Skip to main content

Ilsien Jaqta' Daqs Xafra

“Fin-niket tiegħi sejjaħt lill-Mulej, u hu semagħni. Eħlisli lil ruħi, o Mulej, minn xofftejn giddieba, u minn ilsien qarrieq. X’se jingħatalek? Jew x’se jiżdiedlek, o lsien qarrieq? Vleġeġ misnunin ta’ gwerrier, bil-ġamar tal-ġummar. Jaħasra għalija, li ngħix barrani f’Mesek, u qiegħed ngħammar fit-tined ta’ Kedar! Ruħi għexet għal żmien twil ma’ dak li jobgħod is-sliem. Jien irrid is-sliem, iżda appena nitkellem, insibhom lesti għall-gwerra” (Salmi 120:1-7).

Hawn hu mleħħen l-appell tal-fidili għar-rilif minn sefsiefa u kalunjaturi, li jinqdew b’ilsienhom biex jagħmlu l-ħsara. Il-knisja t’Alla fuq l-art dejjem kienet bħal għasfur ta’ razza rari; l-isqra u l-avultuni dejjem sennew id-dwiefer kontra tiegħu. Id-dragun għadu jirsisti biex bl-għargħar ta’ fommu jibla’ lill-mara, li għaliha nstab refuġju fid-deżert mill-qilla straordinarja tal-forzi tad-dlam.

Das-salm, mela, hu attraenti qatigħ għal dawk il-fidili li jsibu ruħhom f’sitwazzjoni fejn l-unika riżorsa li fadlilhom hi illi jaħarbu fi ħdan Alla, u jibku fuq ħobbu. Sikwit il-Kristjan iħares lejn ċittadini oħra għalxejn, jappella lil nies oħra fil-vojt, u inutli jgħajjat għall-mogħdrija. Taqtigħ minn barra u biżgħat minn ġewwa, b’nies vili jintefħu fuqu u jisħtu. It-twajba m’għandhom ebda rikors għal ebda qorti terrestri – ħlief li jirrikorru għand Alla. Madankollu t-tħannin u l-krib tagħna jasal quddiemu sakemm aħna mgħallma mill-Ispirtu tat-talb u tas-suppliki. 

Il-persekuzzjoni u l-maltrattament huma mezzi naturali li jqanqlu fina t-talb, imbasta jkunu mqaddsa għalina mill-Ispirtu t’Alla. Inċidentalment, meta wieħed iqis il-persekuturi, ma tantx jagħmlu sens. Jekk m’għandhomx aptit iservu lil Kristu, almenu jmisshom jitwarrbu fil-ġenb u jħallu nies oħra jservuh, bla ma jfixklu kapriċċjożament. Imma apparentement, il-mogħdija mondana hi li l-qaddisin mejtin ikunu mfaħħra, mentri dawk ħajjin ikunu persegwitati. Nies bla sens, li jqanqlu l-gwaj lit-twajba, għandhom ħabta jmorru mill-ħażin għall-agħar, sakemm ma tkunx il-grazzja li tarrestahom, biex bħal fil-każ ta’ Sawl ta’ Tarsu, dak li darba ħarbat u inġurja l-Fidi issa jippritkaha b’żelu u dedikazzjoni ammirabbli.

Talb ispirat, minfuħ fina mill-Ispirtu, qatt ma jiżvinta fl-arja. Jasal f’widnet il-Mulej. Iż-żmien u l-manjiera kif iweġibna huma f’idejh, imma ċ-ċertezza ta’ rilif minn odju inġust hija infallibbli. Ħabibek jista’ jkun imħawwad kif jaqbad jgħinek, imma Alla qatt mhu mifxul kif jeħles lil ħbiebu. Il-mezzi tiegħu huma varji; widnejh mhix truxa, u idu mhix paralizzata.

F’soċjetà bħal tagħna, fejn in-nies normalment ma tirrikorrix għall-vjolenza, swat, daqqiet u tħaġġir, il-valenu tal-ħżiena lejn il-ġusti jiġi mill-istess post tas-serpent: mill-ilsien. Huwa fatt li l-aktar karattru pur m’għandu ebda garanzija kontra t-tqasqis u l-kalunnja. L-Imgħallem tagħna u s-segwaċi ovvji tiegħu ġarrbu dat-tip ta’ trattament. Karattru bla ħtija sikwit jipprovoka lsien misnun kontra tiegħu, kif ukoll kitba xewwiexa kontra tiegħu.

Xi ħadd irrapporta lilll-poeta Tasso, karattru amikevoli tgħidx kemm, illi għadu malizzjuż kien qed ifesfes kontrih mad-dinja kollha. “Ħallih ikompli,” qallu Tasso. “L-odju tiegħu ma jweġġagħniex. Aħjar jitkellem kontrija mad-dinja kollha, milli d-dinja kollha titkellem miegħu kontra tiegħi.”

