Skip to main content

Lejn il-Missier

“Is-snin ta’ ħajjitna jgħibu bħal nifs. Jiem ħajjitna huma tliet għexieren u għaxar snin; u għal dawk li huma b’saħħithom, jilħqu t-tmenin sena. Iżda jekk iżidu għomorhom ikunu taħbit u għali, għax malajr jgħaddu, u aħna ngħaddu magħhom. Min jista’ jifhem il-qawwa tal-qilla tiegħek u tal-għadab tiegħek, skont il-biża’ li jistħoqqlok? Għalhekk għallimna ngħoddu jiem ħajjitna sabiex ikollna qalb għarfa” (Salmi 90:9-12).

Kemm tabilħaqq inħossu li għomorna hu transitorju? Jgħaddi bħal dell fuq ħajt. Jisfuma fix-xejn bħal ċpar li jidher għal ftit. Hu għaqal għalina nistmaw ħajjitna, bil-kumplessità u l-kwantità kollha tagħha, bħala l-ġinnasju li fih qed nippreparaw għall-Ġenna. Irridu naslu f’punt fejn tabilħaqq inħarsu lejn il-preparazzjoni għall-mewt bħala l-ewwel pass biex nitgħallmu ngħixu. 

Fil-ġenerazzjonijiet mgħoddija, ħutna fil-fidi esperjenzaw persekuzzjoni sistematika minħabba l-fedeltà tagħhom lejn Sidna Ġesù. Illum ingawdu bosta kumditajiet fid-dar li l-predeċessuri tagħna ma kinux jafu bihom. L-operazzjonijiet fl-isptar kienu rudimentarji ħafna, u l-mediċina skarsa u primittiva. Ma kellhom ebda sigurtà soċjali jew inxurans. Għexu fi żminijiet meta nofs il-popolazzjoni adulta kienet tmut fil-fjur ta’ ħajjitha, u nofs it-tfal iħallu did-dinja fl-infanzja. Il-kumpanija kontinwa tagħhom kienet mal-mard, skonfort, uġigħ u gwaj. 

Indubjament kienu jaqtgħu qalbhom kieku ma żammewx il-ħarsa ta’ ruħhom fis-smewwiet. Ma kinux ifendu kieku ma għaddewx lilhom infushom bħala pellegrini qed jivvjaġġaw lejn il-Belt eterna, Ġerusalemm smewwitija. Mela ejja nifhmuha din: il-ħajja qasira wisq u sikwit miżgħuda bl-uġigħ. Id-dar vera tal-fidili hi l-Ġenna. 

Talba: “Foħrija, ġieħ u unur lilek, Missierna qaddis. Għax int imlejt lil ruħna b’tant konfidenza illi naslu biex ngħidu illi nippreferu noħorġu mill-ġisem u nkunu d-dar miegħek. Int preparajtilna abitazzjoni fejn ingawdu xirka hienja miegħek, mal-anġli u l-qaddisin tiegħek. Ħalleluja. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Mhux Bilfors Nirrabja!

“In-nies kesħin iġibu belt f’nassa, iżda l-għorrief iberrdu t-tmasħin. L-iblah jiżvoga għadbu kollu iżda l-għaref iżommu. Wieħed imgħaddab iqajjem il-ġlied, u min jitbaqbaq jagħmel ħafna ħtijiet. Jekk kont iblah billi tkabbart, jew jekk ħsibt id-deni, qiegħed idek fuq fommok, għax jekk tagħsar il-ħalib toħroġ il-baqta, u jekk tagħsar imnieħrek toħroġ id-demm, u jekk tagħsar il-għadab joħroġ il-ġlied” (Proverbji 29:8,11,22; 30:32-33).
Il-ġudizzju hu l-eżami aħħari tagħna quddiem Alla – “kull wieħed minna jagħti kont ’l Alla tiegħu nnifsu.” Kif taħseb li se tmur f’dan l-eżami kruċjali? Se tgħaddi jew teħel? Tinstab għaref jew iblah? Ir-risposta tista’ tkun tafha, għax il-Mulej jagħtina ħafna u ħafna testijiet matul ħajjitna biex naraw kif aħna sejrin; inkunu qed nagħmlu evalwazzjoni tagħna nfusna. 
Dawn it-testijiet huma ċ-ċirkostanzi li tiltaqa’ magħhom kuljum, fid-dar, l-iskola, fuq ix-xogħol, fil-ħanut, fil-knisja, mal-ħbieb, ma’ kulħadd. Mistoqsija li toħroġ spiss f’dawn it-testiji…

Diskriminazzjoni Divina

“Meta timtedd ma jkollox biża’; iva, meta timtedd ngħasek jiġik ħelu. La tibżax minn qtajja għal għarrieda, u lanqas mill-ħsara tal-ħżiena, meta tasal. Għax ikun maġenbek il-Mulej, u riġlek iħarislek li ma jinqabadx…Is-saħta tal-Mulej f’dar il-ħażin, iżda dar il-ġusti jberikha. Min irid jiddieħaq, hu jiddieħaq bih, iżda lill-umli jagħtihom il-ħniena. L-għorrief jirtu l-ġieħ, iżda l-għajb hu sehem il-boloh” (Proverbji 3:24-26,33-35).
Alla hu realment renjanti fuq it-tron tal-univers. Dan nistqarruh bil-fidi, speċjalment meta naraw l-anormalità u d-dissens morali minħabba d-dnub uman. Fil-Kredu nistqarru apertament illi Alla “jippremja t-tajbin u jikkastiga lill-ħżiena.” Allura meta Alla jżur il-bniedem bil-ġudizzji tiegħu, ma jkunx irid li niesu jallarmaw ruħhom. Jaf jiddistingwi bejniethom. Alla ma joħroġx biex jagħmel id-deni, iżda biex jiddefendi l-ġusti.
Iridhom juri kuraġġ. Il-fidili, marbuta miegħu b’patt solenni, igawdu xirka miegħu u allura jafu bil-preżenza tiegħu, avolja kul…

L-Għammiel u Jien

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela” (Mattew 10:28-31). 
Il-providenza t’Alla sservi l-għan biex tagħti xhieda tiegħu fost il-pagani. L-interess, l-għożża u l-ħarsien patern tiegħu huma kollha sinjali illi jippontaw lejh innifsu. L-intenzjoni f’dit-testimonjanza, jekk xejn, hi biex il-bnedmin, huma min huma, ma jkollhomx skuża. Jilagħbuha taparsi ma jafux lil Alla; difatti jafu bih, imma jippreferu jaduraw u jservu allat oħra skont l-istħajjil u l-invenzjoni tagħhom. Alla l-veru hu qaddis wisq biex nidhru quddiemu maħmuġa bid-dnub; għaldaqstant in-nies taħarbu.
Aspett ieħor inkwantu l-providenza hu dan. Alla, li jagħti l-ħajja f…