Skip to main content

L-Għammiel u Jien

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela” (Mattew 10:28-31). 

Il-providenza t’Alla sservi l-għan biex tagħti xhieda tiegħu fost il-pagani. L-interess, l-għożża u l-ħarsien patern tiegħu huma kollha sinjali illi jippontaw lejh innifsu. L-intenzjoni f’dit-testimonjanza, jekk xejn, hi biex il-bnedmin, huma min huma, ma jkollhomx skuża. Jilagħbuha taparsi ma jafux lil Alla; difatti jafu bih, imma jippreferu jaduraw u jservu allat oħra skont l-istħajjil u l-invenzjoni tagħhom. Alla l-veru hu qaddis wisq biex nidhru quddiemu maħmuġa bid-dnub; għaldaqstant in-nies taħarbu.

Aspett ieħor inkwantu l-providenza hu dan. Alla, li jagħti l-ħajja fiżika lill-bniedem, jippriżervah ukoll waqt li għadu fuq l-art. Mhux Alla tar-ruħ biss, imma tal-ġisem ukoll. L-Imgħallem ifakkar lid-dixxipli dwar ir-relazzjoni tagħna m’Alla, bħala ħlejjaq tiegħu, u kif il-Missier kapaċi jieħu ħsiebna, biex hekk ninħelsu mill-ansjetà dwar il-futur mondan tagħna. 

Ħlejjaq oħra, anke l-aktar sempliċi, bħalma huma l-għammiela u l-ġilji salvaġġi, huma mqiegħda f’rabta definita m’Alla. Jieħu ħsieb imantnihom billi jipprovdilhom ħtiġijiethom. Ħa jkollna, mela, kuraġġ quddiem is-saram maġġuri tal-ħajja, u sabar għall-inkonvenjenzi minuri. Meta nkunu temmejna d-dmir kwotidjan, nirtiraw għall-irqad fis-sliem. Alla jibqa’ mqajjem.

Xejn mhu diffiċli għal Alla, iżda ċertament se jindokra lill-bniedem aktar u aktar mill-annimali sempliċi. Lilu assenjalu post ogħla fil-ħolqien tiegħu. Għaldaqstant aħna nigglorifikaw il-Kreatur billi kuljum naċċettaw l-għotjiet tiegħu bi gratitudni, u nistabru bil-provi li wkoll jibgħatilna, għax Alla kapaċi jirregola r-riħ għall-ħaruf imġeżż. 

Wara d-dottrina tal-providenza nsibu l-libertà omnipotenti t’Alla, li biha jesprimu mħabbtu lejna. Ikollna nikkunfessaw, anke bil-ferħa, illi l-providenza nsibuha tajba u sapjenti, kemm f’dak li ningħataw u f’kulma niċċaħdu minnu. 

Talba: “X’faraġ insib fik, Missieri smewwieti, meta naf illi d-dinja u saħansitra ħajti mhumiex gvernati mill-koinċidenza, kombinazzjoni jew xorti għamja. Int trieġi kollox bl-id paterna tiegħek. Ladarba dan hu minnu, filli tippresiedi fuq l-andament kollu ta’ għomri, irrid nitbeżżel fl-ispiritwalità; ħalli nara l-glorja tiegħek mifruxa madwari. Seddaqni u agħtini suċċess, f’ġieħ Ibnek Ġesù. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Mhux Bilfors Nirrabja!

“In-nies kesħin iġibu belt f’nassa, iżda l-għorrief iberrdu t-tmasħin. L-iblah jiżvoga għadbu kollu iżda l-għaref iżommu. Wieħed imgħaddab iqajjem il-ġlied, u min jitbaqbaq jagħmel ħafna ħtijiet. Jekk kont iblah billi tkabbart, jew jekk ħsibt id-deni, qiegħed idek fuq fommok, għax jekk tagħsar il-ħalib toħroġ il-baqta, u jekk tagħsar imnieħrek toħroġ id-demm, u jekk tagħsar il-għadab joħroġ il-ġlied” (Proverbji 29:8,11,22; 30:32-33).
Il-ġudizzju hu l-eżami aħħari tagħna quddiem Alla – “kull wieħed minna jagħti kont ’l Alla tiegħu nnifsu.” Kif taħseb li se tmur f’dan l-eżami kruċjali? Se tgħaddi jew teħel? Tinstab għaref jew iblah? Ir-risposta tista’ tkun tafha, għax il-Mulej jagħtina ħafna u ħafna testijiet matul ħajjitna biex naraw kif aħna sejrin; inkunu qed nagħmlu evalwazzjoni tagħna nfusna. 
Dawn it-testijiet huma ċ-ċirkostanzi li tiltaqa’ magħhom kuljum, fid-dar, l-iskola, fuq ix-xogħol, fil-ħanut, fil-knisja, mal-ħbieb, ma’ kulħadd. Mistoqsija li toħroġ spiss f’dawn it-testiji…

Diskriminazzjoni Divina

“Meta timtedd ma jkollox biża’; iva, meta timtedd ngħasek jiġik ħelu. La tibżax minn qtajja għal għarrieda, u lanqas mill-ħsara tal-ħżiena, meta tasal. Għax ikun maġenbek il-Mulej, u riġlek iħarislek li ma jinqabadx…Is-saħta tal-Mulej f’dar il-ħażin, iżda dar il-ġusti jberikha. Min irid jiddieħaq, hu jiddieħaq bih, iżda lill-umli jagħtihom il-ħniena. L-għorrief jirtu l-ġieħ, iżda l-għajb hu sehem il-boloh” (Proverbji 3:24-26,33-35).
Alla hu realment renjanti fuq it-tron tal-univers. Dan nistqarruh bil-fidi, speċjalment meta naraw l-anormalità u d-dissens morali minħabba d-dnub uman. Fil-Kredu nistqarru apertament illi Alla “jippremja t-tajbin u jikkastiga lill-ħżiena.” Allura meta Alla jżur il-bniedem bil-ġudizzji tiegħu, ma jkunx irid li niesu jallarmaw ruħhom. Jaf jiddistingwi bejniethom. Alla ma joħroġx biex jagħmel id-deni, iżda biex jiddefendi l-ġusti.
Iridhom juri kuraġġ. Il-fidili, marbuta miegħu b’patt solenni, igawdu xirka miegħu u allura jafu bil-preżenza tiegħu, avolja kul…