Skip to main content

Aċċerta Ruħek Mis-Sejħa tas-Sema

“‘Tgemgmux bejnietkom,’ Ġesù weġibhom. ‘Ħadd ma jista’ jiġi għandi jekk il-Missier li bagħatni ma jiġbdux, u jien għad inqajmu fl-aħħar jum. Hu miktub fil-Profeti: “Se jkunu lkoll mgħallmin minn Alla.” Kull min sema’ u tgħallem mingħand il-Missier jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd ra lill-Missier ħlief min hu mingħand Alla; dan ra lill-Missier. Tassew, tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja eterna. Jien hu l-ħobż tal-ħajja” (Ġwanni 6:43-48).

Il-qagħda u l-assigurazzjoni tagħna, bħala sħab Kristu, jinsabu fuq pedament ċert. L-oriġni huwa mingħand Alla l-Missier, id-dispensa mill-Iben, u l-applikazzjoni mill-Ispirtu s-Santu. Huma ħielsa fil-Missier, żguri fl-Iben, u tagħna fl-Ispirtu. 

Din hi l-preżentazzjoni skritturali inkwantu s-salvazzjoni tagħna, mill-bidu sat-tmiem. Ara li ħadd minna ma jiddisprezza l-predestinazzjoni! Hemmhekk tinsab it-tama kollha tagħna, illi Alla appunta fdal minn ulied Adam sabiex infallibbilment ikunu salvati. Jekk dawn il-maħturin jistgħu qatt jintilfu, allura Ġesù Kristu jkun safa infidil ma’ Missieru, għax Alla l-Missier ħalla f’idejh din l-inkombenza u tah dan iċ-ċarġ, illi dawk kollha li hu kien jafhom minn qabel b’imħabba speċjali, Kristu għandu jirbaħhom, jippriżervahom sikuri, u jwassalhom biex ikunu miegħu fis-smewwiet, ħalli jaraw il-glorja tiegħu f’unità waħda mal-Missier u l-Ispirtu s-Santu. 

Quddiem dax-xenarju sublimi, hawn min ifettillu jiddisputi u jivvinta argumenti bla sens, flok ma jissottomettu ruħu għall-pjan kbir t’Alla Trinità. Tkun korsa wisq aħjar kieku t-tali nies ifittxu jindmu u jemmnu l-evanġelju, illum qabel għada. Ikun bil-bosta iżjed profitabbli għalihom jekk jappellaw lil Alla għall-grazzja biex jikkonvertu. 

Talba: “Mulej sovran, agħmilna bieżla fil-ħwejjeġ rivelati lilna. Huma x’inhuma l-għanijiet tiegħek għal kull wieħed u waħda minna, nistgħu naċċertaw irwieħna illi l-wegħdi tiegħek huma veraċi u affidabbli. Id-digrieti tas-sema huma misturin mill-vista tagħna, imma int tassigurana illi appena nindmu u nafdaw fik ċertament inkunu salvati. Immotivana biex nagħmlu s-sejħa u l-għażla tagħna ċerti għalina nfusna, fl-esperjenza tagħna, billi nimxu fil-mogħdija evanġelika, kotrana fl-imħabba.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…