għax b’din xi wħud, bla ma ndunaw, ospitaw l-anġli. Ftakru fil-priġunieri, bħallikieku kkalzrati magħhom, u fl-immaltrattati, ladarba intom infuskom ukoll tinsabu fil-ġisem. Iż-żwieġ għandu jkun onorat minn kulħadd, u s-sodda matrimonjali mhix ikkontaminata, għax Alla għad jiġġudika l-fornikaturi u l-adulteri. Ħa tkun il-manjiera ta’ ħajjitkom mingħajr imħabba għall-flus, u kunu kuntenti bil-ħwejjeġ li għandkom, għax Alla nnifsu qal, ‘Żgurament mhu se nħallik, lanqas qatt mhu se nabbandunak’ - biex hekk aħna nistgħu ngħidu kunfidentament, ‘Is-Sid sokkoratur tiegħi; mhux se nibża’. X’jista’ jagħmilli l- bniedem?’” (Ebrej 13:1-6).

Peress li Alla qatt mhu se jitlaqna jew iħallina, nistgħu nkunu kuntenti b’dawk il-ħwejjeġ li għandna. Ladarba l-Mulej hu tagħna, ma nistgħux nitħallew mingħajr ħabib, teżor u dar. Din l-assigurazzjoni taqtagħlna kull rabta mal-bnedmin: ma niddependu fuq ħadd ħliefu. Alla hu l-padrun tagħna; m’għandniex għalfejn immilu quddiem il-bniedem. Il-messaġġ tagħna nistgħu ngħadduh bil-qlubija, u nisfidaw il-kontradizzjoni.

Min jibża’ minn Alla m’għandu ebda biża’ ieħor. Tant imissna ninżlu b’reverenza quddiem Sid il-ħolqien illi t-theddid tal-persekutur l-iżjed ħani u kburi ma jkollu ebda effett fuqna, bħalma t-tisfira tar-riħ ma tiskormentaniex. Il-bniedem illum ma jistax jagħmel wisq kontrina bħalma seta’ jagħmel fi żmien l-appostli. Strumenti ta’ tortura m’għadhomx moda. Il-papiet tneżżgħu mis-setgħa li jaħarqu l-pellegrini. Jekk is-segwaċi tal-għalliema foloz jipprovaw jużaw żebliħ u tmaqdir kiefer kontrina, ma nistagħġbux, għax in-nies ta’ did-dinja ma jistgħux iħobbu n-nisel tas-sema. X’se nagħmlu mela? Ikollna nissaportu t-tgħajjir u l-kritika. B’daqshekk mhux se jkissrulna għadamna. 

Talba: “Għinna int, Mulej, Alla tagħna. Lejk nerfgħu ħarsitna u fik immantnu tamitna. F’ismek agħtina li nuru qlubija u konfidenza. L-għadu hu wegħri, iżda int infinitament isħaħ minn kull oppożizzjoni. Meta l-infidili jinkorlaw u jobżqu r-ragħwa kontrina, żommna fis-sod, bla ma nitriegħu u bla ma nibżgħu.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…