Skip to main content

L-Għammiel u Jien

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela” (Mattew 10:28-31). 

Il-providenza t’Alla sservi l-għan biex tagħti xhieda tiegħu fost il-pagani. L-interess, l-għożża u l-ħarsien patern tiegħu huma kollha sinjali illi jippontaw lejh innifsu. L-intenzjoni f’dit-testimonjanza, jekk xejn, hi biex il-bnedmin, huma min huma, ma jkollhomx skuża. Jilagħbuha taparsi ma jafux lil Alla; difatti jafu bih, imma jippreferu jaduraw u jservu allat oħra skont l-istħajjil u l-invenzjoni tagħhom. Alla l-veru hu qaddis wisq biex nidhru quddiemu maħmuġa bid-dnub; għaldaqstant in-nies taħarbu.

Aspett ieħor inkwantu l-providenza hu dan. Alla, li jagħti l-ħajja fiżika lill-bniedem, jippriżervah ukoll waqt li għadu fuq l-art. Mhux Alla tar-ruħ biss, imma tal-ġisem ukoll. L-Imgħallem ifakkar lid-dixxipli dwar ir-relazzjoni tagħna m’Alla, bħala ħlejjaq tiegħu, u kif il-Missier kapaċi jieħu ħsiebna, biex hekk ninħelsu mill-ansjetà dwar il-futur mondan tagħna. 

Ħlejjaq oħra, anke l-aktar sempliċi, bħalma huma l-għammiela u l-ġilji salvaġġi, huma mqiegħda f’rabta definita m’Alla. Jieħu ħsieb imantnihom billi jipprovdilhom ħtiġijiethom. Ħa jkollna, mela, kuraġġ quddiem is-saram maġġuri tal-ħajja, u sabar għall-inkonvenjenzi minuri. Meta nkunu temmejna d-dmir kwotidjan, nirtiraw għall-irqad fis-sliem. Alla jibqa’ mqajjem.

Xejn mhu diffiċli għal Alla, iżda ċertament se jindokra lill-bniedem aktar u aktar mill-annimali sempliċi. Lilu assenjalu post ogħla fil-ħolqien tiegħu. Għaldaqstant aħna nigglorifikaw il-Kreatur billi kuljum naċċettaw l-għotjiet tiegħu bi gratitudni, u nistabru bil-provi li wkoll jibgħatilna, għax Alla kapaċi jirregola r-riħ għall-ħaruf imġeżż. 

Wara d-dottrina tal-providenza nsibu l-libertà omnipotenti t’Alla, li biha jesprimu mħabbtu lejna. Ikollna nikkunfessaw, anke bil-ferħa, illi l-providenza nsibuha tajba u sapjenti, kemm f’dak li ningħataw u f’kulma niċċaħdu minnu. 

Talba: “X’faraġ insib fik, Missieri smewwieti, meta naf illi d-dinja u saħansitra ħajti mhumiex gvernati mill-koinċidenza, kombinazzjoni jew xorti għamja. Int trieġi kollox bl-id paterna tiegħek. Ladarba dan hu minnu, filli tippresiedi fuq l-andament kollu ta’ għomri, irrid nitbeżżel fl-ispiritwalità; ħalli nara l-glorja tiegħek mifruxa madwari. Seddaqni u agħtini suċċess, f’ġieħ Ibnek Ġesù. Ammen.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Rabja bla Rażan

“Smajtu illi ngħad lill-antiki, ‘Tikkommettix omiċidju,’ u ‘Kull min jikkommetti omiċidju jkun ħaqqu l-ġudizzju.’ Imma jien ngħidilkom, kull min jirrabja ma’ ħuh ikun ħaqqu l-ġudizzju. Jerġa’, kull min jgħid lil ħuh, ‘Raka,’ ikun suġġett għas-Sinedriju; u kull min jgħid, ‘Ja iblah!’ ikun ħaqqu jmur fl-Infern tan-nar” (Mattew 5:21-22).
Ġesù jgħallimna li r-rabja tiddiżonora ’l Alla u tipperikola lil ruħna meta tivventila lilha nfisha f’lingwaġġ ta’ tgħajjir, kliem baxx u irreverenti, jew diskors li jħalli ġrieħi f’qalb min jisimgħu. Meta tisplodi, bħal Vessuvju, aktar se tagħmel ħsara milli ġid. F’dal-każ l-enerġija hi moħlija: hija wżata biex tkisser u ddamdam lil ħaddieħor, flok biex tibnih u ssaħħu. 
Ir-rabja tnikket lill-Ispirtu s-Santu meta tibqa’ mistura fi ħsibijietna, u allura tibda tagħlef element ta’ mibegħda lejn il-proxxmu, jew saħansitra lejn Alla! Din l-espressjoni tal-kollera tixbah lill-qanfud, li jimbaram fih innifsu bħala l-unika difiża tiegħu. L-internalizzazzjoni t…