Skip to main content

Ħafna Ħniniet

“Imbierek ikun Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, Missier il-mogħdrijiet u Alla ta’ kull faraġ, li jfarraġna fl-afflizzjoni kollha tagħna, biex inkunu kapaċi nfarrġu ’l dawk fi kwalunkwe afflizzjoni bil-faraġ li bih aħna nfusna mfarrġin minn Alla. Għax bħalma joktru fina s-sofferenzi ta’ Kristu, hekk ukoll permezz ta’ Kristu joktor il-faraġ tagħna. Jekk aħna ttribulati, dan hu għall-faraġ u s-salvazzjoni tagħkom; jekk aħna mfarrġin, dan hu għall-faraġ tagħkom, li jipproduċi fikom saportu paċenzjuż tal-istess sofferenzi li aħna wkoll inbatu. U tamitna għalikom hi ferma, billi nafu illi bħalma intom partiċipanti fis-sofferenzi tagħna, hekk ukoll intom partiċipanti fil-faraġ tagħna” (2 Korintin 1:3-7).

Jekk jidhirlek li Alla qed jittardja bil-ħniniet tiegħu, iskot! Tikkritikax u tfexfixx! Ħaġa waħda agħmel: ibqa’ stennieh, għax ma jiddiżappuntax indefinittivament. L-orarju tiegħu hu differenti minn tiegħek, dak kollox. Appena tirrifletti tikka, tintebaħ illi t-tnikkir divin hu realment għall-vantaġġ tiegħek. Alla Missierna hu infinitament egħref minna lkoll!

Imħollijin waħidna, nagħmlu bħat-tfal: naqtgħu t-tuffieħa meta għadha ġandra; iżda meta tkun misjura, taqa’ bla intervent daparti tagħna. Tuffieħa misjura ttiegħem skwiżita u tagħmlilna l-ġid. Hekk ukoll il-ħniniet mis-sema huma skont l-orarju korrett: tiskurmentax ruħek. Anke jekk jidhirlek li tinsab fi kriżi serja: itfa’ l-hemm tiegħek fuqu. Wiegħed li jindokrak. 

Mill-bqija, gwaj għalina jekk nabbużaw mill-ħniena divina, li hi tagħna frott is-sagrifiċċju li wettaq Kristu għan-nom tagħna. Hija ispirazzjoni satanika ngħidu, “Nidinbu, għax Alla jaħfrilna.” Min joffendi ’l Alla proprjament għax jemmen fil-ħniena t’Alla, bla ma jqis x’sewa lil Ibnu biex qalgħalna l-ħniena, ultimament jirċievi ġudizzju mingħajr ħniena. Il-ħniena mhijiex għal dawk li jidinbu bla ma jibżgħu, imma għal dawk li jibżgħu illi jidinbu.

Lill-fidil, il-ħniniet jumiljawh. Lill-midneb jagħmluh kburi, għax konsistentement jaqleb il-barkiet t’Alla f’saħta għalih innifsu, sakemm finalment jitkisser bla fejqan. Mingħajr fidi m’aħniex kompetenti biex nixtiequ l-ħniena. Mingħajr umiltà m’aħniex kompetenti biex nirċevuha. Mingħajr affezzjoni m’aħniex lesti biex nivvalutawha. Mingħajr sinċerità m’aħniex kwalifikati biex napprezzawha u napprofittaw minnha. Il-ħniniet t’Alla huma daqstant kalamiti li jattiraw lejn il-Ġenna, jew inkella toqol li jgħarraq lir-reprobat fit-telfien. 

Meta Thomas Hooker kien fuq is-sodda tal-mewt, ħabibu qallu, “Ħija, dalwaqt tirċievi l-premju tat-taħbit tiegħek.” Il-moribond wieġbu, “Le, ħabib. Aktarx, dalwaqt se nirċievi ħniena.”

Talba: “Mulej, int iżżurna kull filgħodu bil-ħniniet tiegħek, u ġġeddidhomlna fil-fedeltà tiegħek. Kieku mhux hekk aħna bla tama, imsakkrin fil-ħtija u l-kundanna. Grazzi talli ħriftilna u aċċettajtna kif aħna, iżda nithennew meta nafu li ma tridx tħallina kif aħna. Naddafna, saħħaħna; agħmilna fwieħa ħelwa għalik.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Enerġija għall-Ġid jew Ħsara

“Smajtu illi ngħad lill-antiki, ‘Tikkommettix omiċidju,’ u ‘Kull min jikkommetti omiċidju jkun ħaqqu l-ġudizzju.’ Imma jien ngħidilkom, kull min jirrabja ma’ ħuh ikun ħaqqu l-ġudizzju. Jerġa’, kull min jgħid lil ħuh, ‘Raka,’ ikun suġġett għas-Sanedrin; u kull min jgħid, ‘Ja iblah!’ ikun ħaqqu jmur fl-Infern tan-nar” (Mattew 5:20-21).
Meta l-korla fija tidher fl-aħjar tagħha, tiżvelali l-agħar fil-karattru tiegħi. Il-korla, bestja inkontrollabbli, tnissel rimors fil-qalb, diskordja fid-dar, qrusa fil-komunità u konfużjoni fl-istat. 
Biss meta tiġi manipulata biex tikkonfronta problemi f’relazzjoni, tista’ tkun forza kostruttiva. Hi dajnamajt: faċilment tkun abbużata mid-delinkwenti għat-tkissir; f’xi każijiet tista’ tkun maniġġjata għall-ġid. Toffri varjetà wiesa’ ta’ possibbiltajiet. Toħloq kaos, imma tagħtik ukoll id-dinamika biex tinawgura mogħdijiet li altrimenti jibqgħu magħluqa. Tipprovdi s-saħħa biex tneħħi tfixkil, xkiel u imbarazz morali. 
Taf iċċaqlaq id-diżubbidjenza stinat…

Għajnuna Pronta

“Alla hu l-kenn u l-qawwa tagħna, għajnuna pronta dejjem fid-dwejjaq. Għalhekk ma nibżgħux imqar jekk l-art titriegħed u l-muntanji jiġġarrfu f’nofs il-baħar, u l-ilmijiet tiegħu jgħajtu u jirgħaw, u l-muntanji jitheżżu bit-tqanqil tagħhom. Hemm xmara li n-nixxigħat tagħha jferrħu l-belt t’Alla, l-għamara qaddisa tal-Ogħla. Alla qiegħed f’nofsha; hi ma titħarrikx. Alla jgħinna, mit-tbexbix tal-jum. Il-ġnus triegħdu, is-saltniet iġġarrfu; hu semma’ leħnu u l-art iddewbet. Il-Mulej tal-eżerċti magħna; Alla ta’ Ġakobb hu l-fortizza tagħna” (Salmi 46:1-7).
Għajnuna li mhix preżenti meta għandna bżonnha ma tiswa kważi xejn. L-ankra li titħalla fuq l-art tkun bla fejda għall-baħrin f’nofs il-maltempata. Tabib li ma ssibux meta tinsab marid ma jaġevolak xejn. Fost id-diversi għajnuniet tal-art, ftit huma pronti: ġeneralment iddum biex tiksibhom u tapprofitta minnhom. 
Xi ngħidu, però, dwar Alla tagħna? Hu preżenti kull meta nfittxuh, preżenti meta għandna bżonnu, u preżenti meta nkunu gawde…