Skip to main content

Valenu!

“Tfal ċkejknin tiegħi, qed niktbilkom dan sabiex ma tidinbux. Imma jekk xi ħadd attwalment jidneb, għandna Paraklitu mal-Missier, Ġesù Kristu l-ġust. Hu nnifsu l-propizjazzjoni għal dnubietna, u mhux għal tagħna biss iżda wkoll għad-dnubiet tad-dinja kollha. B’dan nafu illi għarafnieh, jekk inżommu l-kmandamenti tiegħu. Min jgħid, ‘Għaraftu,’ imma ma jżommx il-kmandamenti tiegħu, hu giddieb, u f’dan mhix il-verità. Imma kull min iżomm kelmtu, f’dan verament l-imħabba t’Alla hi pperfezzjonata” (1 Ġwanni 2:1-5). 

Fil-mirja tal-liġi ġusta t’Alla naraw x’ħaġa profana u moqżieża hu d-dnub, irrispettivament kif u fejn espress. Dejjem hu abominabbli f’għajnejn Alla qaddis. Kwalunkwe ħażen jifred bejn Alla u l-midneb, u jistieden qirda eterna. 

Il-vanġelu b’ebda mod ma jirrendi d-dnub inqas odjuż għal Alla, jew inqas mistkerrah. Altru! Aktarx, ipenġih b’iswed mill-iżjed karg, u juri l-malinnità perversa tiegħu bil-metodu grazzjuż tat-tpattija provduta. Ikkonsidra l-Ħaruf bla tebgħa, offrut bħala sagrifiċċju għall-maħfra tiegħek. Ara d-demm imċarċar. Isma’ l-karba agonizzanti tal-Feddej minħabba d-dnub. Kif mela tista’ tgħid li d-dnub hu ħmerija, jew żball li Alla faċilment jegħmiżlu?

Kuljum messek titgħallem il-ħażen tad-dnub bir-rimedju divin. Kun af il-valenu tiegħu bl-antidotu offrut. Qisu tajjeb fid-dawl tal-infern fejn titħallas il-piena tiegħu. Ikkonsidra lis-Salvatur, xi swielu. Ftakar dejjem illi għalkemm Alla jħobbok fi Kristu, frattant jobgħod id-dnubiet tiegħek. Għalkemm rikonċiljat ma’ ruħek permezz tal-Medjatur, frattant qatt ma jista’ jaċċetta d-diżubbidjenza tiegħek. Għalkemm tgawdi paċi miegħu, minħabba d-demm tas-salib, frattant Alla hu dejjem avversiv kontra dnubek. 

Minħabba f’hekk id-dixxiplu l-maħbub jgħid, “Qed niktbilkom dan sabiex ma tidinbux” (1 Ġwanni 2:1). Attent mid-dnub bħala l-agħar ħażen, u l-għadu fatali tiegħek. 

Talba: “Iffortifikani, Mulej tal-eżerċti, biex nissara kontra d-dnub, nopponih, nirreżistih u negħlbu bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek. Id-dnub hu oxxenità quddiemek, o Alla omnipotenti. Int il-Qaddis ta’ Iżrael, u ddikjarajt gwerra kontrih. Ladarba aħna nappartienu għalik, tħalliniex naħmluh b’xi mod jew ieħor.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…