Skip to main content

Minn Dudu għal Farfett!

“Imma issa intom imisskom tneħħu dawn il-ħwejjeġ kollha: ir-rabja, l-għadab, il-malizzja, l-ikkalunnjar u diskors oxxen minn ħalqkom. Tigdbux lil xulxin, ladarba nżajtu l-bniedem il-qadim bil-prattiċi ħżiena tiegħu, u lbistu l-ġdid, li qed jiġġedded fit-tagħrif veru skont l-immaġni ta’ min ħalqu – tiġdid fejn m’hemmx distinzjoni bejn Grieg u Lhudi, ċirkonċiżjoni u inċirkonċiżjoni, barbaru, Skita, ilsir jew liberu, iżda Kristu hu kollox u f’kulħadd. Mela, bħala l-magħżulin t’Alla, qaddisin u maħbubin, ilbsu sentimenti ta’ mogħdrija, benevolenza, umiltà, manswetudini u paċenzja. Issaportu ’l xulxin u aħfru ’l xulxin, jekk xi ħadd għandu lment kontra ħaddieħor; bħalma appuntu ħafrilkom is-Sid, hekk ukoll agħmlu intom. U fuq dawn il-virtujiet kollha ilbsu l-imħabba, li hi r-rabta tal-armonija perfetta” (Kolossin 3:8-14).

Il-karattru diffiċilment jinbidel, u bil-mod – iżda jinbidel, bil-perseveranza. Għax bħalma ħafna xita therri l-irħam, u ħafna rfis ta’ riġlejn jogħrof u jfannad iċ-ċanġatura, hekk il-vizzji jitmermru bl-applikazzjoni konsistenti tal-virtù. 

Il-virtù ma jaffettwak xejn jekk sempliċement issellimlu, u anke tmil quddiemu, u mbagħad tkompli fi triqtek. Hu bidu tajjeb meta tagħmel it-tjieba, imma wisq aħjar meta tħobb it-tjieba. Bl-istess mod, tevita d-dnub hi korsa sensibbli, imma wisq aktar nobbli huwa meta tħobb il-virtù, għax il-virtù hu dak il-ġid perfett li jikkomplementa l-ħajja hienja, l-unika ħaġa immortali li tappartieni għall-mortalità. Hija teżorerija ta’ tagħrif meta tifhem illi l-virtù waħdu jikkonduċi għall-kuntentizza, kemm hawn kif ukoll fid-dinja li għad trid tiġi.

Bla tlaqliq nammettu, illi l-perseveranza ma tiġix mill-ħila tagħna, frattant tiġi fil-ħila tagħna, skont il-ħidma misterjuża tal-Ispirtu s-Santu fina. Qajl qajl il-midneb li qed jafda fi Kristu jinbidel fix-xbieha tiegħu. It-trasformazzjoni hi meraviljuża. Minn dudu jsir farfett! Dan jgħodd ukoll għall-karriera tagħna. Xi trid tilħaq? Max-xewqa tiegħek ħallat id-dedikazzjoni, it-taħriġ u l-perseveranza.

Soċjetà missjonarja darba kitbet lil David Livingstone fiċ-ċentru tal-Afrika. Staqsietu: “Sibt xi triq tajba li tagħti għal fejn tinsab int? Jekk iva, lesti nibgħatulek xi rġiel oħra biex jagħtuk daqqa t’id.” Livingstone kiteb lura: “Jekk għandkom irġiel lesti jingħaqdu miegħi biss jekk ikunu jafu li hemm triq tajba, allura ma rridhomx. Irrid irġiel li lesti jiġu anke jekk m’hemmx triq.”

Talba: “Nammettu, Missier, illi fejn tidħol il-qdusija tagħna sikwit nippretendu li nsibu s-sodda mifruxa. M’aħniex lesti nxammru l-kmiem u naqbdu l-għodda. Aħfrilna dan l-għażż spiritwali; ikkoreġielna l-attitudni tagħna. Saħħaħna bl-Ispirtu tiegħek biex kuljum ninżgħu l-bniedem qadim u nilbsu l-ġdid; immewtu d-dnub fina filwaqt li nimmiraw lejn il-virtù.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…