Skip to main content

Sinċerità Sabiħa

“Alla xhud tiegħi, kemm nixxennaq għalikom ilkoll bl-affezzjoni ta’ Kristu Ġesù. U dan nitlob, li mħabbitkom toktor aktar u aktar f’tagħrif sħiħ u kull dixxerniment, ħalli intom tapprovaw l-aħjar ħwejjeġ, sabiex tkunu sinċieri u inoffensivi sa jum Kristu, mimlijin bi frott il-ġustizzja li jiġi permezz ta’ Ġesù Kristu - għall-glorja u t-tifħir t’Alla” (Filippin 1:8-11).

Is-sinċerità hi ħelsien mill-ipokresija jew dissimulazzjoni. Il-kelma Latina sincerus, li minnha hi derivata l-kelma tagħna “sinċier,” hi komposta minn sine u cera, “bla xama’,” b’referenza għall-għasel pur, mhux imħallat bix-xama’. Tagħtina x’nifhmu li s-sinċerità hi prinċipju pur u dritt. Jekk l-ipokresija hi bħal pinn – ippontata f’direzzjoni waħda, u frattant għandha rasha band’ oħra – is-sinċerità taf fejn sejra, bla ma taqa’ għal bużullotti.

Il-Griegi għandhom il-kelma eilikrineia. Fost passi oħra nsibuha meta Pawlu jgħid: “Issa l-ftaħir tagħna hu dan: ix-xhieda tal-kuxjenza tagħna, illi kkomportajna ruħna fid-dinja, u speċjalment fir-relazzjonijiet tagħna magħkom, bis-santità u s-sinċerità li huma mingħand Alla, mhux b’għerf mondan iżda bil-grazzja t’Alla” (2 Korintin 1:12).

Tissinifika proprjament ġudizzju minn affarijiet magħmul mid-dawl jew id-dija tax-xemx. Ix-xerrej kien jgħolli l-oġġett għad-dawl tax-xemx biex jara jindunax b’xi difett fih. Mela dawk realment sinċiera jifilħu għat-test tad-dawl, u ma jibżgħux ikollhom il-prinċipji jew prattiċi tagħhom eżaminati mid-dawl. 

Kristu jirrikmanda dal-virtù. Meta ltaqa’ ma Natanael, irrimarka: “Ara, wieħed tabilħaqq Iżraeli, li ma fihx ħjiena” (Ġwanni 1:47). U miegħu predikaturi famużi, fosthom Thomas Brooks, li qal: “Is-sinċerità hi r-reġina tal-virtujiet.” Stephen Charnock kiteb: “Ma nistgħux ngħidu li qed nagħtu qima lil Alla jekk nonqsu mis-sinċerità.” William Plumer jikkonkorri: “M’hemm ebda sostitut għas-sinċerità skont it-tjieba.”

Talba: “Missier ħanin, minħabba d-dnub tagħna waqajna f’sitwazzjoni fejn sikwit niċħdu r-realtà u ma nkunux irridu naffaċċjaw il-ħwejjeġ kif inhuma. Illiberana minn dil-qagħda; ibnina fil-kuraġġ biex inħarsu lejn il-verità hekk li togħġobna u nkunu rridu nħaddnuha u nħaddmuha f’kull aspett ta’ ħajjitna. Fuq kollox, onġorna f’persuni sinċieri quddiemek u mal-bnedmin.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…