Skip to main content

Għadni ma Wasaltx

“Appena Marija waslet fejn kien Ġesù u ratu, intefgħet ma’ saqajh u qaltlu, ‘Ja Sid, kieku kont hawn, ħija ma kienx imut.’ Kif raha tibki, u l-Lhud li akkumpanjawha jibku magħha, Ġesù kien ikkommovat qatigħ fl-ispirtu u ddisturba ruħu. ‘Fejn qegħidtuh?’ staqsa. Qalulu, ‘Ja Sid, ejja u ara.’ Ġesù beka. Għalhekk il-Lhud qalu, ‘Ara kemm kien iħobbu!’ Imma xi wħud minnhom irrimarkaw, ‘Ma setax dal-bniedem, li fetaħ għajnejn l-għami, jagħmel li anke dan ma jmutx?’” (Ġwanni 11:32-37).

Ġesù jħoss għalina. Xerred id-dmugħ għat-telfa ta’ ħabibu. Kien ikkommovat wisq. F’ċirkostanzi hekk iebsa talab lill-Missier. Dgħajjef fl-umanità; setgħan fid-divinità. 

Min jaf x’ħass ukoll Lażżru kif ingħatatlu estensjoni ta’ għomru! U int, Kristjan, kif imissha ruħek titqanqal u tkun emozzjonat talli kont irxoxtat minn mewt fid-dnub għall-ħajja ta’ ġustizzja u mħabba. Swejt lis-Salvatur mhux biss id-dmugħ, mhux biss tnegħid u kommozzjoni. Swejtlu agunija, tortura lil hinn mill-ħsieb, sofferenzi lil hinn mill-espressjoni. Id-demm immakulat tiegħu xxerred minħabba fik, biex jipprokuralek il-ħajja eterna u jottieni s-salvazzjoni ta’ ruħek u ġismek. 

Tista’ tirrifletti dwar din l-imħabba mingħajr ma timmedita fuq il-miżerja tiegħek? Tirrealizza kemm kapaċi jkunu iebsa qlubna? U kemm huma affettwati ftit bl-imħabba illi Alla waħdu seta’ jagħnina biha? Ejja mela, tħeġġeġ u indem. Hekk Bin Alla jkun jerġa’ iktar glorifikat fik. Stqarr il-bruda tiegħek. Dur lejh għal bidu ġdid. Mhux se jarmik; żgur mhux se jaqta’ qalbu minnek. Ladarba kisbek għalih innifsu, itemm xogħlu fik. 

Talba: “Missier, l-għajta umli tiegħi hi biss, ‘Mulej, jien nemmen; għin in-nuqqas ta’ twemmin tiegħi.’ M’għadnix li kont, iżda żgurament għadni ma wasaltx. Għad fadal sfidi x’negħleb u muntanji x’nixxabbat. Titlaqnix waħdi, għax mingħajrek insofri biss disfatta. Nitolbok f’isem Ibnek Ġesù.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…