Talba: “Ma rridx, Mulej, illi bl-istess ilsien li nfaħħar lilek nużah għad-disprezz jew kalunnjar dwar ħaddieħor. U avolja meta ħaddieħor iweġġagħni bi lsienu, tħallinix nirritalja, iżda aktarx inbierku. Aktar minn hekk, nitolbok biex tagħtih l-indiema u tgħarrfu bis-salvazzjoni tiegħek. Nitolbok bil-merti ta’ Kristu Ibnek.”

Comments

Popular posts from this blog

F'Kull Qagħda, Jien Nafda Fik

“Għax Sidi, il-Mulej, jgħinni; għalhekk ma nistħix. Għalhekk għamilt wiċċi bħal ħaġra taż-żniet, u jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Qrib hu dak li jiġġustifikani; min se jeħodha miegħi? Ħa nqumu flimkien; min hu l-avversarju tiegħi? Ħa jersaq lejja. Ara, Sidi, il-Mulej, jgħinni; min se jikkundannani? Ara, ilkoll bħal libsa jeqdiemu; il-kamla tikolhom. Min fostkom jibża’ mill-Mulej, li jisma’ minn leħen il-qaddej tiegħu, li jimxi fid-dlam, u m’għandux dawl? Ħa jafda f’isem il-Mulej, u jistrieħ fuq Alla tiegħu” (Isaija 50:7-10).
Xi Kristjani, peress li mhumiex mgħallma, jistmaw il-providenzi partikolari, l-esperjenzi, il-manifestazzjonijiet tal-imħabba divina u l-barkiet temporali bħala l-barometru tal-imħabba eterna t’Alla. Jekk m’għandhomx dawn, dritt jiskuraġġixxu rwieħhom. Jilmentaw, “Alla rħieni, telaqni; ma jridx jaf bija aktar.” Għaliex? Għax jiddeterminaw l-imħabba eterna t’Alla skont kif igawdu kumdità, saħħa, għana, u faċilità f’dil-ħajja. 
Imma difatti, Alla jista’ jaħbi…

Ġesù Juri Lil Alla

“F’dak iż-żmien Ġesù ddikjara, ‘Niżżik ħajr, Missier, Sid is-sema u l-art, għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-għorrief u l-intelliġenti, u rrivelajthom lit-tfal ċkejknin. Iva, Missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn Missieri. Ħadd ma jaf lill-Iben ħlief il-Missier, lanqas ħadd ma jaf lill-Missier ħlief l-Iben, u dak li lilu l-Iben, jekk irid, jirrivelahulu’” (Mattew 11:25-27).
Ħadd minna ma jista’ jkun jaf lill-Missier aktar milli jogħġob lill-Iben illi jiżvelahulna. Ninsabu dipendenti għalkollox fuq “id-dawl tad-dinja” biex mhux biss iqarribna lejn il-Missier iżda wkoll jurihulna. Lil Alla nikkonoxxuh biss fi Kristu; ix-xemx ma narawhiex ħlief bid-dawl tax-xemx. Fin-natura ta’ madwarna naraw lil Alla, biex ngħidu hekk, bħax-xemx fi stampa; fil-liġi, bħax-xemx wara sħaba; fi Kristu narawh fid-dija tiegħu, għax l-Iben hu l-leqqa tal-glorja tiegħu, u l-immaġni eżatta tal-persuna tiegħu. 
Issa lil Kristu nafuh permezz tal-Iskrittura. Il-ħajja eterna ma tinsabx fl-Iskrittu…

Dur Lura

“Tħabbeb m’Alla u jkollok is-sliem; b’hekk ikollok ir-risq. Ħu minn fommu, nitolbok, dit-tagħlima, u wettaq kliemu f’qalbek. Jekk int terġa’ lejn l-Omnipotenti, tkun irrestawrit. Jekk tbiegħed mit-tinda tiegħek il-ħażen, u tpoġġi dehbek fit-trab, u d-deheb ta’ Ofir fost iċ-ċagħaq tan-nixxigħat, imbagħad l-Omnipotenti jkun id-deheb tiegħek, u l-fiddi prezzjuża tiegħek” (Ġobb 22:21-25).
B’dal-kliem, Elifaż esprima verità grandjuża, li tiġbor fil-qosor ħafna passaġġi mill-Iskrittura. Jaqaw id-dnub għattnek u qed jifnik? Sirt qisek bini mġarraf? Jaqaw id il-Mulej ħarġet kontra tiegħek, tant li tinsab imfaqqar u miksur fl-ispirtu tiegħek? X’inhi dil-bluha li ġabet fuqek dat-tħassir? 
Mela l-ewwel ħaġa l’għandek tagħmel hi din: erġa’ lura lejn il-Mulej. Bi ndiema profonda u fidi sinċiera, sib triqtek lura. Irritorna għandu. Hu dmirek, għax dort u tlaqt bogħod minnu, erħejt lil Alla, li int għidt li qed taqdih. Dur lejh. Ikun l-għerf tiegħek, għax ma tistax teħodha kontrih u ssib ir-risq. J…