Skip to main content

Lejn il-Missier

“Is-snin ta’ ħajjitna jgħibu bħal nifs. Jiem ħajjitna huma tliet għexieren u għaxar snin; u għal dawk li huma b’saħħithom, jilħqu t-tmenin sena. Iżda jekk iżidu għomorhom ikunu taħbit u għali, għax malajr jgħaddu, u aħna ngħaddu magħhom. Min jista’ jifhem il-qawwa tal-qilla tiegħek u tal-għadab tiegħek, skont il-biża’ li jistħoqqlok? Għalhekk għallimna ngħoddu jiem ħajjitna sabiex ikollna qalb għarfa” (Salmi 90:9-12).

Kemm tabilħaqq inħossu li għomorna hu transitorju? Jgħaddi bħal dell fuq ħajt. Jisfuma fix-xejn bħal ċpar li jidher għal ftit. Hu għaqal għalina nistmaw ħajjitna, bil-kumplessità u l-kwantità kollha tagħha, bħala l-ġinnasju li fih qed nippreparaw għall-Ġenna. Irridu naslu f’punt fejn tabilħaqq inħarsu lejn il-preparazzjoni għall-mewt bħala l-ewwel pass biex nitgħallmu ngħixu. 

Fil-ġenerazzjonijiet mgħoddija, ħutna fil-fidi esperjenzaw persekuzzjoni sistematika minħabba l-fedeltà tagħhom lejn Sidna Ġesù. Illum ingawdu bosta kumditajiet fid-dar li l-predeċessuri tagħna ma kinux jafu bihom. L-operazzjonijiet fl-isptar kienu rudimentarji ħafna, u l-mediċina skarsa u primittiva. Ma kellhom ebda sigurtà soċjali jew inxurans. Għexu fi żminijiet meta nofs il-popolazzjoni adulta kienet tmut fil-fjur ta’ ħajjitha, u nofs it-tfal iħallu did-dinja fl-infanzja. Il-kumpanija kontinwa tagħhom kienet mal-mard, skonfort, uġigħ u gwaj. 

Indubjament kienu jaqtgħu qalbhom kieku ma żammewx il-ħarsa ta’ ruħhom fis-smewwiet. Ma kinux ifendu kieku ma għaddewx lilhom infushom bħala pellegrini qed jivvjaġġaw lejn il-Belt eterna, Ġerusalemm smewwitija. Mela ejja nifhmuha din: il-ħajja qasira wisq u sikwit miżgħuda bl-uġigħ. Id-dar vera tal-fidili hi l-Ġenna. 

Talba: “Foħrija, ġieħ u unur lilek, Missierna qaddis. Għax int imlejt lil ruħna b’tant konfidenza illi naslu biex ngħidu illi nippreferu noħorġu mill-ġisem u nkunu d-dar miegħek. Int preparajtilna abitazzjoni fejn ingawdu xirka hienja miegħek, mal-anġli u l-qaddisin tiegħek. Ħalleluja. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Enerġija għall-Ġid jew Ħsara

“Smajtu illi ngħad lill-antiki, ‘Tikkommettix omiċidju,’ u ‘Kull min jikkommetti omiċidju jkun ħaqqu l-ġudizzju.’ Imma jien ngħidilkom, kull min jirrabja ma’ ħuh ikun ħaqqu l-ġudizzju. Jerġa’, kull min jgħid lil ħuh, ‘Raka,’ ikun suġġett għas-Sanedrin; u kull min jgħid, ‘Ja iblah!’ ikun ħaqqu jmur fl-Infern tan-nar” (Mattew 5:20-21).
Meta l-korla fija tidher fl-aħjar tagħha, tiżvelali l-agħar fil-karattru tiegħi. Il-korla, bestja inkontrollabbli, tnissel rimors fil-qalb, diskordja fid-dar, qrusa fil-komunità u konfużjoni fl-istat. 
Biss meta tiġi manipulata biex tikkonfronta problemi f’relazzjoni, tista’ tkun forza kostruttiva. Hi dajnamajt: faċilment tkun abbużata mid-delinkwenti għat-tkissir; f’xi każijiet tista’ tkun maniġġjata għall-ġid. Toffri varjetà wiesa’ ta’ possibbiltajiet. Toħloq kaos, imma tagħtik ukoll id-dinamika biex tinawgura mogħdijiet li altrimenti jibqgħu magħluqa. Tipprovdi s-saħħa biex tneħħi tfixkil, xkiel u imbarazz morali. 
Taf iċċaqlaq id-diżubbidjenza stinat…

Għajnuna Pronta

“Alla hu l-kenn u l-qawwa tagħna, għajnuna pronta dejjem fid-dwejjaq. Għalhekk ma nibżgħux imqar jekk l-art titriegħed u l-muntanji jiġġarrfu f’nofs il-baħar, u l-ilmijiet tiegħu jgħajtu u jirgħaw, u l-muntanji jitheżżu bit-tqanqil tagħhom. Hemm xmara li n-nixxigħat tagħha jferrħu l-belt t’Alla, l-għamara qaddisa tal-Ogħla. Alla qiegħed f’nofsha; hi ma titħarrikx. Alla jgħinna, mit-tbexbix tal-jum. Il-ġnus triegħdu, is-saltniet iġġarrfu; hu semma’ leħnu u l-art iddewbet. Il-Mulej tal-eżerċti magħna; Alla ta’ Ġakobb hu l-fortizza tagħna” (Salmi 46:1-7).
Għajnuna li mhix preżenti meta għandna bżonnha ma tiswa kważi xejn. L-ankra li titħalla fuq l-art tkun bla fejda għall-baħrin f’nofs il-maltempata. Tabib li ma ssibux meta tinsab marid ma jaġevolak xejn. Fost id-diversi għajnuniet tal-art, ftit huma pronti: ġeneralment iddum biex tiksibhom u tapprofitta minnhom. 
Xi ngħidu, però, dwar Alla tagħna? Hu preżenti kull meta nfittxuh, preżenti meta għandna bżonnu, u preżenti meta nkunu gawde…