Skip to main content

Biża'

“Ħa tissokta l-imħabba fraterna. Tinsewx l-ospitalità, għax b’din xi wħud, bla ma ndunaw, ospitaw l-anġli. Ftakru fil-priġunieri, bħallikieku kkalzrati magħhom, u fl-immaltrattati, ladarba intom infuskom ukoll tinsabu fil-ġisem. Iż-żwieġ għandu jkun onorat minn kulħadd, u s-sodda matrimonjali mhix ikkontaminata, għax Alla għad jiġġudika l-fornikaturi u l-adulteri. Ħa tkun il-manjiera ta’ ħajjitkom mingħajr imħabba għall-flus, u kunu kuntenti bil-ħwejjeġ li għandkom, għax Alla nnifsu qal, ‘Żgurament mhu se nħallik, lanqas qatt mhu se nabbandunak’ - biex hekk aħna nistgħu ngħidu kunfidentament, ‘Is-Sid sokkoratur tiegħi; mhux se nibża’. X’jista’ jagħmilli l- bniedem?’” (Ebrej 13:1-6).

Peress li Alla qatt mhu se jitlaqna jew iħallina, nistgħu nkunu kuntenti b’dawk il-ħwejjeġ li għandna. Ladarba l-Mulej hu tagħna, ma nistgħux nitħallew mingħajr ħabib, teżor u dar. Din l-assigurazzjoni taqtagħlna kull rabta mal-bnedmin: ma niddependu fuq ħadd ħliefu. Alla hu l-padrun tagħna; m’għandniex għalfejn immilu quddiem il-bniedem. Il-messaġġ tagħna nistgħu ngħadduh bil-qlubija, u nisfidaw il-kontradizzjoni.

Min jibża’ minn Alla m’għandu ebda biża’ ieħor. Tant imissna ninżlu b’reverenza quddiem Sid il-ħolqien illi t-theddid tal-persekutur l-iżjed ħani u kburi ma jkollu ebda effett fuqna, bħalma t-tisfira tar-riħ ma tiskormentaniex. Il-bniedem illum ma jistax jagħmel wisq kontrina bħalma seta’ jagħmel fi żmien l-appostli. Strumenti ta’ tortura m’għadhomx moda. Il-papiet tneżżgħu mis-setgħa li jaħarqu l-pellegrini. Jekk is-segwaċi tal-għalliema foloz jipprovaw jużaw żebliħ u tmaqdir kiefer kontrina, ma nistagħġbux, għax in-nies ta’ did-dinja ma jistgħux iħobbu n-nisel tas-sema. X’se nagħmlu mela? Ikollna nissaportu t-tgħajjir u l-kritika. B’daqshekk mhux se jkissrulna għadamna. 

Talba: “Għinna int, Mulej, Alla tagħna. Lejk nerfgħu ħarsitna u fik immantnu tamitna. F’ismek agħtina li nuru qlubija u konfidenza. L-għadu hu wegħri, iżda int infinitament isħaħ minn kull oppożizzjoni. Meta l-infidili jinkorlaw u jobżqu r-ragħwa kontrina, żommna fis-sod, bla ma nitriegħu u bla ma nibżgħu.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…