Skip to main content

Diskriminazzjoni Divina

“Meta timtedd ma jkollox biża’; iva, meta timtedd ngħasek jiġik ħelu. La tibżax minn qtajja għal għarrieda, u lanqas mill-ħsara tal-ħżiena, meta tasal. Għax ikun maġenbek il-Mulej, u riġlek iħarislek li ma jinqabadx…Is-saħta tal-Mulej f’dar il-ħażin, iżda dar il-ġusti jberikha. Min irid jiddieħaq, hu jiddieħaq bih, iżda lill-umli jagħtihom il-ħniena. L-għorrief jirtu l-ġieħ, iżda l-għajb hu sehem il-boloh” (Proverbji 3:24-26,33-35).

Alla hu realment renjanti fuq it-tron tal-univers. Dan nistqarruh bil-fidi, speċjalment meta naraw l-anormalità u d-dissens morali minħabba d-dnub uman. Fil-Kredu nistqarru apertament illi Alla “jippremja t-tajbin u jikkastiga lill-ħżiena.” Allura meta Alla jżur il-bniedem bil-ġudizzji tiegħu, ma jkunx irid li niesu jallarmaw ruħhom. Jaf jiddistingwi bejniethom. Alla ma joħroġx biex jagħmel id-deni, iżda biex jiddefendi l-ġusti.

Iridhom juri kuraġġ. Il-fidili, marbuta miegħu b’patt solenni, igawdu xirka miegħu u allura jafu bil-preżenza tiegħu, avolja kultant ma jħossuhiex. Imisshom jesibixxu moħħ kalm billi jikkommettu l-kawża tagħhom f’idejh. Ladarba l-Mulej jista’ jiġi ħabta u sabta, m’għandhomx għalfejn ikunu sorpriżi minn xi avveniment għal għarrieda, hu x’inhu. Qalb serena fost is-sajjetti u t-tkarwit ta’ ħażen mhux mistenni hi tabilħaqq għotja ta’ mħabba divina.

Il-Mulej irid li l-magħżulin tiegħu juru diskriminazzjoni, biex jaraw u jifhmu illi t-tħarbit tal-ħżiena mhuwiex xi kalamità jew traġedja irreparabbli fl-univers. Id-dnub biss hu ħażin. Il-kastig mogħti għad-dnub hu bħal melħ li jippreżerva u jżomm is-soċjetà milli titħassar u tinten. Għandna nkunu wisq iżjed ixxokkjati mid-dnub li jistħoqqlu l-infern, milli l-Infern li rriżulta minħabba d-dnub.

Hekk ukoll, il-poplu t’Alla għandu jesibixxi kalma fl-ispirtu. Satana u nislu huma mimlijin qerq u ħażen sottili. Ħa ninviġilaw kull ħin u kull mument. Dawk li jimxu m’Alla ma jinqabdux fit-trappoli qarrieqa tagħhom. Għaddi ’l quddiem, Kristjan. Ħalli l-Mulej ikun il-konfidenza, it-tarka u t-torri qawwi tiegħek.

Talba: “Alla tagħna, fortizza u torri setgħan tagħna, għand min immorru jekk mhux għandek? Int il-bidu u t-tmiem, l-ewwel u l-aħħar. Int tajtna l-eżistenza tagħna; għarraftna l-ġmiel tal-qdusija tiegħek; qarribtna lejk bid-demm ta’ Ibnek Ġesù; wegħidtna wirt merfugħ għalina fis-smewwiet. Għaldaqstant żommna fit-triq id-dejqa, kif għallimna nagħmlu Ibnek stess; hekk biss naslu għall-ħajja eterna, il-ħajja reali, u l-foħrija tkun tiegħek waħdek.”

Comments

Popular posts from this blog

Mhux Bilfors Nirrabja!

“In-nies kesħin iġibu belt f’nassa, iżda l-għorrief iberrdu t-tmasħin. L-iblah jiżvoga għadbu kollu iżda l-għaref iżommu. Wieħed imgħaddab iqajjem il-ġlied, u min jitbaqbaq jagħmel ħafna ħtijiet. Jekk kont iblah billi tkabbart, jew jekk ħsibt id-deni, qiegħed idek fuq fommok, għax jekk tagħsar il-ħalib toħroġ il-baqta, u jekk tagħsar imnieħrek toħroġ id-demm, u jekk tagħsar il-għadab joħroġ il-ġlied” (Proverbji 29:8,11,22; 30:32-33).
Il-ġudizzju hu l-eżami aħħari tagħna quddiem Alla – “kull wieħed minna jagħti kont ’l Alla tiegħu nnifsu.” Kif taħseb li se tmur f’dan l-eżami kruċjali? Se tgħaddi jew teħel? Tinstab għaref jew iblah? Ir-risposta tista’ tkun tafha, għax il-Mulej jagħtina ħafna u ħafna testijiet matul ħajjitna biex naraw kif aħna sejrin; inkunu qed nagħmlu evalwazzjoni tagħna nfusna. 
Dawn it-testijiet huma ċ-ċirkostanzi li tiltaqa’ magħhom kuljum, fid-dar, l-iskola, fuq ix-xogħol, fil-ħanut, fil-knisja, mal-ħbieb, ma’ kulħadd. Mistoqsija li toħroġ spiss f’dawn it-testiji…

L-Għammiel u Jien

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Aktarx ibżgħu aktarx minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Ewwilla żewġ għammiela ma jinbigħux assarju? Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr il-volontà ta’ Missierkom. Inkwantu intom, saħansitra xagħar raskom hu kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux; intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela” (Mattew 10:28-31). 
Il-providenza t’Alla sservi l-għan biex tagħti xhieda tiegħu fost il-pagani. L-interess, l-għożża u l-ħarsien patern tiegħu huma kollha sinjali illi jippontaw lejh innifsu. L-intenzjoni f’dit-testimonjanza, jekk xejn, hi biex il-bnedmin, huma min huma, ma jkollhomx skuża. Jilagħbuha taparsi ma jafux lil Alla; difatti jafu bih, imma jippreferu jaduraw u jservu allat oħra skont l-istħajjil u l-invenzjoni tagħhom. Alla l-veru hu qaddis wisq biex nidhru quddiemu maħmuġa bid-dnub; għaldaqstant in-nies taħarbu.
Aspett ieħor inkwantu l-providenza hu dan. Alla, li jagħti l-ħajja f…