Skip to main content

Is-Siġill tal-Ispirtu

“Huma kemm huma l-wegħdi t’Alla, fi Kristu hemm l-‘Iva’ tagħhom. Konsegwentement ukoll permezz tiegħu l-‘Ammen’ tingħad minna għall-glorja t’Alla. Issa hu Alla li jistabbilina flimkien magħkom fi Kristu, u unzjonana, li wkoll issiġillana, u tana l-Ispirtu tiegħu fi qlubna bħala kapparra. Jien insejjaħ ’l Alla bħala xhud għal ruħi, illi biex niffrankahielkom ma ġejtx iżjed f’Korintu. Mhux għax niddominaw fuq il-fidi tagħkom, iżda aħna kollaboraturi magħkom għall-ferħ tagħkom, għax huwa bil-fidi illi tinsabu weqfin fermi” (2 Korintin 1:20-24).

Alla tana għotja kontra għotja. Waħda minnhom hi l-unzjoni tiegħu. Ikkonsagrana, jew litteralment ‘unzjonana,’ ċoè, sawwab iż-żejt fuq ir-ras, bħala sinjal ta’ sejħa u tisħiħ divin. Bħalma Alla unzjona lil Ġesù għal servizz u ministeru partikolari, hekk ukoll unzjona lilna għall-ministeri tagħna, mhux biż-żejt, imma bil-qawwa tal-Ispirtu. 

Għotja oħra relatata hija l-issiġillar tal-Ispirtu. Siġill uffiċjali jindika awtorità u pussess. Jiggarantixxi ħarsien u protezzjoni. Alla ssiġillana (għamilna tiegħu b’garanzija u sirna proprjetà tiegħu) mhux b’siġill tax-xamgħa jew l-inċira, imma bl-Ispirtu s-Santu fi qlubna. Din l-għotja, dan l-att divin iseħħ fir-ruħ darba għal dejjem meta nsiru wliedu, eżattament meta jagħtina l-Ispirtu tiegħu, ċoè appena nafdaw f’Ibnu għall-ġustifikazzjoni tagħna.

Tana wkoll ir-rahan tal-Ispirtu. Uriena s-serjetà ta’ ħsiebu billi tana depożitu jew kapparra. Il-kapparra hi parti mill-ħlas totali, li jiggarantixxi li se jsir il-pagament kollu. 

Bl-Ispirtu s-Santu fina Alla jwegħidna u jagħtina garanzija li s-salvazzjoni kompluta għad ċertament tkun realizzata. Se jkollna sehem mill-qawmien għall-ħajja, se nkunu mifdija anke fil-ġisem, mhux biss fir-ruħ. 

Talba: “Mulej omnipotenti, x’tiġdid ħolistiku qed twettaq fina! Diġà għandna fina l-ħajja smewwitija, qabel ma naslu l-Ġenna. U allura l-Ġenna hi wirt riżervat għalina l-fidili tiegħek. Ħajr mill-qalb għal din l-assigurazzjoni, għax nifhmu illi aħna ssiġillati bl-Ispirtu tiegħek għal jum il-fidwa sħiħa tagħna. F’isem Ġesù, il-Garanti tagħna.”

Comments

Popular posts from this blog

Mhux Bilfors Nirrabja!

“In-nies kesħin iġibu belt f’nassa, iżda l-għorrief iberrdu t-tmasħin. L-iblah jiżvoga għadbu kollu iżda l-għaref iżommu. Wieħed imgħaddab iqajjem il-ġlied, u min jitbaqbaq jagħmel ħafna ħtijiet. Jekk kont iblah billi tkabbart, jew jekk ħsibt id-deni, qiegħed idek fuq fommok, għax jekk tagħsar il-ħalib toħroġ il-baqta, u jekk tagħsar imnieħrek toħroġ id-demm, u jekk tagħsar il-għadab joħroġ il-ġlied” (Proverbji 29:8,11,22; 30:32-33).
Il-ġudizzju hu l-eżami aħħari tagħna quddiem Alla – “kull wieħed minna jagħti kont ’l Alla tiegħu nnifsu.” Kif taħseb li se tmur f’dan l-eżami kruċjali? Se tgħaddi jew teħel? Tinstab għaref jew iblah? Ir-risposta tista’ tkun tafha, għax il-Mulej jagħtina ħafna u ħafna testijiet matul ħajjitna biex naraw kif aħna sejrin; inkunu qed nagħmlu evalwazzjoni tagħna nfusna. 
Dawn it-testijiet huma ċ-ċirkostanzi li tiltaqa’ magħhom kuljum, fid-dar, l-iskola, fuq ix-xogħol, fil-ħanut, fil-knisja, mal-ħbieb, ma’ kulħadd. Mistoqsija li toħroġ spiss f’dawn it-testiji…

Diskriminazzjoni Divina

“Meta timtedd ma jkollox biża’; iva, meta timtedd ngħasek jiġik ħelu. La tibżax minn qtajja għal għarrieda, u lanqas mill-ħsara tal-ħżiena, meta tasal. Għax ikun maġenbek il-Mulej, u riġlek iħarislek li ma jinqabadx…Is-saħta tal-Mulej f’dar il-ħażin, iżda dar il-ġusti jberikha. Min irid jiddieħaq, hu jiddieħaq bih, iżda lill-umli jagħtihom il-ħniena. L-għorrief jirtu l-ġieħ, iżda l-għajb hu sehem il-boloh” (Proverbji 3:24-26,33-35).
Alla hu realment renjanti fuq it-tron tal-univers. Dan nistqarruh bil-fidi, speċjalment meta naraw l-anormalità u d-dissens morali minħabba d-dnub uman. Fil-Kredu nistqarru apertament illi Alla “jippremja t-tajbin u jikkastiga lill-ħżiena.” Allura meta Alla jżur il-bniedem bil-ġudizzji tiegħu, ma jkunx irid li niesu jallarmaw ruħhom. Jaf jiddistingwi bejniethom. Alla ma joħroġx biex jagħmel id-deni, iżda biex jiddefendi l-ġusti.
Iridhom juri kuraġġ. Il-fidili, marbuta miegħu b’patt solenni, igawdu xirka miegħu u allura jafu bil-preżenza tiegħu, avolja kul…

L-Għammiel u Jien

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela” (Mattew 10:28-31). 
Il-providenza t’Alla sservi l-għan biex tagħti xhieda tiegħu fost il-pagani. L-interess, l-għożża u l-ħarsien patern tiegħu huma kollha sinjali illi jippontaw lejh innifsu. L-intenzjoni f’dit-testimonjanza, jekk xejn, hi biex il-bnedmin, huma min huma, ma jkollhomx skuża. Jilagħbuha taparsi ma jafux lil Alla; difatti jafu bih, imma jippreferu jaduraw u jservu allat oħra skont l-istħajjil u l-invenzjoni tagħhom. Alla l-veru hu qaddis wisq biex nidhru quddiemu maħmuġa bid-dnub; għaldaqstant in-nies taħarbu.
Aspett ieħor inkwantu l-providenza hu dan. Alla, li jagħti l-ħajja f…