Skip to main content

Aqbad mar-Realtà, mhux mal-Apparenti

“Biegħed idek minn fuqi, u tħallix il-biża’ tiegħek iwerwirni. Imbagħad sejjaħli int, u jien inwieġeb, jew ħallini nitkellem jien, u int weġibni. Kemm huma ħtijieti? Kemm huma dnubieti? Ħallini nkun naf ħżuniti u dnubi! L-għala tistor wiċċek u żżommni b’għadu tiegħek? Trid inti triegħed werqa tittajjar, jew tiġri wara tibna niexfa, biex fuqi tikteb kliem l-imrar, u twaħħalni bi dnubiet żgħoriti?” (Ġobb 13:21-26).

Irrelevanti kif inħossni, Alla jibqa’ reali. Il-Mulej jista’ jaħbi lilu nnifsu mill-vista ta’ niesu, imma bix-xieraq nibqa’ nafdah u nqabbad it-tama tiegħi fih, bħala l-ankra ta’ ruħi. Fil-ħbiberija tiegħi m’Alla, mhux dejjem neċessarjament inħossni qrib tiegħu, imma hemm distinzjoni bejn l-apparenza u r-realtà tal-esperjenza. 

David ukoll jappellalu minħabba dis-separzzjoni apparenti. Mulej, għalfejn iżżomm lilek innifsek distakkat minni, imbiegħed minn ruħi? Għaliex tinħbieli meta neħtieġek l-aktar? Għaliex tinjora l-għajta tiegħi għas-sokkors? Ġobb jesprimi sentimenti simili: immur lejn il-Lvant, imma mhuwiex hemm. Immur fil-Punent, imma ma nistax insibu. Ma narahx fit-Tramuntana, għax insatar. Indur lejn in-Nofsinhar, u frattant nibqa’ bla ma nsibu. Imma hu jaf fejn jien sejjer. U meta jkun ittestjani, bħad-deheb fil-griġjol fuq in-nar, jippronunzjani innoċenti.

Mela, għal dawk li konsistentement jibżgħu minnu d-distakk hu wieħed fittizju, għax wiegħed li ma jitlaqna qatt u qatt. Irrid, għalhekk, nevita żball komuni: illi nipprova nfittex esperjenza aktarx milli nfittex ’l Alla. Meta nħossni abbandunat u frattant nissokta nafdah, inkun qed inqimu bl-ifnad mod.

Talba: “Missier, meta tibgħatieli faċli, inroddlok ħajr. Meta ċ-ċirkostanzi jsiru iebsa, irrid inqimek u nservik xorta waħda. Għax imħabbtek mhijiex determinata minn ħwejjeġ għaddiena, iżda hi esibita fuq il-Kalvarju, meta tajtna lill-istess Ibnek biex ikun il-bidu u t-tmiem tal-barkiet kollha tiegħek għalina.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…