Skip to main content

Għadni ma Wasaltx

“Appena Marija waslet fejn kien Ġesù u ratu, intefgħet ma’ saqajh u qaltlu, ‘Ja Sid, kieku kont hawn, ħija ma kienx imut.’ Kif raha tibki, u l-Lhud li akkumpanjawha jibku magħha, Ġesù kien ikkommovat qatigħ fl-ispirtu u ddisturba ruħu. ‘Fejn qegħidtuh?’ staqsa. Qalulu, ‘Ja Sid, ejja u ara.’ Ġesù beka. Għalhekk il-Lhud qalu, ‘Ara kemm kien iħobbu!’ Imma xi wħud minnhom irrimarkaw, ‘Ma setax dal-bniedem, li fetaħ għajnejn l-għami, jagħmel li anke dan ma jmutx?’” (Ġwanni 11:32-37).

Ġesù jħoss għalina. Xerred id-dmugħ għat-telfa ta’ ħabibu. Kien ikkommovat wisq. F’ċirkostanzi hekk iebsa talab lill-Missier. Dgħajjef fl-umanità; setgħan fid-divinità. 

Min jaf x’ħass ukoll Lażżru kif ingħatatlu estensjoni ta’ għomru! U int, Kristjan, kif imissha ruħek titqanqal u tkun emozzjonat talli kont irxoxtat minn mewt fid-dnub għall-ħajja ta’ ġustizzja u mħabba. Swejt lis-Salvatur mhux biss id-dmugħ, mhux biss tnegħid u kommozzjoni. Swejtlu agunija, tortura lil hinn mill-ħsieb, sofferenzi lil hinn mill-espressjoni. Id-demm immakulat tiegħu xxerred minħabba fik, biex jipprokuralek il-ħajja eterna u jottieni s-salvazzjoni ta’ ruħek u ġismek. 

Tista’ tirrifletti dwar din l-imħabba mingħajr ma timmedita fuq il-miżerja tiegħek? Tirrealizza kemm kapaċi jkunu iebsa qlubna? U kemm huma affettwati ftit bl-imħabba illi Alla waħdu seta’ jagħnina biha? Ejja mela, tħeġġeġ u indem. Hekk Bin Alla jkun jerġa’ iktar glorifikat fik. Stqarr il-bruda tiegħek. Dur lejh għal bidu ġdid. Mhux se jarmik; żgur mhux se jaqta’ qalbu minnek. Ladarba kisbek għalih innifsu, itemm xogħlu fik. 

Talba: “Missier, l-għajta umli tiegħi hi biss, ‘Mulej, jien nemmen; għin in-nuqqas ta’ twemmin tiegħi.’ M’għadnix li kont, iżda żgurament għadni ma wasaltx. Għad fadal sfidi x’negħleb u muntanji x’nixxabbat. Titlaqnix waħdi, għax mingħajrek insofri biss disfatta. Nitolbok f’isem Ibnek Ġesù.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…