Skip to main content

Ilsien Jaqta' Daqs Xafra

“Fin-niket tiegħi sejjaħt lill-Mulej, u hu semagħni. Eħlisli lil ruħi, o Mulej, minn xofftejn giddieba, u minn ilsien qarrieq. X’se jingħatalek? Jew x’se jiżdiedlek, o lsien qarrieq? Vleġeġ misnunin ta’ gwerrier, bil-ġamar tal-ġummar. Jaħasra għalija, li ngħix barrani f’Mesek, u qiegħed ngħammar fit-tined ta’ Kedar! Ruħi għexet għal żmien twil ma’ dak li jobgħod is-sliem. Jien irrid is-sliem, iżda appena nitkellem, insibhom lesti għall-gwerra” (Salmi 120:1-7).

Hawn hu mleħħen l-appell tal-fidili għar-rilif minn sefsiefa u kalunjaturi, li jinqdew b’ilsienhom biex jagħmlu l-ħsara. Il-knisja t’Alla fuq l-art dejjem kienet bħal għasfur ta’ razza rari; l-isqra u l-avultuni dejjem sennew id-dwiefer kontra tiegħu. Id-dragun għadu jirsisti biex bl-għargħar ta’ fommu jibla’ lill-mara, li għaliha nstab refuġju fid-deżert mill-qilla straordinarja tal-forzi tad-dlam.

Das-salm, mela, hu attraenti qatigħ għal dawk il-fidili li jsibu ruħhom f’sitwazzjoni fejn l-unika riżorsa li fadlilhom hi illi jaħarbu fi ħdan Alla, u jibku fuq ħobbu. Sikwit il-Kristjan iħares lejn ċittadini oħra għalxejn, jappella lil nies oħra fil-vojt, u inutli jgħajjat għall-mogħdrija. Taqtigħ minn barra u biżgħat minn ġewwa, b’nies vili jintefħu fuqu u jisħtu. It-twajba m’għandhom ebda rikors għal ebda qorti terrestri – ħlief li jirrikorru għand Alla. Madankollu t-tħannin u l-krib tagħna jasal quddiemu sakemm aħna mgħallma mill-Ispirtu tat-talb u tas-suppliki. 

Il-persekuzzjoni u l-maltrattament huma mezzi naturali li jqanqlu fina t-talb, imbasta jkunu mqaddsa għalina mill-Ispirtu t’Alla. Inċidentalment, meta wieħed iqis il-persekuturi, ma tantx jagħmlu sens. Jekk m’għandhomx aptit iservu lil Kristu, almenu jmisshom jitwarrbu fil-ġenb u jħallu nies oħra jservuh, bla ma jfixklu kapriċċjożament. Imma apparentement, il-mogħdija mondana hi li l-qaddisin mejtin ikunu mfaħħra, mentri dawk ħajjin ikunu persegwitati. Nies bla sens, li jqanqlu l-gwaj lit-twajba, għandhom ħabta jmorru mill-ħażin għall-agħar, sakemm ma tkunx il-grazzja li tarrestahom, biex bħal fil-każ ta’ Sawl ta’ Tarsu, dak li darba ħarbat u inġurja l-Fidi issa jippritkaha b’żelu u dedikazzjoni ammirabbli.

Talb ispirat, minfuħ fina mill-Ispirtu, qatt ma jiżvinta fl-arja. Jasal f’widnet il-Mulej. Iż-żmien u l-manjiera kif iweġibna huma f’idejh, imma ċ-ċertezza ta’ rilif minn odju inġust hija infallibbli. Ħabibek jista’ jkun imħawwad kif jaqbad jgħinek, imma Alla qatt mhu mifxul kif jeħles lil ħbiebu. Il-mezzi tiegħu huma varji; widnejh mhix truxa, u idu mhix paralizzata.

F’soċjetà bħal tagħna, fejn in-nies normalment ma tirrikorrix għall-vjolenza, swat, daqqiet u tħaġġir, il-valenu tal-ħżiena lejn il-ġusti jiġi mill-istess post tas-serpent: mill-ilsien. Huwa fatt li l-aktar karattru pur m’għandu ebda garanzija kontra t-tqasqis u l-kalunnja. L-Imgħallem tagħna u s-segwaċi ovvji tiegħu ġarrbu dat-tip ta’ trattament. Karattru bla ħtija sikwit jipprovoka lsien misnun kontra tiegħu, kif ukoll kitba xewwiexa kontra tiegħu.

Xi ħadd irrapporta lilll-poeta Tasso, karattru amikevoli tgħidx kemm, illi għadu malizzjuż kien qed ifesfes kontrih mad-dinja kollha. “Ħallih ikompli,” qallu Tasso. “L-odju tiegħu ma jweġġagħniex. Aħjar jitkellem kontrija mad-dinja kollha, milli d-dinja kollha titkellem miegħu kontra tiegħi.”

