Skip to main content

Sinċerità Sabiħa

“Alla xhud tiegħi, kemm nixxennaq għalikom ilkoll bl-affezzjoni ta’ Kristu Ġesù. U dan nitlob, li mħabbitkom toktor aktar u aktar f’tagħrif sħiħ u kull dixxerniment, ħalli intom tapprovaw l-aħjar ħwejjeġ, sabiex tkunu sinċieri u inoffensivi sa jum Kristu, mimlijin bi frott il-ġustizzja li jiġi permezz ta’ Ġesù Kristu - għall-glorja u t-tifħir t’Alla” (Filippin 1:8-11).

Is-sinċerità hi ħelsien mill-ipokresija jew dissimulazzjoni. Il-kelma Latina sincerus, li minnha hi derivata l-kelma tagħna “sinċier,” hi komposta minn sine u cera, “bla xama’,” b’referenza għall-għasel pur, mhux imħallat bix-xama’. Tagħtina x’nifhmu li s-sinċerità hi prinċipju pur u dritt. Jekk l-ipokresija hi bħal pinn – ippontata f’direzzjoni waħda, u frattant għandha rasha band’ oħra – is-sinċerità taf fejn sejra, bla ma taqa’ għal bużullotti.

Il-Griegi għandhom il-kelma eilikrineia. Fost passi oħra nsibuha meta Pawlu jgħid: “Issa l-ftaħir tagħna hu dan: ix-xhieda tal-kuxjenza tagħna, illi kkomportajna ruħna fid-dinja, u speċjalment fir-relazzjonijiet tagħna magħkom, bis-santità u s-sinċerità li huma mingħand Alla, mhux b’għerf mondan iżda bil-grazzja t’Alla” (2 Korintin 1:12).

Tissinifika proprjament ġudizzju minn affarijiet magħmul mid-dawl jew id-dija tax-xemx. Ix-xerrej kien jgħolli l-oġġett għad-dawl tax-xemx biex jara jindunax b’xi difett fih. Mela dawk realment sinċiera jifilħu għat-test tad-dawl, u ma jibżgħux ikollhom il-prinċipji jew prattiċi tagħhom eżaminati mid-dawl. 

Kristu jirrikmanda dal-virtù. Meta ltaqa’ ma Natanael, irrimarka: “Ara, wieħed tabilħaqq Iżraeli, li ma fihx ħjiena” (Ġwanni 1:47). U miegħu predikaturi famużi, fosthom Thomas Brooks, li qal: “Is-sinċerità hi r-reġina tal-virtujiet.” Stephen Charnock kiteb: “Ma nistgħux ngħidu li qed nagħtu qima lil Alla jekk nonqsu mis-sinċerità.” William Plumer jikkonkorri: “M’hemm ebda sostitut għas-sinċerità skont it-tjieba.”

Talba: “Missier ħanin, minħabba d-dnub tagħna waqajna f’sitwazzjoni fejn sikwit niċħdu r-realtà u ma nkunux irridu naffaċċjaw il-ħwejjeġ kif inhuma. Illiberana minn dil-qagħda; ibnina fil-kuraġġ biex inħarsu lejn il-verità hekk li togħġobna u nkunu rridu nħaddnuha u nħaddmuha f’kull aspett ta’ ħajjitna. Fuq kollox, onġorna f’persuni sinċieri quddiemek u mal-bnedmin.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…