Skip to main content

Aċċerta Ruħek Mis-Sejħa tas-Sema

“‘Tgemgmux bejnietkom,’ Ġesù weġibhom. ‘Ħadd ma jista’ jiġi għandi jekk il-Missier li bagħatni ma jiġbdux, u jien għad inqajmu fl-aħħar jum. Hu miktub fil-Profeti: “Se jkunu lkoll mgħallmin minn Alla.” Kull min sema’ u tgħallem mingħand il-Missier jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd ra lill-Missier ħlief min hu mingħand Alla; dan ra lill-Missier. Tassew, tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja eterna. Jien hu l-ħobż tal-ħajja” (Ġwanni 6:43-48).

Il-qagħda u l-assigurazzjoni tagħna, bħala sħab Kristu, jinsabu fuq pedament ċert. L-oriġni huwa mingħand Alla l-Missier, id-dispensa mill-Iben, u l-applikazzjoni mill-Ispirtu s-Santu. Huma ħielsa fil-Missier, żguri fl-Iben, u tagħna fl-Ispirtu. 

Din hi l-preżentazzjoni skritturali inkwantu s-salvazzjoni tagħna, mill-bidu sat-tmiem. Ara li ħadd minna ma jiddisprezza l-predestinazzjoni! Hemmhekk tinsab it-tama kollha tagħna, illi Alla appunta fdal minn ulied Adam sabiex infallibbilment ikunu salvati. Jekk dawn il-maħturin jistgħu qatt jintilfu, allura Ġesù Kristu jkun safa infidil ma’ Missieru, għax Alla l-Missier ħalla f’idejh din l-inkombenza u tah dan iċ-ċarġ, illi dawk kollha li hu kien jafhom minn qabel b’imħabba speċjali, Kristu għandu jirbaħhom, jippriżervahom sikuri, u jwassalhom biex ikunu miegħu fis-smewwiet, ħalli jaraw il-glorja tiegħu f’unità waħda mal-Missier u l-Ispirtu s-Santu. 

Quddiem dax-xenarju sublimi, hawn min ifettillu jiddisputi u jivvinta argumenti bla sens, flok ma jissottomettu ruħu għall-pjan kbir t’Alla Trinità. Tkun korsa wisq aħjar kieku t-tali nies ifittxu jindmu u jemmnu l-evanġelju, illum qabel għada. Ikun bil-bosta iżjed profitabbli għalihom jekk jappellaw lil Alla għall-grazzja biex jikkonvertu. 

Talba: “Mulej sovran, agħmilna bieżla fil-ħwejjeġ rivelati lilna. Huma x’inhuma l-għanijiet tiegħek għal kull wieħed u waħda minna, nistgħu naċċertaw irwieħna illi l-wegħdi tiegħek huma veraċi u affidabbli. Id-digrieti tas-sema huma misturin mill-vista tagħna, imma int tassigurana illi appena nindmu u nafdaw fik ċertament inkunu salvati. Immotivana biex nagħmlu s-sejħa u l-għażla tagħna ċerti għalina nfusna, fl-esperjenza tagħna, billi nimxu fil-mogħdija evanġelika, kotrana fl-imħabba.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…