Skip to main content

Valenu!

“Tfal ċkejknin tiegħi, qed niktbilkom dan sabiex ma tidinbux. Imma jekk xi ħadd attwalment jidneb, għandna Paraklitu mal-Missier, Ġesù Kristu l-ġust. Hu nnifsu l-propizjazzjoni għal dnubietna, u mhux għal tagħna biss iżda wkoll għad-dnubiet tad-dinja kollha. B’dan nafu illi għarafnieh, jekk inżommu l-kmandamenti tiegħu. Min jgħid, ‘Għaraftu,’ imma ma jżommx il-kmandamenti tiegħu, hu giddieb, u f’dan mhix il-verità. Imma kull min iżomm kelmtu, f’dan verament l-imħabba t’Alla hi pperfezzjonata” (1 Ġwanni 2:1-5). 

Fil-mirja tal-liġi ġusta t’Alla naraw x’ħaġa profana u moqżieża hu d-dnub, irrispettivament kif u fejn espress. Dejjem hu abominabbli f’għajnejn Alla qaddis. Kwalunkwe ħażen jifred bejn Alla u l-midneb, u jistieden qirda eterna. 

Il-vanġelu b’ebda mod ma jirrendi d-dnub inqas odjuż għal Alla, jew inqas mistkerrah. Altru! Aktarx, ipenġih b’iswed mill-iżjed karg, u juri l-malinnità perversa tiegħu bil-metodu grazzjuż tat-tpattija provduta. Ikkonsidra l-Ħaruf bla tebgħa, offrut bħala sagrifiċċju għall-maħfra tiegħek. Ara d-demm imċarċar. Isma’ l-karba agonizzanti tal-Feddej minħabba d-dnub. Kif mela tista’ tgħid li d-dnub hu ħmerija, jew żball li Alla faċilment jegħmiżlu?

Kuljum messek titgħallem il-ħażen tad-dnub bir-rimedju divin. Kun af il-valenu tiegħu bl-antidotu offrut. Qisu tajjeb fid-dawl tal-infern fejn titħallas il-piena tiegħu. Ikkonsidra lis-Salvatur, xi swielu. Ftakar dejjem illi għalkemm Alla jħobbok fi Kristu, frattant jobgħod id-dnubiet tiegħek. Għalkemm rikonċiljat ma’ ruħek permezz tal-Medjatur, frattant qatt ma jista’ jaċċetta d-diżubbidjenza tiegħek. Għalkemm tgawdi paċi miegħu, minħabba d-demm tas-salib, frattant Alla hu dejjem avversiv kontra dnubek. 

Minħabba f’hekk id-dixxiplu l-maħbub jgħid, “Qed niktbilkom dan sabiex ma tidinbux” (1 Ġwanni 2:1). Attent mid-dnub bħala l-agħar ħażen, u l-għadu fatali tiegħek. 

Talba: “Iffortifikani, Mulej tal-eżerċti, biex nissara kontra d-dnub, nopponih, nirreżistih u negħlbu bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek. Id-dnub hu oxxenità quddiemek, o Alla omnipotenti. Int il-Qaddis ta’ Iżrael, u ddikjarajt gwerra kontrih. Ladarba aħna nappartienu għalik, tħalliniex naħmluh b’xi mod jew ieħor.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…