Skip to main content

Avvanz fit-Triq Korretta

“Imma għalija ma jkun qatt li niftaħar ħlief bis-salib ta’ Sidna Ġesù Kristu, li permezz tiegħu d-dinja hi misluba għalija, u jien għad-dinja. Għax la ċ-ċirkonċiżjoni mhi xi ħaġa u lanqas l-inċirkonċiżjoni, iżda li jgħodd huwa ħolqien ġdid. Dawk kollha li jimxu ma’ dir-regola, is-sliem u l-ħniena fuqhom, iva, fuq l-Iżrael t’Alla” (Galatin 6:14-16).

Personalità integrata u bilanċjata hi ħaġa desiderabbli. Ħadd ma jista’ jikkritika kwalunkwe tentattiv biex ngħollu l-livell tal-għixien fis-soċjetà u ngħallmu lin-nies ikunu pjaċevoli u edukati. Kull mezz mediku, ekonomiku u politiku għandu jintuża biex nipproduċu dinja aħjar bl-ikbar ammont ta’ nies ċivili, ħielsa mill-faqar, l-isfruttament u l-inġustizzja. Il-gvernijiet messhom jimmiraw biex il-gid komuni tad-dinja jitqassam b’tali mod biex ebda individwu ma jsofri l-karestija u l-ġuħ. 

Ħa ngħidu għas-saħħa tal-argument li wettaqna dan kollu. Ma jfissirx illi wasalna. Salvajniehom materjalment; spiritwalment għadhom fl-agħar predikament possibbli. Jekk pajjiżna jimtela b’ċittadini galbati, kuntenti bil-pulitizza u l-edukazzjoni tagħhom infushom, bla ma jixxenqu għal iktar, bla ma jfittxu lil Alla l-ħaj, xorta waħda jkunu għadhom fi bżonn urġenti ta’ salvazzjoni. Abbli nies bħal dawn, ċivilizzati, ikunu wisq iżjed diffiċli biex jitnissel fihom sens ta’ ħtija u kundanna quddiem it-tron divin. 

Il-miljorament materjali mhuwiex fidwa. Il-fidwa wkoll timmiljora lill-bniedem, issa stess, u ttejbu wisq wisq iżjed milli qatt seta’ jimmaġina. Bid-don tas-salvazzjoni, Alla jaqleb kreaturi tiegħu f’uliedu. Mhux sempliċement jillapazza: qed jipproduċi speċi ġdida ta’ bnedmin. Mhux bħal meta tgħallem żiemel biex jaqbeż ix-xatba aħjar, iżda bħal meta tittrasforma żiemel fi ħlejqa mġewnħa. Naturalment, appik jitfaċċawlu l-ġwienaħ, jarma jogħla fuq ix-xtabi u anke bini. Imma jista’ jkun hemm perjodu meta l-ġwienaħ ikunu għadhom qed jispontaw. F’dak l-istadju ma jkunx kapaċi jtir. Jekk teżaminah dak il-ħin, bit-tumbati, jew ħotbiet, fuq spallejh, ħadd ma jkun jista’ jindovina illi għad ikunu ġwienaħ. Għall-kuntrarju, jidher pjuttost stramb fil-għajn. 

Talba: “Missier, ma jixraqilniex illi nissetiljaw għal xi ħaġa inqas milli ddeterminajt int għalina. Tkun traġedja għalina nassumu illi jekk nedukaw ruħna allura wasalna. Int trid li t-tagħrif nutilizzawh għall-avvanz spiritwali tagħna, u kull ħaġa oħra għall-glorja tiegħek. Fakkarna fl-ideal tiegħek, biex ma naqgħux lura. F'ġieħ Ibnek Ġesù, ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…