Skip to main content

Aqbad mar-Realtà, mhux mal-Apparenti

“Biegħed idek minn fuqi, u tħallix il-biża’ tiegħek iwerwirni. Imbagħad sejjaħli int, u jien inwieġeb, jew ħallini nitkellem jien, u int weġibni. Kemm huma ħtijieti? Kemm huma dnubieti? Ħallini nkun naf ħżuniti u dnubi! L-għala tistor wiċċek u żżommni b’għadu tiegħek? Trid inti triegħed werqa tittajjar, jew tiġri wara tibna niexfa, biex fuqi tikteb kliem l-imrar, u twaħħalni bi dnubiet żgħoriti?” (Ġobb 13:21-26).

Irrelevanti kif inħossni, Alla jibqa’ reali. Il-Mulej jista’ jaħbi lilu nnifsu mill-vista ta’ niesu, imma bix-xieraq nibqa’ nafdah u nqabbad it-tama tiegħi fih, bħala l-ankra ta’ ruħi. Fil-ħbiberija tiegħi m’Alla, mhux dejjem neċessarjament inħossni qrib tiegħu, imma hemm distinzjoni bejn l-apparenza u r-realtà tal-esperjenza. 

David ukoll jappellalu minħabba dis-separzzjoni apparenti. Mulej, għalfejn iżżomm lilek innifsek distakkat minni, imbiegħed minn ruħi? Għaliex tinħbieli meta neħtieġek l-aktar? Għaliex tinjora l-għajta tiegħi għas-sokkors? Ġobb jesprimi sentimenti simili: immur lejn il-Lvant, imma mhuwiex hemm. Immur fil-Punent, imma ma nistax insibu. Ma narahx fit-Tramuntana, għax insatar. Indur lejn in-Nofsinhar, u frattant nibqa’ bla ma nsibu. Imma hu jaf fejn jien sejjer. U meta jkun ittestjani, bħad-deheb fil-griġjol fuq in-nar, jippronunzjani innoċenti.

Mela, għal dawk li konsistentement jibżgħu minnu d-distakk hu wieħed fittizju, għax wiegħed li ma jitlaqna qatt u qatt. Irrid, għalhekk, nevita żball komuni: illi nipprova nfittex esperjenza aktarx milli nfittex ’l Alla. Meta nħossni abbandunat u frattant nissokta nafdah, inkun qed inqimu bl-ifnad mod.

Talba: “Missier, meta tibgħatieli faċli, inroddlok ħajr. Meta ċ-ċirkostanzi jsiru iebsa, irrid inqimek u nservik xorta waħda. Għax imħabbtek mhijiex determinata minn ħwejjeġ għaddiena, iżda hi esibita fuq il-Kalvarju, meta tajtna lill-istess Ibnek biex ikun il-bidu u t-tmiem tal-barkiet kollha tiegħek għalina.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…