Skip to main content

Avvanz fit-Triq Korretta

“Imma għalija ma jkun qatt li niftaħar ħlief bis-salib ta’ Sidna Ġesù Kristu, li permezz tiegħu d-dinja hi misluba għalija, u jien għad-dinja. Għax la ċ-ċirkonċiżjoni mhi xi ħaġa u lanqas l-inċirkonċiżjoni, iżda li jgħodd huwa ħolqien ġdid. Dawk kollha li jimxu ma’ dir-regola, is-sliem u l-ħniena fuqhom, iva, fuq l-Iżrael t’Alla” (Galatin 6:14-16).

Personalità integrata u bilanċjata hi ħaġa desiderabbli. Ħadd ma jista’ jikkritika kwalunkwe tentattiv biex ngħollu l-livell tal-għixien fis-soċjetà u ngħallmu lin-nies ikunu pjaċevoli u edukati. Kull mezz mediku, ekonomiku u politiku għandu jintuża biex nipproduċu dinja aħjar bl-ikbar ammont ta’ nies ċivili, ħielsa mill-faqar, l-isfruttament u l-inġustizzja. Il-gvernijiet messhom jimmiraw biex il-gid komuni tad-dinja jitqassam b’tali mod biex ebda individwu ma jsofri l-karestija u l-ġuħ. 

Ħa ngħidu għas-saħħa tal-argument li wettaqna dan kollu. Ma jfissirx illi wasalna. Salvajniehom materjalment; spiritwalment għadhom fl-agħar predikament possibbli. Jekk pajjiżna jimtela b’ċittadini galbati, kuntenti bil-pulitizza u l-edukazzjoni tagħhom infushom, bla ma jixxenqu għal iktar, bla ma jfittxu lil Alla l-ħaj, xorta waħda jkunu għadhom fi bżonn urġenti ta’ salvazzjoni. Abbli nies bħal dawn, ċivilizzati, ikunu wisq iżjed diffiċli biex jitnissel fihom sens ta’ ħtija u kundanna quddiem it-tron divin. 

Il-miljorament materjali mhuwiex fidwa. Il-fidwa wkoll timmiljora lill-bniedem, issa stess, u ttejbu wisq wisq iżjed milli qatt seta’ jimmaġina. Bid-don tas-salvazzjoni, Alla jaqleb kreaturi tiegħu f’uliedu. Mhux sempliċement jillapazza: qed jipproduċi speċi ġdida ta’ bnedmin. Mhux bħal meta tgħallem żiemel biex jaqbeż ix-xatba aħjar, iżda bħal meta tittrasforma żiemel fi ħlejqa mġewnħa. Naturalment, appik jitfaċċawlu l-ġwienaħ, jarma jogħla fuq ix-xtabi u anke bini. Imma jista’ jkun hemm perjodu meta l-ġwienaħ ikunu għadhom qed jispontaw. F’dak l-istadju ma jkunx kapaċi jtir. Jekk teżaminah dak il-ħin, bit-tumbati, jew ħotbiet, fuq spallejh, ħadd ma jkun jista’ jindovina illi għad ikunu ġwienaħ. Għall-kuntrarju, jidher pjuttost stramb fil-għajn. 

Talba: “Missier, ma jixraqilniex illi nissetiljaw għal xi ħaġa inqas milli ddeterminajt int għalina. Tkun traġedja għalina nassumu illi jekk nedukaw ruħna allura wasalna. Int trid li t-tagħrif nutilizzawh għall-avvanz spiritwali tagħna, u kull ħaġa oħra għall-glorja tiegħek. Fakkarna fl-ideal tiegħek, biex ma naqgħux lura. F'ġieħ Ibnek Ġesù, ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…