Skip to main content

Ħafna Ħniniet

“Imbierek ikun Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, Missier il-mogħdrijiet u Alla ta’ kull faraġ, li jfarraġna fl-afflizzjoni kollha tagħna, biex inkunu kapaċi nfarrġu ’l dawk fi kwalunkwe afflizzjoni bil-faraġ li bih aħna nfusna mfarrġin minn Alla. Għax bħalma joktru fina s-sofferenzi ta’ Kristu, hekk ukoll permezz ta’ Kristu joktor il-faraġ tagħna. Jekk aħna ttribulati, dan hu għall-faraġ u s-salvazzjoni tagħkom; jekk aħna mfarrġin, dan hu għall-faraġ tagħkom, li jipproduċi fikom saportu paċenzjuż tal-istess sofferenzi li aħna wkoll inbatu. U tamitna għalikom hi ferma, billi nafu illi bħalma intom partiċipanti fis-sofferenzi tagħna, hekk ukoll intom partiċipanti fil-faraġ tagħna” (2 Korintin 1:3-7).

Jekk jidhirlek li Alla qed jittardja bil-ħniniet tiegħu, iskot! Tikkritikax u tfexfixx! Ħaġa waħda agħmel: ibqa’ stennieh, għax ma jiddiżappuntax indefinittivament. L-orarju tiegħu hu differenti minn tiegħek, dak kollox. Appena tirrifletti tikka, tintebaħ illi t-tnikkir divin hu realment għall-vantaġġ tiegħek. Alla Missierna hu infinitament egħref minna lkoll!

Imħollijin waħidna, nagħmlu bħat-tfal: naqtgħu t-tuffieħa meta għadha ġandra; iżda meta tkun misjura, taqa’ bla intervent daparti tagħna. Tuffieħa misjura ttiegħem skwiżita u tagħmlilna l-ġid. Hekk ukoll il-ħniniet mis-sema huma skont l-orarju korrett: tiskurmentax ruħek. Anke jekk jidhirlek li tinsab fi kriżi serja: itfa’ l-hemm tiegħek fuqu. Wiegħed li jindokrak. 

Mill-bqija, gwaj għalina jekk nabbużaw mill-ħniena divina, li hi tagħna frott is-sagrifiċċju li wettaq Kristu għan-nom tagħna. Hija ispirazzjoni satanika ngħidu, “Nidinbu, għax Alla jaħfrilna.” Min joffendi ’l Alla proprjament għax jemmen fil-ħniena t’Alla, bla ma jqis x’sewa lil Ibnu biex qalgħalna l-ħniena, ultimament jirċievi ġudizzju mingħajr ħniena. Il-ħniena mhijiex għal dawk li jidinbu bla ma jibżgħu, imma għal dawk li jibżgħu illi jidinbu.

Lill-fidil, il-ħniniet jumiljawh. Lill-midneb jagħmluh kburi, għax konsistentement jaqleb il-barkiet t’Alla f’saħta għalih innifsu, sakemm finalment jitkisser bla fejqan. Mingħajr fidi m’aħniex kompetenti biex nixtiequ l-ħniena. Mingħajr umiltà m’aħniex kompetenti biex nirċevuha. Mingħajr affezzjoni m’aħniex lesti biex nivvalutawha. Mingħajr sinċerità m’aħniex kwalifikati biex napprezzawha u napprofittaw minnha. Il-ħniniet t’Alla huma daqstant kalamiti li jattiraw lejn il-Ġenna, jew inkella toqol li jgħarraq lir-reprobat fit-telfien. 

Meta Thomas Hooker kien fuq is-sodda tal-mewt, ħabibu qallu, “Ħija, dalwaqt tirċievi l-premju tat-taħbit tiegħek.” Il-moribond wieġbu, “Le, ħabib. Aktarx, dalwaqt se nirċievi ħniena.”

Talba: “Mulej, int iżżurna kull filgħodu bil-ħniniet tiegħek, u ġġeddidhomlna fil-fedeltà tiegħek. Kieku mhux hekk aħna bla tama, imsakkrin fil-ħtija u l-kundanna. Grazzi talli ħriftilna u aċċettajtna kif aħna, iżda nithennew meta nafu li ma tridx tħallina kif aħna. Naddafna, saħħaħna; agħmilna fwieħa ħelwa għalik.”