Talba: “Ma rridx, Mulej, illi bl-istess ilsien li nfaħħar lilek nużah għad-disprezz jew kalunnjar dwar ħaddieħor. U avolja meta ħaddieħor iweġġagħni bi lsienu, tħallinix nirritalja, iżda aktarx inbierku. Aktar minn hekk, nitolbok biex tagħtih l-indiema u tgħarrfu bis-salvazzjoni tiegħek. Nitolbok bil-merti ta’ Kristu Ibnek.”

Comments

Popular posts from this blog

Kieku u Kumbinazzjoni

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-Infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn qabda għammiela” (Mattew 10:28-31).
Insibu multitudni ta’ providenzi ttajmjati preċiż, hekk illi kieku ġraw tikka aktar kmieni jew aktar tard, tintilef l-armonija universali. Il-qaddej ta’ Abraħam, pereżempju, jasal fil-Mesopotamja, mibgħut fuq faċenda biex isib xebba tgħodd għal Iżakk. U bilkemm kien laħaq temm it-talba tiegħu biex jingħatalu r-risq: tersaq Rebekka, u toffrilu jixrob kif ukoll ittella’ l-ilma għall-iġmla tiegħu – eżattament kif talab l-għelm mingħand il-Mulej. 
Il-Ħallieq u l-Gvernatur tas-sema u l-art ma jaħdimx bil-kumbinazzjonijiet u koinċidenzi. Ċertament, f’għajnejna u fl-esperjenza tag…

Saċerdozju Sultani, Nazzjon Qaddis

“Dan ikun il-kastig tal-Eġittu u l-kastig tal-ġnus kollha li ma jitilgħux biex jiċċelebraw il-Festa tal-Għerejjex. F’dak il-jum ikun hemm miktub fuq il-ġlieġel taż-żwiemel: ‘Qaddis lill-Mulej.’ U l-borom f’dar il-Mulej ikunu bħall-bwieqi quddiem l-artal. U kull borma f’Ġerusalemm u f’Ġuda tkun ikkonsagrata lill-Mulej tal-eżerċti, u dawk kollha li joffru s-sagrifiċċji jiġu biex jieħdu minnhom, u jsajru fihom, u ma jkunx hemm iżjed Kagħnanin f’dak il-jum f’dar il-Mulej tal-eżerċti” (Żakkarija 14:19-21).
Daqskemm il-profeti bassru l-ġudizzju ċert t’Alla, daqshekk ieħor semmgħu nota ta’ ġublew u hena. Ipenġulna stampa ta’ barka inesprimibbli li tnixxi mis-salib ta’ Kristu. X’jum ta’ ferħ meta l-ħwejjeġ kollha jkunu kkonsagrati, u saħansitra l-ġolġol m’għonq iż-żiemel isemma’ l-qdusija lill-Mulej! 
Dak il-jum wasal għalina. Aħna, imweldin mill-ġdid u mogħtijin qalb li tagħraf lill-Mulej, diġà nagħmlu l-ħwejjeġ qaddisa lil Alla. L-ilbies li nxiddu filgħodu jfakkruna fil-qdusija li biha lib…

Fidi Vera u Fidi Falza

“Biss, jiġri x’jiġri, ġibu rwieħkom denjament tal-evanġelju ta’ Kristu, sabiex sew jekk niġi u narakom jew nibqa’ assenti, nisma’ dwarkom illi tieqfu sħiħ fi spirtu wieħed, b’fehma waħda tikkumbattu flimkien għall-fidi tal-evanġelju, bla ma tkunu mbeżża’ f’xejn mill-opponenti tagħkom. Dan hu għalihom turija ta’ distruzzjoni, imma għalikom ta’ salvazzjoni – u dan mingħand Alla. Għax lilkom hu mogħti b’xejn, għal Kristu, mhux biss li temmnu fih, iżda wkoll li tbatu għalih, billi ġġarrbu l-istess sargħa li rajtu fija, u issa tisimgħu li għad għandi” (Filippin 1:27-30).
Il-fidi hi rikjesta minna, u fl-istess ħin il-fidi hi għotja t’Alla, l-istess bħalma Alla kmanda lil-Lhud biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni f’qalbhom, u peress li kienet ħaġa impossibbli għalihom, għamilhielhom hu. Aħna nemmnu, tabilħaqq, imma mhux mingħajr l-abbiltà mogħtija lilna minn Alla, abbiltà li qalgħahielna Ibnu bl-Ispirtu tiegħu.

Dil-fidi li dwarha qed nitkellmu mhijiex sentiment; aktarx, tinvolvi l-fehma u fuq kollo…