Skip to main content

Bil-Fidi

“Issa l-fidi hi l-assigurazzjoni tal-ħwejjeġ ittamati, iċ-ċertezza t’affarijiet li ma narawx. B’dil-fidi kienu rrikmandati n-nies fl-antik. Bil-fidi nifhmu li l-univers kien ifformat bil-kelma t’Alla, tant li l-ħaġa li naraw ma saritx minn ħwejjeġ viżibbli. Bil-fidi Abel offra ’l Alla sagrifiċċju aħjar minn Kajjin. Permezz tagħha kien mixhud li hu ġust, billi Alla xehed dwar l-għotjiet tiegħu. U permezz tal-fidi għadu jitkellem, avolja miet” (Ebrej 11:1-4).

Meta nirreferu dwar il-fidi, qegħdin ngħidu l-ħtieġa bażika li nilqgħu l-Iskrittura Mqaddsa bħala r-rivelazzjoni unika u suffiċjenti t’Alla. Il-Ħallieq tkellem b’diversi mod u f’perjodi varji permezz tal-profeti tiegħu. Inkuruna r-rivelazzjoni tiegħu bil-miġja ta’ Ibnu fostna, ix-xbieha perfetta u sħiħa tal-persuna tiegħu. 

Mela l-fidi tfisser temmen, abbażi tal-Bibbja, dak li ma rajtux personalment, u l-premju tagħha huwa illi għad tara u tgawdi dak li bħalissa temmen. Imqar il-ktieb sekondarju l-ieħor, il-ktieb l-istampi, ċoè l-ħolqien madwarna, li narah kontinwament, jgħallimni nafda fil-Kreatur għal dak kollu li ma rajtx. 

Mela, bħala bnedmin, nutilizzaw id-diversi fakoltajiet tagħna, għax dawn mogħtija lilna mill-Ħallieq twajjeb. Nużawhom mhux biex nabolixxu l-fidi iżda biex insaħħuha. Ir-raġuni, pereżempju, fejn qabel ġie li nqdejna biha biex niskużaw jew niddefendu dnubna, issa nħaddmuha favur il-fidi, u nagħrfu l-loġika tal-fidi, l-indispensabbiltà u l-istrumentalità tagħha biex tgħaqqadna mal-Feddej, li qalilna illi x-xogħol t’Alla huwa li nemmnu f’min bagħat (Ġwanni 6:29). Avolja ma rajniehx, nemmnu fih; avolja ma narawhx għalissa, niddependu fuqu u nħobbuh (1 Pietru 1:8). Għax il-fidi hi l-assigurazzjoni tal-ħwejjeġ li nittamaw fihom, il-prova jew l-evidenza tal-ħwejjeġ li ma jidhrux.

Talba: “Missier, grazzi mill-qalb talli tajtna illi nirrikorru lejn Ibnek Ġesù, nagħrfuh bħala Sidna u Salvatur uniku tagħna, u nafdawh għall-fidwa eterna tagħna. Aħfrilna talli għadna nagħmlu ta’ rasna, u nġibu ruħna ansjużi jew dubjużi, meta suppost niddependu fuqek għalkollox. Qawwielna l-fidi aħna ħalli nħarsu fiss lejn il-Blata tas-salvazzjoni tagħna.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…