Comments

Popular posts from this blog

Mhux Bilfors Nirrabja!

“In-nies kesħin iġibu belt f’nassa, iżda l-għorrief iberrdu t-tmasħin. L-iblah jiżvoga għadbu kollu iżda l-għaref iżommu. Wieħed imgħaddab iqajjem il-ġlied, u min jitbaqbaq jagħmel ħafna ħtijiet. Jekk kont iblah billi tkabbart, jew jekk ħsibt id-deni, qiegħed idek fuq fommok, għax jekk tagħsar il-ħalib toħroġ il-baqta, u jekk tagħsar imnieħrek toħroġ id-demm, u jekk tagħsar il-għadab joħroġ il-ġlied” (Proverbji 29:8,11,22; 30:32-33).
Il-ġudizzju hu l-eżami aħħari tagħna quddiem Alla – “kull wieħed minna jagħti kont ’l Alla tiegħu nnifsu.” Kif taħseb li se tmur f’dan l-eżami kruċjali? Se tgħaddi jew teħel? Tinstab għaref jew iblah? Ir-risposta tista’ tkun tafha, għax il-Mulej jagħtina ħafna u ħafna testijiet matul ħajjitna biex naraw kif aħna sejrin; inkunu qed nagħmlu evalwazzjoni tagħna nfusna. 
Dawn it-testijiet huma ċ-ċirkostanzi li tiltaqa’ magħhom kuljum, fid-dar, l-iskola, fuq ix-xogħol, fil-ħanut, fil-knisja, mal-ħbieb, ma’ kulħadd. Mistoqsija li toħroġ spiss f’dawn it-testiji…

Diskriminazzjoni Divina

“Meta timtedd ma jkollox biża’; iva, meta timtedd ngħasek jiġik ħelu. La tibżax minn qtajja għal għarrieda, u lanqas mill-ħsara tal-ħżiena, meta tasal. Għax ikun maġenbek il-Mulej, u riġlek iħarislek li ma jinqabadx…Is-saħta tal-Mulej f’dar il-ħażin, iżda dar il-ġusti jberikha. Min irid jiddieħaq, hu jiddieħaq bih, iżda lill-umli jagħtihom il-ħniena. L-għorrief jirtu l-ġieħ, iżda l-għajb hu sehem il-boloh” (Proverbji 3:24-26,33-35).
Alla hu realment renjanti fuq it-tron tal-univers. Dan nistqarruh bil-fidi, speċjalment meta naraw l-anormalità u d-dissens morali minħabba d-dnub uman. Fil-Kredu nistqarru apertament illi Alla “jippremja t-tajbin u jikkastiga lill-ħżiena.” Allura meta Alla jżur il-bniedem bil-ġudizzji tiegħu, ma jkunx irid li niesu jallarmaw ruħhom. Jaf jiddistingwi bejniethom. Alla ma joħroġx biex jagħmel id-deni, iżda biex jiddefendi l-ġusti.
Iridhom juri kuraġġ. Il-fidili, marbuta miegħu b’patt solenni, igawdu xirka miegħu u allura jafu bil-preżenza tiegħu, avolja kul…

L-Għammiel u Jien

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela” (Mattew 10:28-31). 
Il-providenza t’Alla sservi l-għan biex tagħti xhieda tiegħu fost il-pagani. L-interess, l-għożża u l-ħarsien patern tiegħu huma kollha sinjali illi jippontaw lejh innifsu. L-intenzjoni f’dit-testimonjanza, jekk xejn, hi biex il-bnedmin, huma min huma, ma jkollhomx skuża. Jilagħbuha taparsi ma jafux lil Alla; difatti jafu bih, imma jippreferu jaduraw u jservu allat oħra skont l-istħajjil u l-invenzjoni tagħhom. Alla l-veru hu qaddis wisq biex nidhru quddiemu maħmuġa bid-dnub; għaldaqstant in-nies taħarbu.
Aspett ieħor inkwantu l-providenza hu dan. Alla, li jagħti l-ħajja f…