Skip to main content

Is-Siġill tal-Ispirtu

“Huma kemm huma l-wegħdi t’Alla, fi Kristu hemm l-‘Iva’ tagħhom. Konsegwentement ukoll permezz tiegħu l-‘Ammen’ tingħad minna għall-glorja t’Alla. Issa hu Alla li jistabbilina flimkien magħkom fi Kristu, u unzjonana, li wkoll issiġillana, u tana l-Ispirtu tiegħu fi qlubna bħala kapparra. Jien insejjaħ ’l Alla bħala xhud għal ruħi, illi biex niffrankahielkom ma ġejtx iżjed f’Korintu. Mhux għax niddominaw fuq il-fidi tagħkom, iżda aħna kollaboraturi magħkom għall-ferħ tagħkom, għax huwa bil-fidi illi tinsabu weqfin fermi” (2 Korintin 1:20-24).

Alla tana għotja kontra għotja. Waħda minnhom hi l-unzjoni tiegħu. Ikkonsagrana, jew litteralment ‘unzjonana,’ ċoè, sawwab iż-żejt fuq ir-ras, bħala sinjal ta’ sejħa u tisħiħ divin. Bħalma Alla unzjona lil Ġesù għal servizz u ministeru partikolari, hekk ukoll unzjona lilna għall-ministeri tagħna, mhux biż-żejt, imma bil-qawwa tal-Ispirtu. 

Għotja oħra relatata hija l-issiġillar tal-Ispirtu. Siġill uffiċjali jindika awtorità u pussess. Jiggarantixxi ħarsien u protezzjoni. Alla ssiġillana (għamilna tiegħu b’garanzija u sirna proprjetà tiegħu) mhux b’siġill tax-xamgħa jew l-inċira, imma bl-Ispirtu s-Santu fi qlubna. Din l-għotja, dan l-att divin iseħħ fir-ruħ darba għal dejjem meta nsiru wliedu, eżattament meta jagħtina l-Ispirtu tiegħu, ċoè appena nafdaw f’Ibnu għall-ġustifikazzjoni tagħna.

Tana wkoll ir-rahan tal-Ispirtu. Uriena s-serjetà ta’ ħsiebu billi tana depożitu jew kapparra. Il-kapparra hi parti mill-ħlas totali, li jiggarantixxi li se jsir il-pagament kollu. 

Bl-Ispirtu s-Santu fina Alla jwegħidna u jagħtina garanzija li s-salvazzjoni kompluta għad ċertament tkun realizzata. Se jkollna sehem mill-qawmien għall-ħajja, se nkunu mifdija anke fil-ġisem, mhux biss fir-ruħ. 

Talba: “Mulej omnipotenti, x’tiġdid ħolistiku qed twettaq fina! Diġà għandna fina l-ħajja smewwitija, qabel ma naslu l-Ġenna. U allura l-Ġenna hi wirt riżervat għalina l-fidili tiegħek. Ħajr mill-qalb għal din l-assigurazzjoni, għax nifhmu illi aħna ssiġillati bl-Ispirtu tiegħek għal jum il-fidwa sħiħa tagħna. F’isem Ġesù, il-Garanti tagħna.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Enerġija għall-Ġid jew Ħsara

“Smajtu illi ngħad lill-antiki, ‘Tikkommettix omiċidju,’ u ‘Kull min jikkommetti omiċidju jkun ħaqqu l-ġudizzju.’ Imma jien ngħidilkom, kull min jirrabja ma’ ħuh ikun ħaqqu l-ġudizzju. Jerġa’, kull min jgħid lil ħuh, ‘Raka,’ ikun suġġett għas-Sanedrin; u kull min jgħid, ‘Ja iblah!’ ikun ħaqqu jmur fl-Infern tan-nar” (Mattew 5:20-21).
Meta l-korla fija tidher fl-aħjar tagħha, tiżvelali l-agħar fil-karattru tiegħi. Il-korla, bestja inkontrollabbli, tnissel rimors fil-qalb, diskordja fid-dar, qrusa fil-komunità u konfużjoni fl-istat. 
Biss meta tiġi manipulata biex tikkonfronta problemi f’relazzjoni, tista’ tkun forza kostruttiva. Hi dajnamajt: faċilment tkun abbużata mid-delinkwenti għat-tkissir; f’xi każijiet tista’ tkun maniġġjata għall-ġid. Toffri varjetà wiesa’ ta’ possibbiltajiet. Toħloq kaos, imma tagħtik ukoll id-dinamika biex tinawgura mogħdijiet li altrimenti jibqgħu magħluqa. Tipprovdi s-saħħa biex tneħħi tfixkil, xkiel u imbarazz morali. 
Taf iċċaqlaq id-diżubbidjenza stinat…

Għajnuna Pronta

“Alla hu l-kenn u l-qawwa tagħna, għajnuna pronta dejjem fid-dwejjaq. Għalhekk ma nibżgħux imqar jekk l-art titriegħed u l-muntanji jiġġarrfu f’nofs il-baħar, u l-ilmijiet tiegħu jgħajtu u jirgħaw, u l-muntanji jitheżżu bit-tqanqil tagħhom. Hemm xmara li n-nixxigħat tagħha jferrħu l-belt t’Alla, l-għamara qaddisa tal-Ogħla. Alla qiegħed f’nofsha; hi ma titħarrikx. Alla jgħinna, mit-tbexbix tal-jum. Il-ġnus triegħdu, is-saltniet iġġarrfu; hu semma’ leħnu u l-art iddewbet. Il-Mulej tal-eżerċti magħna; Alla ta’ Ġakobb hu l-fortizza tagħna” (Salmi 46:1-7).
Għajnuna li mhix preżenti meta għandna bżonnha ma tiswa kważi xejn. L-ankra li titħalla fuq l-art tkun bla fejda għall-baħrin f’nofs il-maltempata. Tabib li ma ssibux meta tinsab marid ma jaġevolak xejn. Fost id-diversi għajnuniet tal-art, ftit huma pronti: ġeneralment iddum biex tiksibhom u tapprofitta minnhom. 
Xi ngħidu, però, dwar Alla tagħna? Hu preżenti kull meta nfittxuh, preżenti meta għandna bżonnu, u preżenti meta nkunu gawde…