Skip to main content

Min hu Ipokritu?

“Tiġġudikawx, sabiex ma tkunux iġġudikati. Għax bl-istess mod kif tiġġudikaw se tkunu ġġudikati, u bil-kejl li tkejlu se jkun imkejjel lilkom. Għaliex tara l-iskalda f’għajn ħuk, imma ma tinnotax it-travu f’għajnek stess? Jew kif tista’ tgħid lil ħuk, ‘Ħallini nneħħilek l-iskalda minn għajnek,’ meta travu jinsab f’għajnek stess? Ja ipokrita, neħħi l-ewwel it-travu minn għajnek stess, u mbagħad tara sew biex tneħħi l-iskalda minn għajn ħuk” (Mattew 7:1-5).

Meta affrontati bl-evanġelju, u jisimgħu l-istedina għas-salvazzjoni, in-nies iġibu l-iskużi. Waħda minnhom hi illi l-Kristjani huma ipokriti. Jekk int wieħed minnhom, jaqbillek tiftakar fil-kumment ta’ Eżopu, meta josserva kif, skont il-folklor antik, kull bniedem jitwieled fid-dinja b’żewġ barżakki mdendla m’għonqu – waħda quddiem u l-oħra warajh. Bil-mod il-mod, hu u jikber, il-barżakki jibdew jimtlew bid-difetti, nuqqasijiet, imperfezzjonijiet, defiċjenzi u l-bqija. Ironikament, fil-barżakka quddimina nixħtu d-difetti tal-proxxmu; f’ta’ wara nwarrbu tagħna nfusna. Konsegwentement, il-maġġor parti tal-bnedmin jagħmu lilhom infushom għan-nuqqasijiet tagħhom infushom, mentri huma konxji ħafna tan-nuqqasijiet ta’ qrabathom, ħbiebhom u l-konoxxenzi kollha tagħhom. 

“Il-knisja mimlija ipokriti!” jilmentaw. X’diżastru ta’ skuża din! Ovvjament, hemm ipokriti fil-knisja, u ninsabu avżati dwarhom! Allura hi ipokresija ġġib skuża bl-ipokresija ta’ ħaddieħor; tibqa’ xxomm il-fwieħa taċ-ċena u ma tersaqx għall-ikla. Apparti dan kollu, qed tinsinwa li Alla ma jagħrafhomx l-ipokriti? Kun af li l-knisja hi kapulavur għadu jinħadem. Għadha nofs xogħol. Allura qed tafferma li Alla m’għandux poplu sinċier u onest? Mhuwiex kapaċi Alla jittrasforma nies fi xbieha ta’ Ibnu? 

Qed tassumi li ħaddieħor ipokritu u int m’intix? Jekk hu hekk, qed tfittex nies ipokriti biex tinħeba warajhom! Imma ma tistax tinħeba wara xi ħaġa iżgħar minnek, għax anke jekk taf b’xi Kristjan xi ftit jew wisq ipokritu, l-ipokresija tiegħu maħfura u tiegħek mhix! Jerġa’, m’intix kontabbli għall-ipokriti, imma kontabbli tiegħek innifsek, u dan quddiem Alla! Mela ħallik mis-sifja f’għajn ħuk!

Talba: “Missier, assistini bil-grazzja u bl-operazzjoni tal-Ispirtu tiegħek biex immewwet fija dik id-dispożizzjoni vizzjuża illi nara l-ikrah, id-difettuż u l-ħażin f’ħaddieħor, mentri ma tantx nikkoppa bl-iżbilanċ u l-fallimenti morali tiegħi stess. Faċli nipponta sebgħi lejn sieħbi minflok ma nagħmel eżaminazzjoni tiegħi nnifsi! Aħfirli din l-attitudni pessma. Ħa nitgħallem infaħħrek għat-tajjeb li ninnota f’ħaddieħor filwaqt li nappellalek għall-ħniena minħabba d-dgħufija morali tiegħi. F’isem Ibnek Ġesù. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Enerġija għall-Ġid jew Ħsara

“Smajtu illi ngħad lill-antiki, ‘Tikkommettix omiċidju,’ u ‘Kull min jikkommetti omiċidju jkun ħaqqu l-ġudizzju.’ Imma jien ngħidilkom, kull min jirrabja ma’ ħuh ikun ħaqqu l-ġudizzju. Jerġa’, kull min jgħid lil ħuh, ‘Raka,’ ikun suġġett għas-Sanedrin; u kull min jgħid, ‘Ja iblah!’ ikun ħaqqu jmur fl-Infern tan-nar” (Mattew 5:20-21).
Meta l-korla fija tidher fl-aħjar tagħha, tiżvelali l-agħar fil-karattru tiegħi. Il-korla, bestja inkontrollabbli, tnissel rimors fil-qalb, diskordja fid-dar, qrusa fil-komunità u konfużjoni fl-istat. 
Biss meta tiġi manipulata biex tikkonfronta problemi f’relazzjoni, tista’ tkun forza kostruttiva. Hi dajnamajt: faċilment tkun abbużata mid-delinkwenti għat-tkissir; f’xi każijiet tista’ tkun maniġġjata għall-ġid. Toffri varjetà wiesa’ ta’ possibbiltajiet. Toħloq kaos, imma tagħtik ukoll id-dinamika biex tinawgura mogħdijiet li altrimenti jibqgħu magħluqa. Tipprovdi s-saħħa biex tneħħi tfixkil, xkiel u imbarazz morali. 
Taf iċċaqlaq id-diżubbidjenza stinat…

Għajnuna Pronta

“Alla hu l-kenn u l-qawwa tagħna, għajnuna pronta dejjem fid-dwejjaq. Għalhekk ma nibżgħux imqar jekk l-art titriegħed u l-muntanji jiġġarrfu f’nofs il-baħar, u l-ilmijiet tiegħu jgħajtu u jirgħaw, u l-muntanji jitheżżu bit-tqanqil tagħhom. Hemm xmara li n-nixxigħat tagħha jferrħu l-belt t’Alla, l-għamara qaddisa tal-Ogħla. Alla qiegħed f’nofsha; hi ma titħarrikx. Alla jgħinna, mit-tbexbix tal-jum. Il-ġnus triegħdu, is-saltniet iġġarrfu; hu semma’ leħnu u l-art iddewbet. Il-Mulej tal-eżerċti magħna; Alla ta’ Ġakobb hu l-fortizza tagħna” (Salmi 46:1-7).
Għajnuna li mhix preżenti meta għandna bżonnha ma tiswa kważi xejn. L-ankra li titħalla fuq l-art tkun bla fejda għall-baħrin f’nofs il-maltempata. Tabib li ma ssibux meta tinsab marid ma jaġevolak xejn. Fost id-diversi għajnuniet tal-art, ftit huma pronti: ġeneralment iddum biex tiksibhom u tapprofitta minnhom. 
Xi ngħidu, però, dwar Alla tagħna? Hu preżenti kull meta nfittxuh, preżenti meta għandna bżonnu, u preżenti meta nkunu gawde…